Ktl-icon-tai-lieu

BƯỚC ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MATLAB

Được đăng lên bởi Xuan Vu Beard
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2163 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BƯỚC ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MATLAB
Giới thiệu
MATLAB là một bộ chương trình phần mềm lớn dành cho tính tóan kỹ thuật. ta có thể dùng
MATLAB để:
• Tính tóan.
• Phát triển thuật tóan.
• Thu thập dữ liệu.
• Mô hình và mô phỏng.
• Phân tích dữ liệu.
• Vẽ đồ thị.
• Giao diện đồ họa.
MATLAB là tên viết tắt từ “MATrix LABoratory”. Như tên của phần mềm cho thấy, phần cốt lõi
của phần mềm là dữ liệu được lưu dưới dạng array (ma trận) và các phép tính tóan ma trận, giúp
việc tính tóan trong MATLAB nhanh và thuận tiện hơn so với lập trình trong C hay FORTRAN.
Đặc biệt, khả năng tính tóan của MATLAB có thể dễ dàng được mở rộng thông qua các bộ toolbox.
Toolbox là tập hợp các hàm MATLAB (M-file) giúp giải quyết một bài tóan cụ thể.
MATLAB gồm 5 phần chính:
• Development Environment: là một bộ các công cụ giúp ta sử dụng các hàm và tập tin của
MATLAB. Nó bao gồm: MATLAB desktop, Command Window, a command history, an
editor, debugger, browsers for viewing help, the workspace, files, the search path.
• MATLAB Mathematical Function Library: tập hợp các hàm tóan học như sum, sine, số học,
v.v.
• MATLAB Language (scritp): ngôn ngữ lập trình bậc cao.
• Graphics: các công cụ giúp hiễn thị dữ liệu dưới dạng đồ thị. Ngòai ra nó còn cho phép xây
dựng giao diện đồ họa.
• MATLAB Application Program Interface (API): bộ thư viện cho phép ta sử dụng các hức
năng tính tóan của MATLAB trong chương trình C hay FORTRAN.
Giao diện
Command Window: Đây là cửa sổ làm việc chính của MATLAB. Tại đây ta thực hiện tòan bộ việc
nhập dữ liệu và xuất kết quả tính tóan. Dấu nháy >> báo hiệu chương trình sẵn sàng cho việc nhập
dữ liệu. Ta kết thúc việc nhập dữ liệu bằng cách nhấn phím Enter. MATLAB sẽ thực thi dòng lệnh
mà ta nhập vào Command Window và trả kết quả trong Command Window.
Command History: Lưu lại tất cả các lệnh mà ta đã nhập vào trong Command Window. Ta có thể
xem lại tất cả các lậnh bằng cách dùng scroll bar, hay thực hiện lại lệnh đó bằng cách nhấp kép lên
dòng lệnh. Ngòai ra ta còn có thể cut, paste, delete các lệnh.
Workspace browser: trong MATLAB các dữ liệu được lưu trong biến. Workspace browser liệt kê
tất cả các biến mà ta đang sử dụng trong MATLAB. Nó cung cấp thông tin về kích thước, loại dữ
liệu. Ta có thể truy cập trực tiếp vào dữ liệu bằng cách nhấn kép vào biến để hiễn thị Array editor.
Launch pad: cho phép người dùng truy cập nhanh vào các bộ Toolbox, phần Help.
Editor: dùng để sọan thảo và debug các M-file của MATLAB.

Matlab – introduction

1/21

Current Directory Browser: x...
BƯỚC ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MATLAB
Giới thiệu
MATLAB là một bộ chương trình phần mềm lớn dành cho tính tóan kỹ thuật. ta có thể dùng
MATLAB để:
Tính tóan.
Phát triển thuật tóan.
Thu thập dữ liệu.
Mô hình và mô phỏng.
Phân tích dữ liệu.
Vẽ đồ thị.
Giao diện đồ họa.
MATLAB là tên viết tắt từ “MATrix LABoratory”. Như tên của phần mềm cho thấy, phần cốt lõi
của phần mềm là dữ liệu được lưu dưới dạng array (ma trận) và các phép tính tóan ma trận, giúp
việc tính tóan trong MATLAB nhanh và thuận tiện hơn so với lập trình trong C hay FORTRAN.
Đặc biệt, khả năng tính tóan của MATLAB có thể dễ dàng được mở rộng thông qua các bộ toolbox.
Toolbox là tập hợp các hàm MATLAB (M-file) giúp giải quyết một bài tóan cụ thể.
MATLAB gồm 5 phần chính:
Development Environment: là một bộ các công cụ giúp ta sử dụng các hàm và tập tin của
MATLAB. Nó bao gồm: MATLAB desktop, Command Window, a command history, an
editor, debugger, browsers for viewing help, the workspace, files, the search path.
MATLAB Mathematical Function Library: tập hợp các hàm tóan học như sum, sine, số học,
v.v.
MATLAB Language (scritp): ngôn ngữ lập trình bậc cao.
Graphics: các công cụ giúp hiễn thị dữ liệu dưới dạng đồ thị. Ngòai ra nó còn cho phép xây
dựng giao diện đồ họa.
MATLAB Application Program Interface (API): bộ thư viện cho phép ta sử dụng các hức
năng tính tóan của MATLAB trong chương trình C hay FORTRAN.
Giao diện
Command Window: Đây là cửa sổ làm việc chính của MATLAB. Tại đây ta thực hiện tòan bộ việc
nhập dữ liệu và xuất kết quả tính tóan. Dấu nháy >> báo hiệu chương trình sẵn sàng cho việc nhập
dữ liệu. Ta kết thúc việc nhập dữ liệu bằng cách nhấn phím Enter. MATLAB sẽ thực thi dòng lệnh
mà ta nhập vào Command Window và trả kết quả trong Command Window.
Command History: Lưu lại tất cả các lệnh mà ta đã nhập vào trong Command Window. Ta có thể
xem lại tất cả các lậnh bằng cách dùng scroll bar, hay thực hiện lại lệnh đó bằng cách nhấp kép lên
dòng lệnh. Ngòai ra ta còn có thể cut, paste, delete các lệnh.
Workspace browser: trong MATLAB các dữ liệu được lưu trong biến. Workspace browser liệt kê
tất cả các biến mà ta đang sử dụng trong MATLAB. Nó cung cấp thông tin về kích thước, loại dữ
liệu. Ta có thể truy cập trực tiếp vào dữ liệu bằng cách nhấn kép vào biến để hiễn thị Array editor.
Launch pad: cho phép người dùng truy cập nhanh vào các bộ Toolbox, phần Help.
Editor: dùng để sọan thảo và debug các M-file của MATLAB.
Matlab – introduction 1/21
BƯỚC ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MATLAB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BƯỚC ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MATLAB - Người đăng: Xuan Vu Beard
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
BƯỚC ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MATLAB 9 10 412