Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh và thủ thuật hay trong Autocard

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Kiểm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Di chuyển đối tượng

P enter

Zoom đối tượng

Z enter

Zoom windows

Z enter enter

Phá đường PL thành L
Chuyển PL thành SPL
Kéo dài đối tượng
Bo tròn góc
Chuyển L thành PL
Đo độ dài cung
Thông tin chi tiết 1 đường
Hình chiếu trục đo
Vẽ elip trong hình chiếu trục đo
Vẽ elip trong 2,5D
Chuyển thành hình chiếu trục đo
Cho đối tượng nghiêng thành thẳng
đứng
Bắn đường thẳng
Đo khoảng cách
Gõ chữ
Phông chữ số
Phông chữ tên
Đổi MT thành DT
Đổi nền card
Xuất từ card word
Giải taluy

.X enter
PE enter - S enter
S enter
F enter R enter bán kinh chọn 2 cạnh
PE M J
DAR
DI hoặc LI hoặc bôi đen rồi Ctrl+1
Snap- s I
El- ctrl+e ( chọn chiều quay trục )
Eli  dùng F5 xoay
Snap Si (quay lại S )
AL enter

Tạo taluy
Chuyển lớp thành các giá trị khác

Cách in tỉ lệ

EX
DI enter
MT( đoạn văn) hoặc DT
ST ( simplex.shx)
Arial narrow
.X
Op color
ME( chọn đối tượng cần giai) Btên
 
taluykhoảng

cách taluy
B
Fi xóa hết chọn đối tượng cần chuyển
xóa 3 giá trịapply

 all enter 2 lần. Ma
chọn đối tượng khác p enter
1xp= 1/1000

Tạo khung bản giấy MV ms zsnhập

giá
trị ?xpps

FB: tin ứng dụng mỏ hầm lò D-304
STT: 24
Duyên: damduyen.ktd56@gmail.com 0962.292.268
Hùng: quachhung145@gmail.com
1file ảnh
1 crad
1file word

...
 
 
 
 
  !" 
#$ 
%&' ()*+,-.
 !/0
12 3)
456678 9:9:*5;<=8
>?7@ AB"9
CD<B?7@ !<"<=E,FGA@H
CD<B-IJ !<K(JLA
?7@ AB EGA<. H
MN
O
3
%PN !
1+Q 9
RST /4E.UVH:4
5T 4EB<LLH
5TM 3A<A
1W/44 
1WFA XB<
YZA
RQA< /!E,[AH%M
A<+QA<
4.A< %
<\B]+ (L'A7,[
L'A^]ABB<A<<-<[/A
,+B
_<` 8LBa8b8ccc
Các lệnh và thủ thuật hay trong Autocard - Trang 2
Các lệnh và thủ thuật hay trong Autocard - Người đăng: Nguyễn Văn Kiểm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các lệnh và thủ thuật hay trong Autocard 9 10 814