Ktl-icon-tai-lieu

Bộ môn công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi Hoàng Quân
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN .

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHAN

B

r

ẩ

l T

a

mèm

ỉ

s

D LI

D

Biên s o ạ n :
- Nguyễn Minh Quý

Tài liệu lưu hành nội bộ

Bài tập Lý thuyết CSDL quan
hệ

Biên soạn: Bộ môn Công nghệ phần mềm

MỤC LỤC
CHƯƠNG I........................................................................................................... 3
TÌM BAO ĐỎNG CỦA TÀP THUỐC TÍNH.......................................................... 3
2. Thuât toán tìm bao đỏng của tảp thuôc tính...............................................3
Thuật toán 1.......................................................................................................... 3
Bài tâp áp dung:................................................................................................ 3
C HƯ Ơ N G M......... ................ v ......................

............................................................ 6

TÌM PHỦ TỐI THIẾU CỦA TÀP PHỤ THUỔC HÀM.......................................... 6
Đinh nghĩa phu thuốc hàm dưthừa:................................................................6
Đinh nghĩa phủ tương đương:..........................................................................6
Đinh nghĩa phủ tối thiểu:.................................................................................. 6
Phương pháp tìm phủ tối thiều:........................................................................6
Bài tập áp dụng................................................................................................. 8
CHƯƠNG III........................................ .................. ............................................ 12
TÌM KHOÁ TOI THIEU CỦA LƯỢC ĐO QUAN HẺ......................................... 12
1. Đỉnh nghĩa khoá tối thiều:......................................................................... 12
2. Phát biểu bài toán tìm khoá tối thiểu:........................................................ 12
Bài tập áp dụng............................................................................................... 12

Version 1 .0 - 10/2005 UTE Hưng Yên

2

Bài tập Lý thuyết CSDL quan
hệ

Biên soạn: Bộ môn Công nghệ phần mềm

CHƯƠNG I
TÌM BAO ĐÓNG CỦA TẬP THUỘC TÍNH
1. Định nghĩa bao đóng : Cho lược đồ quan hệ R=(U. F). Bao đóng của
tập thuộc tính X ( X c U), ký hiệu x+là tập tất hợp cả các thuộc tính mà có
thể suy diễn logic từ x .
•
•

Nhận xét: Bao đóng của tập thuộc tính X thực chất là tập tất cả các thuộc
tính mà ta có thể “với tới” (hay suy ra) nó từ tập thuộc tính X ba...
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN .
B MÔN CÔNG NGHỆ PHAN m èm
B l T
r a s
D LI
D
Biên son:
- Nguyễn Minh Quý
Tài liệu u hành nội b
Bộ môn công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ môn công nghệ phần mềm - Người đăng: Hoàng Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bộ môn công nghệ phần mềm 9 10 853