Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập lập trình C++

Được đăng lên bởi lekhanhk59uet
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bài tập lập trình C++
Mùa A Sênh – SP TinA-k44
(Sưu tầm)
//Tong hop cac bai tap ve mang 1 chieu
#include <iostream.h>
#include <math.h>
#define N 50
void nhap(int a[],int n)
{
for (int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"a["<<i<<"]=";
cin>>a[i];
}
}
void in_ra(int a[], int n)
{
for (int i=0;i<n;i++) cout<<a[i]<<" ";
endln;
}
void max_min(int a[], int n)
{
int max,min,vt1,vt2;
max=a[0]; vt1=0;
for (int i=1;i<n;i++)
if (max<a[i])
{
max=a[i];
vt1=i;
}
min=a[0]; vt2=0;
for (i=0;i<n;i++)
if (min>a[i])
{
min=a[i];
vt2=i;
}
cout <<"\nPhan tu max = "<<max<<" , nam o vi tri: "<<vt1;
cout<<"\nPhan tu min= "<<min<<" , nam o vi tri: "<<vt2;
}

1

void hoanvi(int &x, int &y)
{
int tg=x;
x=y;
y=tg;
}
void sapxep(int a[], int n)
{
for (int i=0;i<n;i++)
for (int j=i+1;j<n;j++)
if (a[i]>a[j]) hoanvi(a[i],a[j]);
}
int ktra_ngto(int n)
{
int ok=1;
if (n<2) ok=0;
else for (int i=2;i<=sqrt(n);i++)
if (n%i==0)
{
ok=0;
break;
}
return ok;
}
void sodgnn(int a[N],int n)
{
int b[N],j=0,sn;
for (int k=0;k<n;k++)
if (a[k]>0)
{
b[j]=a[k];
j++;
}
for (int i=0; i<j;i++) sapxep(b,j);
cout<<"\nSo duong nho nhat la: "<<b[0];
}
void in_ngto(int a[], int n)
{
for (int i=0;i<n;i++)
if (ktra_ngto(a[i])) cout<<a[i]<<" ";
}
int ktra_hh(int n)
{
int m=0, ok=1;
for (int i=1;i<=(n/2);i++)

2

if (n%i==0) m=m+i;
if (m!=n) ok=0;
else ok=1;
return ok;
}
void dem_hh(int a[],int n)
{
int dem=0;
for (int i=0;i<n;i++)
if (ktra_hh(a[i])) dem++;
cout<<"\nCo "<<dem<<" so hoan hao trong mang";
}
void main()
{
int a[50], n,dem=0;
do
//Dieu kien nhap
2<=n<=50;
{
cout <<"\nNhap vao so phan tu cua mang: ";
cin>>n;
}
while (n<2||n>50);
nhap(a,n);
//Nhap ma tran a;
cout<<"\n";
//Xuong dong;
max_min(a,n);
//Max min cua mang a;
int d1=0,d2=0,d3=0;
for (int i=0;i<n;i++)
//Dem so duong,so am,so 0;
if (a[i]>0) d1++;
else if (a[i]==0) d2++;
else d3++;
cout<<"\nMang co "<<d1<<" so duong, co "<<d2<<" so bang 0, co "
<<d3<<" so nho hon 0";
sodgnn(a,n);
//In ra so duong nho nhat;
dem_hh(a,n);
//Dem cac so hoan hao trong mang;
cout<<"\nCac so nguyen to co trong mang la: ";
in_ngto(a,n);
//In cac so nguyen to cua mang;
cout <<"\nMang sau khi sap xep la: ";
sapxep(a,n);
//Sap xep lai mang tang dan;
in_ra(a,n);
//In ra mang sau khi sap xep;
}
//Mang 2 chieu va file
include <iostream.h>

3

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
//---------------------------------------------------------------------------------------------int a[50][50],m,n;
FILE *f;
//---------------------------------------------------------------------------------------...
c bài t p l p tnh C++
Mùa A Sênh – SP TinA-k44
(S u t m)ư
//Tong hop cac bai tap ve mang 1 chieu
#include <iostream.h>
#include <math.h>
#define N 50
void nhap(int a[],int n)
{
for (int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"a["<<i<<"]=";
cin>>a[i];
}
}
void in_ra(int a[], int n)
{
for (int i=0;i<n;i++) cout<<a[i]<<" ";
endln;
}
void max_min(int a[], int n)
{
int max,min,vt1,vt2;
max=a[0]; vt1=0;
for (int i=1;i<n;i++)
if (max<a[i])
{
max=a[i];
vt1=i;
}
min=a[0]; vt2=0;
for (i=0;i<n;i++)
if (min>a[i])
{
min=a[i];
vt2=i;
}
cout <<"\nPhan tu max = "<<max<<" , nam o vi tri: "<<vt1;
cout<<"\nPhan tu min= "<<min<<" , nam o vi tri: "<<vt2;
}
1
Các bài tập lập trình C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài tập lập trình C++ - Người đăng: lekhanhk59uet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các bài tập lập trình C++ 9 10 843