Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp mã hóa thông tin

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1028 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời cảm ơn
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo của khoa Công Nghệ Thông
Tin, các anh chị trong công ty CSE, gia đìn h và các b ạn bè, đ ã n h iệt tìn h giú p đỡ em
trong suốt quá trình làm luận văn. Hơn nữa em xin trân trọng cảm ơn sự chỉ dẫn nhiệt
tình của thầy giáo hướng dẫn Tiến Sĩ Nguyễn Đình Công, và sự trực tiếp chỉ bảo của anh
Nguyễn Hà Ch iến cùng với sự giú p đ ỡ n h iệt tìn h củ a thầy giáo p hản b iện Phó Tiến Sĩ
Trịnh Nhật Tiến để em hoàn thành tốt cuốn luận văn tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn .
Hà nội ngày 06 tháng 06 năm 1999.
Sinh viên
Đặng Văn Hanh

Upload by Share-Book.com

Mục Lục
Mở đầu
Chương i Cơ sở toán học
1.Lý thuyết thông tin ............................................................................................. 6
1.1 Entropy ............................................................................................................. 6
1.2 Tốc độ của ngôn ngữ. (Rate of Language)............................................ 7
1.3 An toàn của hệ thống mã hoá .................................................................... 8
2.Lý thuyết độ phức tạp. ................................................................................... 10
3.Lý thuyết toán học. .......................................................................................... 11
3.1 Modular số học. ......................................................................................... 11
3.2 Số nguyên tố. ............................................................................................... 12
3.3 Ước số chung lớn nhất.............................................................................. 12
3.4 Số nghịch đảo Modulo. ............................................................................ 14
3.5 Ký hiệu La grăng (Legendre Symboy) ................................................ 15
3.6 Ký hiệu Jacobi (Jacobi Symboy) ........................................................... 16
3.7 Định lý phần dư trung hoa. ..................................................................... 18
3.8 Định lý Fermat. ........................................................................................... 19
4. Các phép kiểm tra số nguyên tố................................................................ 19
4.1 Soloway-Strassen ....................................................................................... 19
4.2 Rabin-Miller...................................................................................................
Lời cảm ơn
Em xin gi li cm ơn chân thành tới các thy cô giáo của khoa Công Ngh Thông
Tin, các anh ch trong công ty CSE, gia đình và các bạn bè, đã nhit tình giúp đ em
trong suốt quá trình làm luận văn. n nữa em xin trân trọng cảm ơn sự chỉ dẫn nhiệt
tình ca thầy giáo hướng dẫn Tiến Nguyễn Đình Công, và strực tiếp chỉ bảo của anh
Nguyn Hà Chiến cùng vi s giúp đỡ nhit tình của thy giáo phn bin Phó Tiến Sĩ
Trnh Nhật Tiến đem hoàn thành tốt cuốn luận văn tốt nghip.
Em xin cn tnh cm ơn .
Hà nội ngày 06 tháng 06 năm 1999.
Sinh viên
Đặng Văn Hanh
Các phương pháp mã hóa thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp mã hóa thông tin - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Các phương pháp mã hóa thông tin 9 10 635