Ktl-icon-tai-lieu

Các hàm thường dùng trong Excel

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1889 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL

3.1.

Các hàm tính toán và thống kê (Statistical)

1.

Hàm Sum

*

Cú pháp:

SUM(danh sách đối số)

Hàm Sum tính tổng các số có mặt trong danh sách đối số của nó.

*

Trong đó:

danh sách đối số có thể là hằng (số hoặc chuỗi số), khoảng

các ô chứa số hoặc một hàm trả về giá trị kiểu số.

*

Ví dụ: Sum(2, “4”, True) = 7,

vì “4” được chuyển thành số 4;

True=1 (False=0)

Nếu C2 chứa 7; C3 là 4; C4 là 10 thì Sum(C2:C4) = 21

2.

Hàm Max

*

Cú pháp:

MAX(danh sách đối số)

Hàm Max trả lại giá trị số lớn nhất trong danh sách đối số.

*

Ví dụ: Max(2, 5, 7) = 7

Nếu C2 chứa 7; C3 là 4; C4 là 10 thì Max(C2:C4) = 10

3.

Hàm Min

*

Cú pháp:

MIN(danh sách đối số)

Hàm Min trả lại giá trị số nhỏ nhất trong danh sách đối số.

4.

Hàm Average

*

Cú pháp:

AVERAGE(danh sách đối số)

Hàm Average trả lại giá trị trung bình cộng của các số trong danh sách đối
số.

*

Ví dụ: Average(2, 5, 7) = 4.66(6)
Nếu C2 chứa 7; C3 là 4; C4 là 10 thì Average(C2:C4) = (7+4+10)/3 = 7

5.

Hàm Round

*

Cú pháp:

ROUND(số, số_chữ_số)

Hàm Round trả lại giá trị số (kiểu số thực) đã được làm tròn đến độ chính
xác tùy thuộc vào số_chữ _số. Nếu:

-

số chữ số > 0 làm tròn phần lẻ

ví dụ: Round(21.546, 2) = 21.55

-

số chữ số = 0 lấy số nguyên gần nhất

ví dụ: Round(21.546, 0) = 22

-

số chữ số < 0 làm tròn phần nguyên

ví dụ: Round(21.546, -1) = 20

6.

Hàm Int

*

Cú pháp:

INT(số)

Hàm Int trả lại phần nguyên của số (làm tròn số đến số nguyên gần bằng
nhất)
So sánh với hàm Round(n, 0) là hàm làm tròn trên, Int là hàm làm tròn
dưới.

*

Ví dụ: Int(2.57) = 2; Int(7/4) = 1; Int(-3.49) = -4

7.

Hàm Mod

*

Cú pháp:

MOD(số, số chia)

Hàm Mod tính phần dư trong phép chia nguyên của số với số chia

*

Ví dụ: Mod(13, 4) = 1

vì 13 chia 4 được 3, dư 1

Giả sử tại ô C3 chứa số ngày làm việc, khi đó công thức = Int(C3/7) sẽ cho
số tuần; và công thức = Mod(C3, 7) cho lại số ngày lẻ.

8.

Hàm Count

*

Cú pháp:

COUNT(danh sách đối số)

Danh sách đối số có thể là các giá trị số, ngày, logic, chuỗi... hoặc một danh sách
tham chiếu. Hàm Count đếm các giá trị kiểu số (hoặc giá trị có thể chuyển tự động
thành kiểu số, như: kiểu ngày, chuỗi số, lôgic...) có mặt trong danh sách đối số.
Hàm này có thể kết hợp với hàm Sum để thay cho Average khi cần đảm bảo tính
chính xác của phép lấy trung bình một khoảng giá trị mà không chắc các giá trị
này là số.

*

Ví dụ: Count(13, “432”, “abc”) = 2 vì chuỗi 432 được chuyển thành giá trị

số

Count(12/8/98, TRUE) = 2

các kiểu...
CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL
3.1. Các hàm tính toán và thống kê (Statistical)
1. m Sum
* Cú pháp: SUM(danh sách đối số)
Hàm Sum tính tổng các số có mặt trong danh sách đối số của nó.
* Trong đó: danh sách đối số thlà hng (số hoặc chuỗi số), khoảng
các ô chứa số hoặc một hàm trvề gtrị kiểu số.
* Ví dụ: Sum(2, “4”, True) = 7,
vì “4” được chuyển thành số 4; True=1 (False=0)
Nếu C2 chứa 7; C3 là 4; C4 là 10 thì Sum(C2:C4) = 21
2. m Max
* Cú pháp: MAX(danh sách đối số)
Hàm Max trlại giá trị số lớn nhất trong danh sách đối số.
* Ví dụ: Max(2, 5, 7) = 7
Các hàm thường dùng trong Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hàm thường dùng trong Excel - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Các hàm thường dùng trong Excel 9 10 108