Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp phát triển hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi phamdacthangcvct-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
Các phương pháp phát triển hệ thống

1

Phương pháp




Là cách thức tiếp cận để tìm hiểu và biểu
diễn hệ thống tin về tổ chức
Quá trình phân tích hệ thống thông tin của
một tổ chức chia thành nhiều giai đoạn




Đối tượng tìm hiểu chia thành nhiều lĩnh vực khác
nhau
Các giai đoạn + lĩnh vực khác nhau có những
phương pháp khác nhau (các mô hình khác
nhau).
2

Tổng quát về quá trình áp
dụng hệ thống tin học








Nghiên cứu sơ bộ (Initial Investigation)
Nghiên cứu khả thi(Feasibility Study)
Nghiên cứu chi tiết (Detail Study)
Nghiên cứu kỹ thuật (Technical Study)
Tạo phần mềm (Production SoftWare)
Sử dụng (Implementation)
Bảo trì (Maintenance)
3

Các thành phần tham gia vào
hệ thống








Người dùng (Users)
Người quản lý(Managers)
Người hiệu chỉnh(Auditors)
Người phân tích hệ thống (System Analysts)
Người thiết kế hệ thống (System Designers)
Người lập trình (Programers)
Người điều hành (Operational personnel)
4

Một số phương pháp phân tích
thiết kế hệ thống








Phương pháp MERISE(MEthode pour
Rassembler les Idees San Effort)
Phương pháp SADT(Strutured Analysis and
Design)
Phương pháp MCX(Methode de xavier
castellani)
Phương pháp phân tích hướng đối tượng
(Object Oriented Analysis)
5

Phương pháp MERISE






Có nguồn gốc từ Pháp
Ra đời cuối thập niên 70
Được dùng nhiều ở Pháp & các nước Châu
Âu
Ý tưởng:


Sau giai đoạn tiếp cận, điều tra và tổng hợp sẽ
chia hệ thống thành 2 thành phần:



Dữ liệu (data)
Xử lý (Process)
6

Phương pháp MERISE (tt)


Chia quá trình phát triển hệ thống thành 3 mức
tiếp cận:








Quan niệm
Logic
Vật lý

Với mỗi thành phần và mỗi mức tiếp cận có một
mô hình tương ứng
Mỗi mức tiếp cận thường do một hoặc một số
thành phần hệ thống đảm nhận.
7

Phương pháp MERISE (tt)


Ưu điểm:




Có cơ sở khoa học vững chắc

Nhược điểm: cồng kềnh, không thích hợp
cho các hệ thống nhỏ

8

Phương pháp SADT(Strutured
Analysis and Design)





Xuất phát từ Mỹ.
Ý tưởng cơ bản: phân rã một hệ thống thành
các phân hệ nhỏ và đơn giản.
Dựa trên nguyên lý:






Xuất phát từ một mô hình
Phân tích đi xuống: từ tổng thể đến chi tiết
Dùng một mô hình chức năng và một mô hình
quan niệm
Thể hiện tính đối ngẫu của hệ thống
9

Phương pháp SADT(Strutured
Analysis and Design)






Sử dụng các biểu diễn dưới dạng đồ họa.
Phối hợp hoạt động của nhóm
Ưu tiên tuyệt đối cho hồ sơ viết

SADT sử dụng các kỹ thuật sau:






Lưu đồ dòng dữ liệu
Từ điển dữ liệu
Ngôn ngữ giả (Anh ngữ có cấu...
1
Chương 3
c phương pháp phát trin hthng
Các phương pháp phát triển hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp phát triển hệ thống thông tin - Người đăng: phamdacthangcvct-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Các phương pháp phát triển hệ thống thông tin 9 10 918