Ktl-icon-tai-lieu

Các bước cơ bản ñể cấu hình Mail Server Mdaemon

Được đăng lên bởi Hoàng Nhân
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài HDTH MMTNC

Các bước cơ bản ñể cấu hình Mail Server
Mdaemon
1. Cấu hình hệ thống DNS:
Thêm vào forward zone khtn.edu;
Tạo new Host, ñặt tên là mail.khtn.edu có IP là IP của mail server.
Sau ñó thêm record MX (Mail Exchanger).

Mục Host or child domain ñể trống, DNS sẽ tự ñiền domain name của parent vào.
Browse ñến host làm mail server, ở trường hợp này là mail.khtn.edu

ðại Học KHTN – Khoa CNTT – Bộ môn MMT VT

1

Bài HDTH MMTNC

2. Cấu hình mail server MDaemon
Cấu hình primary domain:

Phần primary domain name: ðiền vào khtn.edu
Phần server name và machine name ñiền vào tên của mail server: Ở ñây là mail.khtn.edu

ðại Học KHTN – Khoa CNTT – Bộ môn MMT VT

2

Bài HDTH MMTNC

Cấu hình querry DNS: Chọn tab DNS:
- Check vào mục chọn “Try to use DNS servers defined in Windows TCP/IP setttings”;
Nếu muốn dùng DNS server khác với DNS cấu hình trong windows, ta có thể gõ ñịa chỉ
của DNS servers vào 2 text box bên dưới.

ðại Học KHTN – Khoa CNTT – Bộ môn MMT VT

3

Bài HDTH MMTNC

Xóa bỏ chức năng “strong password”: Mặc ñịnh Mdaemon sử dụng tính năng
strong password, các password ñều phải gồm chữ hoa, chữ thường và các chữ số.
Ta có thể vào mục Miscellaneous ñể bỏ option này:

ðại Học KHTN – Khoa CNTT – Bộ môn MMT VT

4

Bài HDTH MMTNC

ðại Học KHTN – Khoa CNTT – Bộ môn MMT VT

5

Bài HDTH MMTNC
Cấu hình Web mail:
Ta có thể chọn mục WorldClient trong setup ñể xem các thông tin vể web mail này, chú ý
port hoạt ñộng của web mail, mặc ñịnh là 3000.

ðại Học KHTN – Khoa CNTT – Bộ môn MMT VT

6

Bài HDTH MMTNC

Quản lý Account: Có thể dùng tool Accounts Manager

Trong phần này chúng ta có thể thêm mới users, ñặt lại password, set quota cho user và
thêm các tính năng về security

ðại Học KHTN – Khoa CNTT – Bộ môn MMT VT

7

Bài HDTH MMTNC

Quản lý list:
List là một tập hợp các users, giả sử ta muốn khi gửi mail ñến ñịa chỉ cntt@khtn.edu thì
tất cả các giáo viên trong khoa CNTT ñều nhận ñược mail.
Ta sẽ tạo list CNTT

ðại Học KHTN – Khoa CNTT – Bộ môn MMT VT

8

Bài HDTH MMTNC

Nếu muốn người không nằm trong list này ñược phép gửi mail ñến list, ta phải bỏ tùy
chọn “This list is private”.
Chọn tab members ñể thêm thành viên vào list

ðại Học KHTN – Khoa CNTT – Bộ môn MMT VT

9

Bài HDTH MMTNC

Trên ñây là những tính năng cơ bản nhất của mail server Mdaemon.
Các bạn muốn tìm hiểu thêm có thể ñọc HELP ñi kèm với Mdaemon và sử dụng tài
nguyên trên internet.

ðại Học KHTN – Khoa CNTT – Bộ môn MMT VT

10

...
Bài HDTH MMTNC
ðại Học KHTN – Khoa CNTT – Bộ môn MMT VT 1
Các bước cơ bản ñể cấu hình Mail Server
Mdaemon
1. Cấu hình hệ thống DNS:
Thêm vào forward zone khtn.edu;
Tạo new Host, ñặt tên là mail.khtn.edu có IP là IP của mail server.
Sau ñó thêm record MX (Mail Exchanger).
Mục Host or child domain ñể trống, DNS sẽ tự ñiền domain name của parent vào.
Browse ñến host làm mail server, ở trường hợp này là mail.khtn.edu
Các bước cơ bản ñể cấu hình Mail Server Mdaemon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bước cơ bản ñể cấu hình Mail Server Mdaemon - Người đăng: Hoàng Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các bước cơ bản ñể cấu hình Mail Server Mdaemon 9 10 890