Ktl-icon-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ứng dụng

Được đăng lên bởi Nguyen Van Binh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm Tin ƯD
STT

Nội dung câu hỏi

Đáp án

Phần A: Câu hỏi dễ ( 39 câu )
1.

CAD là cách viết tắt của cum từ tiếng anh nào?

Computer Aided Design

2.

Computer Aided Design dịch ra tiếng việt có nghĩa là gì?

Thiết kế có sự hỗ trợ của
máy tính

3.

Solidworks là phần mền thiết kế 2D hay 3D?

3D

4.

Trong phần mềm Solidworks có Modul thiết kế khuân
không?

có

5.

Trong phần mềm Solidworks có Modul lắp ghép không?

có

6.

Trong phần mềm Solidworks có Modul thiết kế 3D không?

có

7.

Trong phần mềm Solidworks có Modul xuất bản vẽ 2D có
không?

8.

Có mấy cách khởi động Solidworks?

9.

Có thể khởi động Solidworks từ biểu tượng ở màn hình có
destop không?

10.

Có thể khởi động Solidworks bằng cách vào Start > All

2

có

Programs > SolidWorks không?
11.

Trong phần mềm Solidworks có mấy modul?

3( Part ,Assembly, Drawning )

12.

Trong phần mềm Solidworks 2007 có những modul thiết kế Chức năng CAD Chức
năng CAM Chức năng
nào?
CAE

13.

Lệnh New trong tab File dùng để làm gì?

Tạo bản vẽ mới

14.

Lệnh Open trong tab File dùng để làm gì?

Mở bản vẽ có sẵn

15.

Lệnh Save trong tab File dùng để làm gì?

Lưu bản vẽ

16.

Lệnh Print trong tab File dùng để làm gì?

In bản vẽ

Ghi
chú

17.

Lệnh Redo trong tab File dùng để làm gì?

Quay lại lệnh vừa Undo

18.

Lệnh Undo trong tab File dùng để làm gì?

Xóa lệnh vừa thực hiện

19.

Lệnh Edit color trong tab File dùng để làm gì?

Gán màu cho đối tượng

20.

Lệnh Pan dùng để làm gì?

di chuyển màn hình
theo mọi hướng nhìn

21.

Mặt phẳng Front là mặt phẳng có hướng quan sát như thế Mặt trước
nào?

22.

Mặt phẳng Back là mặt phẳng có hướng quan sát như thế Mặt sau
nào?

23.

Mặt phẳng Left là mặt phẳng có hướng quan sát như thế nào? Bên trái

24.

Mặt phẳng Right là mặt phẳng có hướng quan sát như thế Bên phải
nào?

25.

Mặt phẳng Top là mặt phẳng có hướng quan sát như thế nào?

26.

Mặt phẳng Bottom là mặt phẳng có hướng quan sát như thế Phía dưới
nào?

27.

Mặt phẳng Normal to là mặt phẳng có hướng quan sát như Trùng với mặt phẳng được
thế nào?
chọn

28.

Mặt phẳng Isometric là mặt phẳng có hướng quan sát như thế Chính diện
nào?

29.

Lệnh Extrude được dùng để làm gì?

Tạo đối tượng 3D bằng cách
kéo theo phương vuông góc
với mặt chứa biên dạng

30.

Lệnh Extrude cut được dùng để làm gì?

Khoét lỗ theo phương
vuông góc với mặt chứa
biên dạng

31.

Hãy điền từ thích hợp vào ô trống

….

Bên trên

Lệnh Revolved được dùng để tạo khối vật thể 3D bằng cách
xoay biên dạng chi tiết quanh một...trục...
Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm Tin ƯD
STT Nội dung câu hỏi Đáp án Ghi
chú
Phần A: Câu hỏi dễ ( 39 câu )
1. CAD là cách viết tắt của cum từ tiếng anh nào? Computer Aided Design
2. Computer Aided Design dịch ra tiếng việt có nghĩa là gì? Thiết kế có sự hỗ tr của
máy tính
3. Solidworks là phần mền thiết kế 2D hay 3D? 3D
4. Trong phần mềm Solidworks có Modul thiết kế khuân
không?
5. Trong phần mềm Solidworks có Modul lắp ghép không?
6. Trong phần mềm Solidworks có Modul thiết kế 3D không?
7. Trong phần mềm Solidworks Modul xuất bản vẽ 2D
không?
8. Có mấy cách khởi động Solidworks? 2
9. thể khởi động Solidworks từ biểu tượng màn hình
destop không?
10.
Có thể khởi động Solidworks bằng cách vào Start > All
Programs > SolidWorks không?
11. Trong phần mềm Solidworks có mấy modul? 3( Part ,Assembly, Drawning )
12. Trong phần mềm Solidworks 2007 những modul thiết kế
nào?
Ch c n ng CAD Ch c ă
n ng CAM Ch c n ngă ă
CAE
13. Lệnh New trong tab File dùng để làm gì? Tạo bản vẽ mới
14. Lệnh Open trong tab File dùng để làm gì? Mở bản vẽ có sẵn
15. Lệnh Save trong tab File dùng để làm gì? Lưu bản vẽ
16. Lệnh Print trong tab File dùng để làm gì? In bản vẽ
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ứng dụng - Người đăng: Nguyen Van Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ứng dụng 9 10 474