Ktl-icon-tai-lieu

Các hàm hay dùng trong excel

Được đăng lên bởi Tào Dĩnh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MICROSOFT EXCEL

BÀI 3: CÔNG THỨC TRONG EXCEL
MỤC TIÊU :

1

•

CÁC KIỂU DỮ LIỆU.

•

NẮM RÕ CÁCH NHẬP CÔNG THỨC.

•

ĐỊA CHỈ Ô TƯƠNG ĐỐI, TUYỆT ĐỐI.

•

HÀM THỐNG KÊ, HÀM ĐIỀU KIỆN.

Email : taodinh050191@gmail.com

BÀI 3: CÔNG THỨC TRONG EXCEL
I.

Các kiểu dữ liệu.
 Kiểu dữ liệu số (Number): dữ liệu mặc định được canh phải trong ô.
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
2

Là dữ liệu chỉ chứa các con số 09, có thể có dấu + - % (), ký hiệu
tiền tệ và một số ký hiệu tiền tệ khác.
Số chưa định dạng (General)
Số đã được định dạng theo kiểu số(Number)
Số ở dạng tiền tệ (Currency)
Số kế toán (Accounting)
Số ở dạng ngày (Date)
Số ở dạng giờ(Time)
Số phần trăm % (Percent)
Số ở dạng chuỗi (Text)
Số ở dạng phân số(Fraction)

BÀI 3: CÔNG THỨC TRONG EXCEL
I.

Các kiểu dữ liệu.
 Kiểu chuỗi ký tự: Dữ liệu mặc định nằm bên trái ô tính.
o
o

Gồm các ký tự từ A  Z, số, dấu chính tả.
Khi nhập dữ liệu chuỗi bằng 1 trong các ký tự cạnh biên:
 ‘ (dấu nháy) canh chuỗi về bên trái ô.
 “ (dấu nháy kép) canh chuỗi về bên phải ô.
 ^ (dấu mũ) canh chuỗi giữa ô.

 Kiểu công thức ( Formulas):
o

o

Là một biểu thức toán học, bắt đầu bằng dấu “=“ chứa dữ liệu số,
chuỗi, toán tử hàm.
Kết quả công thức hiện trên ô cell, công thức hiện trên thanh công
thức.

BÀI 3: CÔNG THỨC TRONG EXCEL
II. Địa chỉ ô tương đối, tuyệt đối
Địa chỉ tương đối:
Ký hiệu: <cột><dòng>, khi copy công thức thì địa chỉ ô trong công thức

thay đổi.
Ví dụ:



Công thức ô C1= A1*B1 nếu địa chỉ ô là tương đối thì khi copy công
thức từ ô C1 sang ô D1 thì công thức ô D1=B1*C1.



Khi copy công thức tự động địa chỉ trong công thức bàn đâu là tương
đối thì công thức sẽ thay đổi theo phương kéo của chuột. Kéo từ trái
sang phải tăng từ AZ giữ nguyên số, trên xuống dưới tăng chỉ số từ
1n và ngược lại.

BÀI 3: CÔNG THỨC TRONG EXCEL
II. Địa chỉ ô tương đối, tuyệt đối
Địa chỉ ô tuyệt đối:
Ký hiệu: $<cột>$<dòng>, khi copy công thức thì địa chỉ ô trong công

thức không thay đổi.
Ví dụ:



Công thức ô C1= $A$1+$B$1 nếu địa chỉ ô là tương đối thì khi copy
công thức từ ô C1 sang ô D1 thì công thức ô D1=$A$1+$B$1.
Từ ô C1 xuống ô C2: C2= =$A$1+$B$1.



Chú ý khi copy công thức để chuyển địa chỉ tương đối sang địa chỉ
tuyệt đối ta chọn công thức, để chuột vào địa chỉ ô, nhấn F4.

BÀI 3: CÔNG THỨC TRONG EXCEL
II. Địa chỉ ô tương đối, tuyệt đối
Địa chỉ ô hỗn hợp:
Ký hiệu: $<cột><dòng> hoặc <cột>$<dòng>, khi copy công thức thì địa

chỉ ô thay đổi chỉ số cột hoặc dòng ( khi có $ đứng trước).
Ví dụ dạng $<cột><dòng>



Công thức ô ...
1
BÀI 3: CÔNG THỨC TRONG EXCEL
Email : taodinh050191@gmail.com
MICROSOFT EXCEL
MỤC TIÊU :
CÁC KIỂU DỮ LIỆU.
NẮM RÕ CÁCH NHẬP CÔNG THỨC.
ĐỊA CHỈ Ô TƯƠNG ĐỐI, TUYỆT ĐỐI.
HÀM THỐNG KÊ, HÀM ĐIỀU KIỆN.
Các hàm hay dùng trong excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hàm hay dùng trong excel - Người đăng: Tào Dĩnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Các hàm hay dùng trong excel 9 10 466