Ktl-icon-tai-lieu

Các sơ đồ chữ ký số

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vietebooks Nguyn Hoàng Cương
Trang 1
Ch¬ng 6
C¸c s¬ ®å ch÷ kÝ sè
6.1 giíi thiÖu.
Trong ch¬ng nµy, chóng ta xem xÐt c¸c s¬ ®å ch÷ kÝ sè (cßn ®îc gäi
lµ ch÷ kÝ sè ). Ch÷ kÝ viÕt tay th«ng thêng trªn tµI liÖu thêng ®îc dïng ®Ó
x¸c ngêi kÝ nã. Ch÷ kÝ ®îc dïng hµng ngµy ch¼ng h¹n nh trªn mét bøc th
nhËn tiÒn tõ nhµ b¨ng, kÝ hîp ®ång...
S¬ ®å ch÷ kÝ lµ ph¬ng ph¸p kÝ mét bøc ®iÖn lu díi dang ®iÖn tõ.
Ch¼ng h¹n mét bøc ®iÖn cã ký hiÖu ®îc truyÒn trªn m¹ng m¸y tinh. Ch¬ng
tr×nh nµy nghiªn cøu vµi s¬ ®å ch÷ kÝ. Ta sÏ th¶o luËn trªn mét vµI kh¸c biÖt
c¬ b¶n giöa c¸c ch÷ kÝ th«ng thêng vµ ch÷ kÝ sè.
§Çu tiªn lµ mét vÊn ®Ò kÝ mét tµi liÖu. Víi ch÷ kÝ th«ng thêng, nã lµ
mét phÇn vËt lý cña tµi liÖu. Tuy nhiªn, mét ch÷ kÝ sè kh«ng g¾n theo kiÓu
vËt lý vµo bøc ®iÖn nªn thuËt to¸n ®îc dïng ph¶i ”kh«ng nh×n thÊy” theo
c¸ch nµo ®ã trªn bøc ®iÖn.
Thø hai lµ vÊn ®Ò vÒ kiÓm tra. Ch÷ kÝ th«ng thêng ®îc kiÓm tra b»ng
c¸ch so s¸nh nã víi c¸c ch÷ kÝ x¸c thùc kh¸c. vÝ dô, ai ®ã kÝ mét tÊm sÐc ®Ó
mua hµng, ngêi b¸n ph¶i so s¸nh ch÷ kÝ trªn m¶nh giÊy víi ch÷ kÝ n»m ë mÆt
sau cña thÎ tÝn dông ®Ó kiÓm tra. DÜ nhiªn, ®©y kh«ng ph¶i lµ ph¬g ph¸p an
toµn v× nã dÓ dµng gi¶ m¹o. M¾t kh¸c, c¸c ch÷ kÝ sè cã thÓ ®îc kiÓm tra nhê
dïng mét thuËt to¸n kiÓm tra c«ng khai. Nh vËy, bÊt kú ai còng cã thÓ kiÓm
tra dîc ch÷ kÝ sè. ViÖc dïng mét s¬ ®å ch÷ kÝ an toµn cã thÓ sÏ ng¨n chÆn
dîc kh¶ n¨ng gi¶ m¹o.
Sù kh¸c biÖt c¬ b¶n kh¸c gi÷a ch÷ kÝ sè vµ ch÷ kÝ th«ng thêng b¶n
copy tµi liÖu ®îc kÝ b¨ng ch÷ kÝ sè ®ång nhÊt víi b¶n gèc, cßn copy tµi liÖu
cã ch÷ kÝ trªn giÊy thêng cã thÓ kh¸c víi b¶n gèc. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ph¶i
cÈn thËn ng¨n ch¨n mét bøc kÝ sè khái bÞ dung l¹I. VÝ dô, Bob kÝ mét bøc ®iÖn
x¸c nhËn Alice cã kh¶ n¨ng lµm ®iÒu ®ã mét lÇn. V× thÕ, b¶n th©n bøc ®iÖn
cÇn chøa th«ng tin (ch¼ng h¹n nh ngµy th¸ng) ®Ó ng¨n nã khái bÞ dung l¹i.
Mét s¬ ®å ch÷ kÝ sè thêng chøa hai thµnh phÇn: thuËt to¸n kÝ vµ thuËt
to¸n x¸c minh. Bob cã thÓ kÝ ®iÖn x dïng thuËt to¸n kÝ an toµn. Ch÷ kÝ sig(x)
nhËn ®îc cã thÓ kiÓm tra b»ng thuËt to¸n x¸c minh c«ng khai ver. Khi cho
tríc cÆp (x,y), thuËt to¸n x¸c minh cã gi¸ trÞ TRUE hay FALSE tuú thuéc
vµo ch÷ kÝ ®îc thùc nh thÕ nµo. Díi ®©y lµ ®Þnh nghÜa h×nh thøc cña ch÷
kÝ:
§Þnh nghÜa 6.1
Các sơ đồ chữ ký số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các sơ đồ chữ ký số - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Các sơ đồ chữ ký số 9 10 156