Ktl-icon-tai-lieu

C# VN100

Được đăng lên bởi michaelvonte
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 2270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÔN NGỮ
LẬP TRÌNH C#

Ngôn Ngữ Lập Trình C#

Mục Lục

1. Microsoft .NET............................................................................................... 10
Tình hình trước khi MS.NET ra đời........................................................ 10
Nguồn gốc của .NET................................................................................12

Microsoft .NET........................................................................................ 12
Tổng quan................................................................................................ 12
Kiến trúc .NET Framework..................................................................... 13
Common Language Runtime................................................................... 15
Thư viện .NET Framework...................................................................... 16
Phát triển ứng dụng client........................................................................ 16

Biên dịch và MSIL................................................................................... 17
Ngôn ngữ C#............................................................................................ 18

2. Ngôn ngữ C#.................................................................................................... 20
Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C#...........................................................20
C# là ngôn ngữ đơn giản.......................................................................... 20
C# là ngôn ngữ hiện đại........................................................................... 21
C# là ngôn ngữ hướng đối tượng............................................................. 21
C# là ngôn ngữ mạnh mẽ......................................................................... 22
C# là ngôn ngữ ít từ khóa.........................................................................22
C# là ngôn ngữ module hóa..................................................................... 22
C# sẽ là ngôn ngữ phổ biến......................................................................22

Ngôn ngữ C# với ngôn ngữ khác............................................................. 23
Các bước chuẩn bị cho chương trình....................................................... 24
Chương trình C# đơn giản....................................................................... 25
Phát triển chương trình minh họa.............................................................31
Câu hỏi & bài tập...........
NG
Ô
N NG
L
P TR
Ì
NH C#
C# VN100 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
C# VN100 - Người đăng: michaelvonte
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
C# VN100 9 10 646