Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập thực hành ngôn ngữ C

Được đăng lên bởi Đoàn Quốc Trí
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NỘI DUNG THỰC HÀNH
Học phần: Lập trình căn bản với ngôn ngữ C
- Mã số: TN195

Số Tín chỉ: 03

- Cấu trúc học phần: 45 tiết; gồm lý thuyết: 30 tiết; Thực hành trên máy: 30 tiết
Chú ý: Do thời gian có hạn, sinh viên phải thực hành trước và trong quá trình cài đặt ở
nhà nếu sinh viên gặp vấn đề gì khó khăn khi vào lớp sẽ trao đổi để giải quyết vấn đề.

Buổi 1
Bài tập về câu lệnh đơn và lệnh có cấu trúc. Bài tập bắt buộc: từ bài 1.1 đến bài 1.7, bài 1.10.
Bài làm thêm: các bài còn lại.

Bài 1.1
Nhập vào bán kính r của 1 hình tròn, tính chu vi và diện tích của hình tròn theo công thức:
• Chu vi CV = 2*Pi*r
• Diện tích S = Pi*r*r

Bài 1.2
Viết chương trình nhập vào độ dài 3 cạnh a, b, c của một tam giác. Kiểm tra xem a, b, c có
tạo thành một tam giác không? Nếu có thì tính chu vi và diện tích của tam giác theo công
thức bên dưới và in các kết quả lên màn hình. Nếu không thì in ra câu "Khong tao thanh
tam giac".
• Chu vi CV = a+b+c
• Diện tích S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)). Trong đó: p=CV/2

Bài 1.3
Viết chương trình nhập vào điểm thực hành và điểm lý thuyết môn lập trình C của 1 sinh
viên. Tính điểm tổng = Điểm thực hành * 30%+Điểm lý thuyết*70% và in ra điểm tổng
của sinh viên đó với hai số lẻ thập phân. In ra chữ của sinh viên đó với điều kiện như sau:
• Nếu điểm tổng >=8.5 thì điểm chữ là A
• Ngược lại nếu 7<= điểm tổng <8.5 thì điểm chữ là B
• Ngược lại nếu 5.5<= điểm tổng <7 thì điểm chữ là C
• Ngược lại nếu 4<= điểm tổng <5.5 thì điểm chữ là D
• Nếu điểm tổng < 4 thì điểm chữ là F

Bài 1.4
Viết chương trình nhập 3 số nguyên a, b, c từ bàn phím, tìm số lớn nhất trong 3 số đó, in
kết quả lên màn hình.

Bài 1.5
a. Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax+b=0 với a, b nhập từ bàn phím.
b. Giải, biện luận nghiệm phương trình bậc 2: ax2+bx + c = 0. Với a, b,c nhập từ bàn phím.

Trang 1

Bài 1.6
Viết chương trình tính n!, xn với x, n nguyên dương nhập từ bàn phím.

Bài 1.7
Viết chương trình tính các tổng sau với n nguyên dương nhập từ bàn phím:
S1=1+2+3+...+n
S2= - 1 +2 - 3 +4 - ... + (-1)nn

Bài 1.8
Fibonacci là một dãy số được định nghĩa như sau:

1, neáun = 1

F = 2, neáun = 2
n
F + F
 n-1 n−2
Viết chương trình in ra màn hình dãy Fibonacci có n số hạng, n nhập từ bàn phím khi cho
chạy chương trình.

Bài 1.9
Kiểm tra số n có phải là số nguyên tố hay không?

Bài 1.10
Tìm số nguyên dương k nhỏ nhất sao cho 2k > n với n >0 nhập từ bàn phím.

Bài 1.11
Viết chương trình tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1+1/2+ ...+1/n > s, với số thực
s nhập từ bàn...
Trang 1
NI DUNG THC HÀNH
Hc phn: Lp trình căn bn vi ngôn ng C
- Mã s: TN195 S Tín ch: 03
- Cu trúc hc phn: 45 tiết; gm lý thuyết: 30 tiết; Thc hành trên máy: 30 tiết
Chú ý: Do thi gian hn, sinh viên phi thc hành trưc và trong quá trình cài đặt
nhà nếu sinh viên gp vn đề gì khó khăn khi vào lp s trao đổi để gii quyết vn đề.
Bui 1
Bài tp v câu lnh đơn và lnh có cu trúc. Bài tp bt buc: t bài 1.1 đến bài 1.7, bài 1.10.
Bài làm thêm: các bài còn li.
Bài 1.1
Nhp vào bán kính r ca 1 hình tròn, tính chu vi và din tích ca hình tròn theo công thc:
Chu vi CV = 2*Pi*r
Din tích S = Pi*r*r
Bài 1.2
Viết chương trình nhp vào độ dài 3 cnh a, b, c ca mt tam giác. Kim tra xem a, b, c
to thành mt tam giác không? Nếu thì tính chu vi din tích ca tam giác theo công
thc bên dưới in các kết qu lên màn hình. Nếu không thì in ra câu "Khong tao thanh
tam giac".
Chu vi CV = a+b+c
Din tích S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)). Trong đó: p=CV/2
Bài 1.3
Viết chương trình nhp vào đim thc hành đim thuyết môn lp trình C ca 1 sinh
viên. Tính đim tng = Đim thc hành * 30%+Đim thuyết*70% in ra đim tng
ca sinh viên đó vi hai s l thp phân. In ra ch ca sinh viên đó vi điu kin như sau:
Nếu đim tng >=8.5 thì đim ch là A
Ngược li nếu 7<= đim tng <8.5 thì đim ch là B
Ngược li nếu 5.5<= đim tng <7 thì đim ch là C
Ngược li nếu 4<= đim tng <5.5 thì đim ch là D
Nếu đim tng < 4 thì đim ch là F
Bài 1.4
Viết chương trình nhp 3 s nguyên a, b, c t bàn phím, tìm s ln nht trong 3 s đó, in
kết qu lên màn hình.
Bài 1.5
a. Viết chương trình gii phương trình bc nht ax+b=0 vi a, b nhp t bàn phím.
b. Gii, bin lun nghim phương trình bc 2: ax
2
+bx + c = 0. Vi a, b,c nhp t bàn phím.
Các bài tập thực hành ngôn ngữ C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài tập thực hành ngôn ngữ C - Người đăng: Đoàn Quốc Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Các bài tập thực hành ngôn ngữ C 9 10 104