Ktl-icon-tai-lieu

c++

Được đăng lên bởi haihai19190
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định dạng theo điều kiện (Conditional Formatting - CF) trong Excel

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN
1. Giới thiệu CF
CF được Microsoft bổ sung vào Excel kể từ phiên bản Microsoft Excel 97. CF trong
Excel là một công cụ mạnh giúp chúng ta định dạng các chuỗi văn bản trong các ô, các giá trị
và các ô về màu sắc, kiểu mẫu nền, kẻ khung, Icon…
CF khi áp dụng vào các ô (cell) nó sẽ đè lên các định dạng thông thường của ô về màu
sắc, kiểu thể hiện văn bản và số… Tuy nhiên nếu chúng ta xoá bỏ CF của các ô thì định dạng
đã có trước kia của các ô này sẽ được phục hồi.
CF trong các phiên bản Excel 2003 trở về trước có một số giới hạn về số lượng điều
kiện (tối đa là 3) và điều này đã được khắc phục trong phiên bản Excel 2007 với số lượng
điều kiện cho phép là 64.
Định dạng theo điều kiện là công cụ cho phép bạn áp dụng định dạng cho một ô (cell)
hay nhiều ô (range of cells) trong bảng tính và sẽ thay đổi định dạng tùy theo giá trị của ô hay
giá trị của công thức.
Bạn chú ý rằng CF giống như việc thêm một hay nhiều công thức vào mỗi ô mỗi khi
bạn sử dụng, vì vậy áp dụng CF cho một số lớn các ô có thể gây ra việc thực hiện chương
trình bị chậm đi. Do đó bạn hãy chú ý khi áp dụng CF cho một số lớn các ô trong bảng tính.
2. CF dùng danh mục điều kiện sẵn có
Trong phần này sẽ trình bày về tuỳ chọn CF đơn giản nhất là Cell Value is trong hộp
thoại CF, và kết hợp với các toán tử trong danh sách sẵn có để ra điều kiện định dạng.
Trong đó có các tuỳ chọn:


Cell Value Is: căn cứ vào giá trị chứa trong ô để làm đối số so sánh và từ đó áp dụng
các định dạng nếu thoã mãn điều kiện (điều kiện trả về TRUE trong kết quả so sánh).



Formula Is: căn cứ vào kết quả tính toán của các công thức làm đối số so sánh và từ đó
áp dụng các định dạng nếu thoã mãn điều kiện (kết quả so sanh là TRUE). Phần này sẽ
trình bày ở mục sau.

Giải thích các toán tử so sánh:



Between: giá trị trong ô nằm trong đoạn từ a đến b (bao gồm 2 cận trên và dưới a, b)



Not between: giá trị trong ô không nằm trong đoạn [a, b]



Equal to: giá trị trong ô bằng (=) với giá trị so sánh



Not equal to: giá trị trong ô không bằng (≠) giá trị so sánh



Greater than: giá trị trong ô lớn hơn (>) giá trị so sánh



Less than: giá trị trong ô nhỏ hơn (<) giá trị so sánh



Greater than or equal to: giá trị trong ô lớn hơn hoặc bằng (≥) giá trị so sánh



Less than or equal to: giá trị trong ô nhỏ hơn hoặc bằng (≤) giá trị so sánh

Ví dụ 2.1: Dùng CF định dạng cho các ô trong vùng dữ liệu sao cho các giá trị lớn hơn 130...
Định dạng theo điều kin (Conditional Formatting - CF) trong Excel
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN
1. Giới thiệu CF
CF được Microsoft b sung vào Excel k t phiên bn Microsoft Excel 97. CF trong
Excel là mt công c mạnh giúp chúng ta định dng các chuỗi văn bản trong các ô, các giá tr
và các ô v màu sc, kiu mu nn, k khung, Icon
CF khi áp dng vàoc ô (cell) s đè lên các định dạng thông thường ca ô v màu
sc, kiu th hiện văn bản số… Tuy nhiên nếu chúng ta xoá b CF của các ô thì định dng
đã có trước kia ca các ô này s được phc hi.
CF trong các phiên bn Excel 2003 tr v trước mt s gii hn v s lượng điều
kin (tối đa 3) điều y đã được khc phc trong phiên bn Excel 2007 vi s ng
điều kin cho phép là 64.
Định dạng theo điều kiện công cụ cho phép bạn áp dụng định dạng cho một ô (cell)
hay nhiều ô (range of cells) trong bảng tính và sẽ thay đổi định dạng tùy theo giá trị của ô hay
giá trị của công thức.
Bạn chú ý rằng CF giống như việc thêm một hay nhiều công thức vào mỗi ô mỗi khi
bạn sử dụng, vậy áp dụng CF cho một số lớn các ô thể y ra việc thực hiện chương
trình bị chậm đi. Do đó bạn hãy chú ý khi áp dụng CF cho một số lớn các ô trong bảng tính.
2. CF dùng danh mục điều kiện sẵn có
Trong phần y sẽ trình bày về tuỳ chọn CF đơn giản nhất Cell Value is trong hộp
thoại CF, và kết hợp với các toán tử trong danh sách sẵn có để ra điều kiện định dạng.
Trong đó có các tu chọn:
Cell Value Is: căn cứ vào giá trị chứa trong ô để làm đối sso sánh từ đó áp dụng
các định dạng nếu thoã mãn điều kiện (điều kiện trả về TRUE trong kết quả so sánh).
Formula Is: căn cứ vào kết quả tính toán của các công thức làm đối số so sánh và từ đó
áp dụng các định dạng nếu thoã mãn điều kiện (kết quả so sanh là TRUE). Phần y s
trình bày ở mục sau.
Giải thích các toán tử so sánh:
c++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
c++ - Người đăng: haihai19190
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
c++ 9 10 831