Ktl-icon-tai-lieu

Các giáo trình về GIS và viễn thám

Được đăng lên bởi TrongThien Master
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng IV.
HÖ qu¶n trÞ d÷ liÖu microsoft access.
4.1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ së.
4.1.1. C¬ së d÷ liÖu lµ g×?
Mét c¬ së d÷ liÖu lµ tËp hîp nh÷ng th«ng tin cã quan hÖ tíi mét chñ ®Ò riªng hay
mét yªu cÇu nµo ®ã, nh theo râi c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng hay duy tr×
mét su tËp ©m nh¹c. NÕu c¬ së d÷ liÖu cña ta kh«ng ®îc lu trªn m¸y tÝnh hay
c¸c thiÕt bÞ nhí, ta cã thÓ ph¶i theo râi th«ng tin tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, nh
vËy ta ph¶i tù m×nh m· ho¸ vµ tæ chøc d÷ liÖu.
Sö dông Microsoft Access, ta cã thÓ qu¶n lý tÊt c¶ c¸c th«ng tin trong mét file c¬
së d÷ liÖu duy nhÊt. Th«ng qua file nµy, ph©n chia d÷ liÖu cña ta ra thµnh c¸c
ng¨n chøa ®îc gäi lµ c¸c b¶ng tables. ViÖc xem, bæ xung, cËp nhËt d÷ liÖu b¶ng
sö dông c¸c biÓu mÉu (forms) trùc tuyÕn; t×m kiÕm gäi ra c¸c d÷ liÖu ta cÇn, b»ng
c¸ch sö dông queries; ph©n tÝch hoÆc in d÷ liÖu theo trang in ®Æc trng sö dông
b¸o c¸o (reports) (h×nh 4.1)
Chøa tÊt c¶ th«ng tin trong mét b¶ng nhng l¹i
quan s¸t ë nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau
H×nh 4.1: Table, Form, Query, Report trong Access
Lu gi÷ d÷ liÖu, t¹o ra mét b¶ng cho mçi kiÓu th«ng tin ta theo râi. LÊy d÷ liÖu tõ
nhiÒu b¶ng kh¸c nhau hîp l¹i víi nhau trong query, form, or report, ta x¸c ®Þnh
mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng.
T×m kiÕm vµ lÊy d÷ liÖu cÇn thiÕt phï hîp c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®îc chØ ®Þnh bao
gåm c¸c d÷ liÖu tõ nhiÒu b¶ng kh¸c nhau, t¹o ra query. Query còng cã thÓ cËp
nhËt häc xo¸ c¸c b¶n ghi cïng mét lóc vµ thùc hiÖn bªn trong hoÆc tÝnh to¸n thao
t¸c trªn c¸c d÷ liÖu theo ý muèn.
85
Các giáo trình về GIS và viễn thám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giáo trình về GIS và viễn thám - Người đăng: TrongThien Master
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Các giáo trình về GIS và viễn thám 9 10 435