Ktl-icon-tai-lieu

Các khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi tieutam1991
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 5413 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Bài 1

Các khái niệm về
hệ quản trị CSDL
(RDBMS – Relational Database Management System)

Mục tiêu bài học










Giải thích khái niệm về dữ liệu và CSDL.
Mô tả cách thức quản trị dữ liệu.
Định nghĩa hệ quản trị CSDL và danh sách các tính
năng.
Phân biệt các mô hình CSDL.
Định nghĩa và giải thích hệ quản trị CSDL - RDBMS.
Mô tả các thực thể, bảng và liệt kê các thuộc tính
của bảng.
Liệt kê sự khác biệt giữa DBMS và RDBMS.
RDBMS and Data Management/ Session 1/2 of 22

Dữ liệu (Data) và CSDL (Database)




Dữ liệu (data) có nghĩa là thông tin và nó là thành phần quan
trọng trong bất kỳ lĩnh vực, công việc nào.
Một CSDL (database) là một tập hợp các dữ liệu (data).

Lưu trữ
Thông tin

Users
Database



Cho phép truy xuất
Thông tin

CSDL là một tập hợp dữ liệu được tổ chức sao cho nội dung của
nó có thể dễ dàng truy cập, quản lý và cập nhật.
RDBMS and Data Management/ Session 1/3 of 22

Quản trị dữ liệu


Quản trị dữ liệu chỉ việc quản lý lượng lớn
thông tin bao gồm cả việc lưu trữ thông tin và
cơ chế thao tác trên các thông tin đó.



Hai phương pháp quản trị dữ liệu khác nhau:




Hệ thống quản lý dựa trên tập tin (File-based
systems)
Hệ thống CSDL (Database systems)

RDBMS and Data Management/ Session 1/4 of 22

Hệ thống quản lý tập tin 1-3
Features of file-based systems:
 Lưu trữ dữ liệu trong các tập tin
riêng biệt.
 Một nhóm các tập tin được lưu trữ
trên máy tính và được truy cập bằng
các thao tác máy tính.

RDBMS and Data Management/ Session 1/5 of 22

Hệ thống quản lý tập tin 2-3


Ví dụ:
Data entry and reports
File handling routines



Sudent
Database

CSDL ManagementStudent sẽ chứa những bảng sau:


Student (StudNo, StudName, Age, Address, …)



Class (ClassNo, ClassName, FacultName)



….
RDBMS and Data Management/ Session 1/6 of 22

Hệ thống quản lý tập tin 3-3


Các nhược điểm của hệ thống:


Dư thừa và không nhất quán dữ liệu



Truy vấn đột xuất



Cô lập dữ liệu



Truy cập đồng thời bất thường



Vấn đề bảo mật



Vấn đề toàn vẹn
RDBMS and Data Management/ Session 1/7 of 22

Hệ thống CSDL


CSDL sử dụng để lưu trữ dữ liệu có hệ thống và có tổ
chức. Giúp người dùng quản lý dữ liệu nhanh chóng và
dễ dàng



Ưu điểm của hệ thống CSDL này là:


Giảm dư thừa dữ liệu



Tránh vấn đề không nhất quán dữ liệu



Dữ liệu được lưu trữ có thể được chia sẻ



Các chuẩn có thể được thiết lập và duy trì



Tính toàn vẹn dữ liệu được duy trì



Bảo mật dữ liệu có thể được thực thi
RDBMS and Data Management/ Sessio...
Bài 1
Các khái niệm về
hệ quản trị CSDL
(RDBMS – Relational Database Management System)
Các khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Người đăng: tieutam1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Các khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu 9 10 964