Ktl-icon-tai-lieu

Các mẹo vặt trong VB

Được đăng lên bởi trang-vo1
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các mẹo vặt trong VB
Làm hiện ra một Form khác
Giả tỉ bạn đang ở trong Form1 và muốn làm cho Form2 hiện ra, dùng:
Form2.Show
Khi muốn dấu Form2, dùng:
Form2.Hide
Khi một Form được 'Show' lần đầu tiên, nó đự ợc 'Load' (cho thành hình) và
'Show' ngay sau đó. Khi một Form đã có rồi, tức là đã được 'Load' rồi, lúc bạn
'Hide' nó cűng giống như kéo một tấm màn che nó lại. Kế đó, khi bạn 'Show' nó
cűng giống như mở màn ra, không có gì ảnh hưởng Form.
Bạn có thể cho Form biến mất bằng cách 'Unload' nó, như:
Unload Form2
Lần tới khi bạn 'Show' nó, Form sẽ được 'Load' trở lại. Mỗi khi Form được 'Load',
nó 'execute' sub Form_Load. Form_Load là nơi bạn viết các 'statements' để
'initialise' Form, tức là những gì cần phải được sắp xếp cho sẵn sàng trước khi
Form thành hình.
Do đó bạn phải quyết định khi nào dùng Unload hay Hide đê? Làm cho Form
biến mất. Nhớ rằng mỗi khi Form được 'Load' thì nó 'initialise' và mất một ít thì
giờ.
Nếu bạn muốn làm cho một Form hiện ra và khiến nó dành nhận tất cả
'keystrokes' và 'mouse clicks' thì dùng:
Form2.Show vbModal
Ngay sau khi Form2 được 'Show' dưới dạng vbModal, nó dành ngay CPU process,
đến đổi statement nằm ngay dưới đó trong Form1 cűng đợi cho đến khi Form2
biến mất bằng Unload hay Hide mới chạy tiếp được.
Nếu bạn muốn Form2 hiện ra trong Modeless (không phải Modal) nhưng luôn
luôn nằm trên Form1, ngay cả khi Form1 trở thành active, dùng:
Form2.Show ,Me ' Me là Form1

Làm cho Form luôn luôn hiện ra một chỗ và cùng một cở
Trong Sub Form_Load, dùng
Move fLeft, fTop, fWidth, fHeight
Ðể nhớ thứ tự các parameters trong Sub Move hãy nhớ tọa độ có X,Y . trong
Sub Move ta nói đến vị trí X,Y ( fLeft, fTop) rồi cở X,Y (fWidth, fHeight).
Move là một method có thể được dùng cho Form hay Control và rất hiệu quả.
Nếu muốn Frame1 luôn luôn nằm ở đỉnh trái, dùng:
Frame1.move 0,0
Nếu muốn chỗ và cở của Form 'configurable' (user có thể thay đổi) thì chứa các
dừ kiện đó trong Registry rồi đọc fLeft, fTop, fWidth, fHeight từ Registry trong
Sub Form_Load. ( xem Function GetSetting )
Ðể cho Form2 hiện ra bên phải và ngang hàng với Form1, trom Sub Form_Load
của Form2 dùng:
Sub Form_Load()
Move Form1.Width, Form1.Top
End Sub

Dùng Event nào để update Form?
Mỗi khi trở lại một Form sau khi làm việc ở một Form khác, ta muốn 'update' một
số dữ kiện đang được 'display' để phản ảnh nhừng thay đổi vừa mới xãy ra.
Ðể code trong Sub Form_Activate.

Làm sao ta biết một Form đã được Loaded?
Dùng Function sau đây của Microsoft:
Function FormIsLoaded(MyFormNa...
Các mẹo vặt trong VB
Làm hiện ra một Form khác
Giả tỉ bạn đang ở trong Form1 và muốn làm cho Form2 hiện ra, dùng:
Form2.Show
Khi muốn dấu Form2, dùng:
Form2.Hide
Khi một Form được 'Show' lần đầu tiên, nó đự ợc 'Load' (cho thành hình) và
'Show' ngay sau đó. Khi một Form đã có rồi, tức là đã được 'Load' rồi, lúc bạn
'Hide' nó cűng giống như kéo một tấm màn che nó lại. Kế đó, khi bạn 'Show' nó
cűng giống như mở màn ra, không có gì ảnh hưởng Form.
Bạn có thể cho Form biến mất bằng cách 'Unload' nó, như:
Unload Form2
Lần tới khi bạn 'Show' nó, Form sẽ được 'Load' trở lại. Mỗi khi Form được 'Load',
nó 'execute' sub Form_Load. Form_Load là nơi bạn viết các 'statements' để
'initialise' Form, tức là những gì cần phải được sắp xếp cho sẵn sàng trước khi
Form thành hình.
Do đó bạn phải quyết định khi nào dùng Unload hay Hide đê? Làm cho Form
biến mất. Nhớ rằng mỗi khi Form được 'Load' thì nó 'initialise' và mất một ít thì
giờ.
Nếu bạn muốn làm cho một Form hiện ra và khiến nó dành nhận tất cả
'keystrokes' và 'mouse clicks' thì dùng:
Form2.Show vbModal
Ngay sau khi Form2 được 'Show' dưới dạng vbModal, nó dành ngay CPU process,
đến đổi statement nằm ngay dưới đó trong Form1 cűng đợi cho đến khi Form2
biến mất bằng Unload hay Hide mới chạy tiếp được.
Nếu bạn muốn Form2 hiện ra trong Modeless (không phải Modal) nhưng luôn
luôn nằm trên Form1, ngay cả khi Form1 trở thành active, dùng:
Form2.Show ,Me ' Me là Form1
Các mẹo vặt trong VB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các mẹo vặt trong VB - Người đăng: trang-vo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Các mẹo vặt trong VB 9 10 210