Ktl-icon-tai-lieu

CÁC HÀM TRONG EXCEL

Được đăng lên bởi phphuongkt93
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC HÀM TRONG EXCEL
I.
HÀM LOGIC.
1.
Hàm AND:
__Cú pháp:
__ AND (Logical1, Logical2, ….)
__Các đối số:
__Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
__Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị
FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.
__Lưu ý:
__- Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.
__- Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bo
qua.
__- Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!
__Ví dụ:
__=AND(D7>0,D7<5000)
__2. Hàm OR:
__Cú pháp:
__ OR (Logical1, Logical2…)
__Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
__Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về
giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.
____
__Ví dụ:
__ =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002)
__3. Hàm NOT:
__Cú pháp:
__ NOT(Logical)
__Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.
__Hàm đảo ngược giá trị của đối số. Sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị
của đối số trong phép toán này.
II.
NHÓM HÀM TOÁN HỌC.
____
__4. Hàm MOD:
__Lấy giá trị dư của phép chia.
__Cú pháp: MOD(Number, Divisor)
__Các đối số:
__- Number: Số bị chia.
__- Divisor: Số chia.
____
__5. Hàm ROUNDUP:
__Làm tròn một số.

__ Cú pháp:
__ ROUNDUP(Number, Num_digits)
__Các tham số:
__- Number: Là một số thực mà bạn muốn làm tròn lên.
__- Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn muốn làm tròn.
__Chú ý:
__- Nếu Num_digits > 0 sẽ làm tròn phần thập phân.
__- Nếu Num_digits = 0 sẽ làm tròn lên số tự nhiên gần nhất.
__- Nếu Num_digits < 0 sẽ làm tròn phần nguyên sau dấu thập phân.
__.
III.
NHÓM HÀM THỐNG KÊ. __
A. Nhóm hàm tính tổng
__1. Hàm SUM:
__Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.
__Cú pháp:
__ SUM(Number1, Number2…)
__Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.
__2. Hàm SUMIF:
__Tính tổng của các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào.
__Cú pháp:
__ SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)
__Các tham số:
__- Range: Là dãy mà bạn muốn xác định.
__- Criteria: các tiêu chuẩn mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu
thức hoặc chuỗi.
__- Sum_range: Là các ô thực sự cần tính tổng.
__Ví dụ:
__= SUMIF(B3:B8,”<=10″)
__Tính tổng c...




 ! "!#$
%&'&
 ! "# ()*+,-%.+/01
(2,345.,367$18+,9,4%&'&:1; (%1!,345.,36
<=>$18+2?,@1.+%&'&:1; ('
A+B
C%&'&4 (,36 D241@,28+;-,36 
C8+%&'&,28+ (,36,EF,D+ 3G1$,H1I1,36%;)6)J
K+
C8+5L1,28+/M1-,36 ,H(2,345. GNO7P
OQRS
TUV>!UWX>>>$


 ! "#$
%&'& ! "# ()*+,-%.+/01
(2,345.,367$18+)9,-2?,%&'&1(:1; (%1!,345.
,36<=>$18+,9,4%&'&:1; ('

OQRS
T<UV>YZ>"ZU[!<UV>Z>Z">>"$
Y(2

 $
\&'&  (2?,,36@2?,)*+,- 
(2%41A],36:%&'&=^RS1/)_12+&1:%61,36
:%&'&,31`,11(@



9@,36RA:`
+2)E3!5'3$
%&'&
C+2)E3=&)6
C5'3=&


(2,3a12?,'&
CÁC HÀM TRONG EXCEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC HÀM TRONG EXCEL - Người đăng: phphuongkt93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CÁC HÀM TRONG EXCEL 9 10 384