Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh tắt auto CAD hay và bổ ích

Được đăng lên bởi trunglehieu-0612-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 2 lần
AutoCAD Command

PhÝm
T¾t

Tªn LÖnh

môc ®Ých
T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän

1.

3A

3DARRAY

2.

3DO

3DORBIT

3.

3F

3DFACE

4.

3P

3DPOLY

T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong
kh«ng gian 3 chiÒu
A

5.

A

6.

ADC

7.

AA

ARC

VÏ cung trßn

ADCENTE
R
AREA

TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tîng hay vïng ®îc x¸c
®Þnh
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tîng ®Ó c¨n chØnh c¸c

8.

AL

ALIGN

®èi tîng kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp
hîp ®iÓm
§a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ

9.

AP

APPLOAD

10.

AR

ARRAY

T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tîng ®îc chän

11.

ATT

ATTDEF

T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh

12.

-ATT

-ATTDEF

T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block

13.

ATE

ATTEDIT

HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block

c¸c tr×nh øng dông ARX

B
14.

B

15.

BO

16.

BR

BLOCK
BOUNDAR
Y
BREAK

T¹o Block
T¹o ®a tuyÕn kÝn
XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän
1

C
17.

C

18.

CH

19.

-CH

CHANGE

HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D

20.

CHA

ChaMFER

V¸t mÐp c¸c c¹nh

21.

COL

COLOR

22.

CO,
cp

CIRCLE

VÏ ®êng trßn b»ng nhiÒu c¸ch

PROPERTI

HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt

ES

X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi tîng ®îc vÏ theo
tr×nh tù

COPY

Sao chÐp ®èi t−îng

D
23.

D

24.

DAL

25.

DAN

26.

DBA

27.

DCE

28.

DCO

DIMSTYLE
DIMALIG
NED
DIMANGU
LAR

T¹o ra vµ chØnh söa kÝch th−íc ë dßng lÖnh
Ghi kÝch th−íc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®−îc
Ghi kÝch thíc gãc

DIMBASEL

TiÕp tôc 1 kÝch thíc ®o¹n th¼ng, gãc tõ ®êng nÒn

INE

cña kÝch thíc ®îc chän

DIMCENT

T¹o ra 1 ®iÓm t©m hoÆc ®êng trßn xuyªn t©m cña

ER

c¸c cung trßn vµ ®êng trßn

DIMCONT

TiÕp tôc 1 ®êng th¼ng, 1 gãc tõ ®êng më réng thø 2

INUE

cña kÝch thíc tríc ®©y hoÆc kÝch thíc ®îc chän

DIMDIAM

29.

DDI

30.

DED

DIMEDIT

ChØnh söa kÝch thíc

31.

DI

DIST

§o kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a 2 ®iÓm

32.

DIV

DIVIDE

33.

DLI

DIMLINE

ETER

Ghi kÝch thíc ®êng kÝnh

§Æt mçi 1 ®èi tîng ®iÓm vµ c¸c khèi däc theo chiÒu
dµi hoÆc chu vi ®èi tîng
T¹o ra kÝch thíc th¼ng ®øng hay n»m ngang
2

AR
34.

DO

DONUT

35.

DOR

36.

DOV

37.

DR

38.

DRA

39.

DS

40.

DT

DTEXT

41.

DV

DVIEW

VÏ c¸c ®êng trßn hay cung trßn ®îc t« dµy hay lµ
vÏ h×nh vµnh kh¨n

DIMORDI

T¹o ra kÝch thíc ®iÓm gãc

NATE
DIMOVER
RIDE
DRAWORD
ER

ViÕt chång lªn c¸c tuyÕn hÖ thèng kÝch thíc
Thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c ®èi tîng vµ h×nh ¶nh

DIMRADI

T¹o ra kÝch thíc b¸n kÝnh

US
DSETTING

HiÓn thÞ DraffSetting ®Ó ®Æt chÕ ®é cho Snap end

S

Grid, Polar tracking
VÏ c¸c môc v¨n b¶n(hiÓn thÞ v¨n b¶n trªn mµn h×nh
gièng nh ...
1
AutoCAD Command
AutoCAD CommandAutoCAD Command
AutoCAD Command
PhÝm
PhÝm PhÝm
PhÝm
T¾t
T¾tT¾t
T¾t
Tªn LÖnh
Tªn LÖnhTªn LÖnh
Tªn LÖnh
môc ®Ých
môc ®Ýchmôc ®Ých
môc ®Ých
1.
3A 3DARRAY
T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän
2.
3DO
3DORBIT
3.
3F 3DFACE T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
4.
3P 3DPOLY
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong
kh«ng gian 3 chiÒu
A
AA
A
5.
A ARC VÏ cung trßn
6.
ADC
ADCENTE
R
7.
AA AREA
TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tîng hay vïng ®îc x¸c
®Þnh
8.
AL ALIGN
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tîng ®Ó c¨n chØnh c¸c
®èi tîng kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp
hîp ®iÓm
9.
AP APPLOAD
§a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ
c¸c tr×nh øng dông ARX
10.
AR ARRAY T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tîng ®îc chän
11.
ATT
ATTDEF T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
12.
-ATT
-ATTDEF T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
13.
ATE
ATTEDIT
HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block
B
BB
B
14.
B BLOCK T¹o Block
15.
BO
BOUNDAR
Y
T¹o ®a tuyÕn kÝn
16.
BR BREAK XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän
Các lệnh tắt auto CAD hay và bổ ích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh tắt auto CAD hay và bổ ích - Người đăng: trunglehieu-0612-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các lệnh tắt auto CAD hay và bổ ích 9 10 702