Ktl-icon-tai-lieu

BT hệ thống thông tin quản lý

Được đăng lên bởi Trang Chop
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
M« t¶ bµI to¸n nghiÖp vô
H THNG QUN LÝ TRÔNG GI XE
NguyÔn V¨n Vþ
1.1. M« t¶ b»ng lêi vµ h×nh vÏ
a. M« h×nh bi xe
¤ t« buýt
Xe t¶i
Xe m¸y
C«ng ten n¬
a B
C
D
Cæng vµo
Cæng ra
BT hệ thống thông tin quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BT hệ thống thông tin quản lý - Người đăng: Trang Chop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BT hệ thống thông tin quản lý 9 10 558