Ktl-icon-tai-lieu

Các câu lệnh truy vấn SQL

Được đăng lên bởi huuhai09b2
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SQL Tutorial

Welcome to SQL tutorial
Mục lục
SQL căn bản
Giới thiệu SQL
Mô tả thế nào là SQL, cách dùng SQL.
SQL Select
Cách dùng phát biểu SELECT để chọn dữ liệu từ một bảng trong SQL.
SQL Where
Cách dùng mệnh đề WHERE để chỉ định tiêu chuẩn chọn.
SQL And & Or
Cách dùng AND và OR để kết nối hai hay nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE.
SQL Between
Cách dùng BETWEEN....AND để tìm dữ liệu trong một khoảng giới hạn.
SQL Distinct
Cách dùng từ khóa DISTINCT để chỉ trả về các trị khác nhau trong một cột.
SQL Order By
Cách dùng từ khóa ORDER BY để trả về các hàng được sắp xếp theo một thứ tự định trước.
SQL Insert
Cách dùng phát biểu INSERT để chèn hàng mới vào trong một bảng.
SQL Update
Cách dùng phát biểu UPDATE để cập nhật hay thay đổi các hàng trong một bảng.
SQL Delete
Cách dùng phát biểu DELETE để xóa các hàng trong một bảng.
SQL Count
Giải thích các hàm COUNT tạo sẵn trong SQL.

SQL nâng cao
Các hàm SQL
Giải thích cách dùng các hàm tạo sẵn trong SQL.
SQL Group By
Giải thích cách dùng hàm GROUP BY tạo sẵn trong SQL.
Các bí danh SQL
Giải thích cách dùng các bí danh (alias) cho các tên cột và các tên bảng.
SQL Join
Giải thích cách chọn thông tin từ nhiều bảng.
SQL Create
Cách tạo các cơ sở dữ liệu và các bảng, và cách xóa chúng.
SQL Alter
Cách dùng phát biểu ALTER TABLE để thêm hay loại các cột trong một bảng cho trước.

Giới thiệu SQL
SQL là một ngôn ngữ theo chuẩn ANSI để truy xuất các cơ sở dữ liệu.

SQL là gì?
•

SQL là Structured Query Language – Ngôn ngữ Truy vấn có Cấu trúc

•

SQL cho phép bạn truy xuất một cơ sở dữ liệu

•

SQL là một ngữ theo chuẩn ANSI

•

SQL có thể thực hiện các truy vấn đến một cơ sở dữ liệu

•

SQL có thể truy tìm dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu

•

SQL có thể chèn các mẩu tin mới vào trong một cơ sở dữ liệu

•

SQL có thể xóa các mẩu tin trong một cơ sở dữ liệu

© Dương Thiên Tứ

1

SQL Tutorial

•

SQL có thể cập nhật các mẩu tin trong một cơ sở dữ liệu

•

SQL rất dễ học

SQL là một chuẩn
SQL là một chuẩn ANSI (American National Standards Institute - Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ) cho các hệ thống truy xuất cơ
sở dữ liệu. Các phát biểu SQL dùng để truy tìm và cập nhật dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu.
SQL làm việc với các trình quản lý cơ sở dữ liệu như Access, DB2, Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, và nhiều
trình khác (đáng tiếc là đa số trong chúng có các phần mở rộng ngôn ngữ SQL riêng).

Các bảng cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu chứa các đối tượng gọi là các Bảng (Tables).
Các Mẩu tin (Records) lưu trong các bảng nà...
SQL Tutorial
© Dương Thiên T
1
Welcome to SQL tutorial
Mc lc
SQL căn bn
Gii thiu SQL
Mô t thế nào là SQL, cách dùng SQL.
SQL Select
Cách dùng phát biu SELECT để chn d liu t mt bng trong SQL.
SQL Where
Cách dùng mnh đề WHERE để ch định tiêu chun chn.
SQL And & Or
Cách dùng AND và OR để kết ni hai hay nhiu điu kin trong mnh đề WHERE.
SQL Between
Cách dùng BETWEEN....AND để tìm d liu trong mt khong gii hn.
SQL Distinct
Cách dùng t khóa DISTINCT để ch tr v các tr khác nhau trong mt ct.
SQL Order By
Cách dùng t khóa ORDER BY để tr v các hàng được sp xếp theo mt th t định trước.
SQL Insert
Cách dùng phát biu INSERT để chèn hàng mi vào trong mt bng.
SQL Update
Cách dùng phát biu UPDATE để cp nht hay thay đổi các hàng trong mt bng.
SQL Delete
Cách dùng phát biu DELETE để xóa các hàng trong mt bng.
SQL Count
Gii thích các hàm COUNT to sn trong SQL.
SQL nâng cao
Các hàm SQL
Gii thích cách dùng các hàm to sn trong SQL.
SQL Group By
Gii thích cách dùng hàm GROUP BY to sn trong SQL.
Các bí danh SQL
Gii thích cách dùng các bí danh (alias) cho các tên ct và các tên bng.
SQL Join
Gii thích cách chn thông tin t nhiu bng.
SQL Create
Cách to các cơ s d liu và các bng, và cách xóa chúng.
SQL Alter
Cách dùng phát biu ALTER TABLE để thêm hay loi các ct trong mt bng cho trước.
Gii thiu SQL
SQL là mt ngôn ng theo chun ANSI để truy xut các cơ s d liu.
SQL là gì?
SQL là
S
tructured
Q
uery
L
anguage – Ngôn ng Truy vn có Cu trúc
SQL cho phép bn truy xut mt cơ s d liu
SQL là mt ng theo chun ANSI
SQL có th thc hin các truy vn đến mt cơ s d liu
SQL có th truy tìm d liu t mt cơ s d liu
SQL có th chèn các mu tin mi vào trong mt cơ s d liu
SQL có th xóa các mu tin trong mt cơ s d liu
Các câu lệnh truy vấn SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các câu lệnh truy vấn SQL - Người đăng: huuhai09b2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Các câu lệnh truy vấn SQL 9 10 831