Ktl-icon-tai-lieu

các bước định dạng bản vẽ trong autocad

Được đăng lên bởi quynjto
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Höôùng daãn baøi thöïc haønh 1- CAÙC LEÄNH VEÕ
Trang 2
BAØI TAÄP 01 CAÙC LEÄNH V
1. Môû baûn veõ môùi
- Khôûi ñoäng phaàn meàm AutoCAD
- Trong hoäp thoaïi khôûi ñoäng choïn Start From Scratch Metric (baûn vtraéng coù giôùi haïn
A3, heä meùt) hoaëc
- Menu: File New (hoaëc baám phím CTRL+N - ^N) choïn Start From Scratch
Metric
2. Ghi baûn veõ leân ñóa
- Menu: File Save (hoaëc baám ^S) choïn thö muïc nhaäp hay choïn teân file Bai
tap01-1[.DWG]
- Trong quaù trình veõ ñcaäp nhaät baûn veõ hieän hnh choïn: Menu: File Save (hoaëc baám
^S)
3. Hình 1 - Söû duïng toïa ñoä ñe-cac
- Command: LINE (L) click (1) xaùc ñònh (2) (@50,20) xaùc ñònh (3) (@-10,30)
nhaäp c (Close) ñeå ñoùng ña giaùc vaø keát thuùc leänh LINE
4. Hình 2 Söû duïng toïa ñoä cöïc
- Command: LINE click (1) xaùc ñònh (2) (@7.5<0) xaùc ñònh (3) (@30<60) xaùc
ñònh (4) (@30<120) . . .
5. Hình 3 Baét ñieåm ñaëc bieät treân caùc ñoái töôïng
- Ñaët truy baét töï ñoäng coù: ENDpoint (ñieåm ñaàu cuûa moät ñöôøng), MIDpoint (ñieåm giöõa cuûa
moät ñöôøng), INTersection (giao ñieåm hai ñöôøng)
- Veõ hình vuoâng caïnh 80
Command: RECTANG (REC) click (1) xaùc ñònh (2) (@80,80)
- Veõ caùc ñöôøng L1 duøng phöông thöùc truy baét END vaø MID
- Veõ caùc ñöôøng L2 duøng phöông thöùc truy baét INT
- Ñcaøi ñaët truy baét töï ñoäng (autosnap): click phaûi nuùt OSNAP treân thanh traïng thaùi
choïn Setting ñaùnh daáu caùc phöông thöùc baét ñieåm trong hoäp thoaïi
- Ñbaät / taét chñtruy baét ñieåm töï ñoäng: click nuùt OSNAP treân thanh traïng thaùi hay
baám F3
6. Hình 4 - Baét ñieåm ñaëc bieät treân caùc ñoái töôïng
- û ñuïng theâm caùc truy baét: PERpendicular (vuoâng goùc), EXTension (baét ñieåm naèm treân
phöông keùo daøi cuûa moät ñöôøng thaúng hay cong)
- Ñeå söû duïng EXT, ñöa con troû gaàn ñaàu cuûa ñöôøng caàn baét doïc theo cho ñeán khi xuaát hieän
moät chöõ thaäp nhoû treân ñaàu ñoù roài di chuyeån con troû nheï nhaøng doïc theo ñöôøng ñoù ñeå
hieån thò ñöôøng chæ phöông öôøng chaám chaám) roài click hoaëc nhaäp khoûang caùch tính töø
daáu chöõ thaäp
7. Hình 5 Baét ñieåm vaø söû duïng tracking (boä raøø ñieåm)
- û ñuïng theâm baét ñieåm PARallel (song song)
- û duïng theâm tracking: laøm xuaát hieän ñöôøng chæ phöông thaúng ñöùng, naèm ngang hoaëc
theo phöông xaùc ñònh bôûi POLAR
- Ñvñöôøng song song vôùi ñöôøng (1)(3) vaø ñi qua ñieåm (4): duøng baét ñieåm EXT ø
ñieåm (1) doïc theo ñöôøng thaúng thaúng ñöùng ñeå xaùc ñònh ñieåm (4); duøng baét ñieåm PAR,
các bước định dạng bản vẽ trong autocad - Trang 2
các bước định dạng bản vẽ trong autocad - Người đăng: quynjto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
các bước định dạng bản vẽ trong autocad 9 10 927