Ktl-icon-tai-lieu

Các mã xác thực

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vietebooks Nguyn Hoàng Cương
Trang 1
Ch¬ng 10
C¸C M X¸C THùC
10.1 Má §ÇU
Ta ®· dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó nghiªn cøu c¸c hÖ mËt ®îc dïng ®Ó
®¶m b¶o ®é mËt .M· x¸c thùc sÏ cung cÊp ph¬ng ph¸p b¶o ®¶m t×nh
toµn vÑn cña b¶n tin,mghÜa lµ b¶n tin ph¶i kh«ng bÞ can thiÖp mét c¸ch
bÊt hùp ph¸p vµ nã thùc sù ®îc göi ®i tõ mµy ph¸t.
Môc ®Ých cña ch¬ng nµy lµ ph¶i cã ®îc kh¶ n¨ng x¸ thùc ngay c¶
khi cã mét ®èi ph¬ng tÝch cùc-Oscar lµ ngêi cã thÓ quan s¸t c¸c b¶n
tin trong kªnh.Môc ®Ých nµy cã thÓ ®¹t ®îc b»ng c¸ch thiÕt lËp mét
‘’khoa riªng’’K b»ng c¸ch ®Ó Alice vµ Bob chungchung mét kho¸ bÝ
mËt tríc hki mçi b¶n tin ®îc göi ®i.
Trong ch¬ng nµy ta sÏ nghiªn cøu ®¶m b¶o xacs thùc chø kh«ng
ph¶i c¸c m· ®¶m b¶o ®é mËt.Trong m· nµy,kho¸ sÏ ®îc dïng dÓ tÝnh
mét m· x¸c thùc cho phÐp Bob kiÓm tra ®îc tÝnh x¸c thùc cña th«ng
b¸o mµ anh ta nhËn ®îc.Mét øng dông kh¸c cña m· x¸c thùc lµ ®Ó
kiÓm tra xem c¸c sè liÖu trong mét file lín cã bÞ can thiÖp vµo mét
c¸ch hîp ph¸p hay kh«ng.Nh·n x¸c thùc sÏ ®îc lu cïng víi sè
liÖu:KHO¸ §¦Îc dïng ®Ó t¹o vµ kiÓm tra dÊu x¸c thùc ®îc lu mét
c¸ch t¸ch b¹ch trong mét’’vïng’’an toµn.
Ta còng sÏ chØ ra r»ng,vÒ nhiÒu khÝa c¹nh m· x¸c thùc còng t¬ng tù
nh mét s¬ ®å ch÷ kÝ hoÆc t¬ng tù nh mét maw x¸c thùc th«ng
b¸o(MAC).Sù kh¸c biÖt chÝnh lµ sù an toµn cña mét maw x¸c thùc lµ
kh«ng ®iÒu kiÖn biªn,trong khi ®ã c¸c s¬ ®å ch÷ kÝ vµ MAC l¹i ®îc
nghiªn cøu theo quan ®iÓm ®é an toµn tÝnh to¸n.Còng vËy,khi mét
maw x¸c thùc (hoÆc MAC) ®îc dïng,mét b¶n tin chØ cã thÓ ®îc
kiÓm tra bëi ngêi nhËn hîp ph¸p.Trong khi ®ã baats cø mçi ai còng
cã thÓ x¸c minh ®îc ch÷ kÝ b»ng c¸ch dïng mét thuËt to¸n x¸c minh
c«ng khai.
B©y giê ta sÏ ®a ra mét ®Þnh nghia h×nh thøc cho thuËt ng÷ ®îc sö
dông khi nghiªn cøu c¸c m· x¸c thùc.
§Þnh nghÜa 10.1
Mét m· x¸c thùc lµ mét bé 4(S,R,K,C)tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn
sau :
1. S lµ tËp h÷u h¹n c¸c tr¹ng th¸i nguån cã thÓ
Các mã xác thực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các mã xác thực - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Các mã xác thực 9 10 694