Ktl-icon-tai-lieu

Các thao tác với CSDL quan hệ

Được đăng lên bởi tiendb
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Liên kết giữa các bảng dựa trên:
A. Thuộc tính khóa
B. Ý định của người quản trị CSDL
C. Các thuộc tính trùng tên nhau giữa các bảng
D. Ý định ghép các bảng thành một bảng có nhiều thuộc tính hơn.
Câu 2: Khẳng định nào sau đây về CSDL quan hệ là đúng?
A. Tập hợp các bảng dữ liệu
B. CSDL được tạo ra từ hệ QTCSDL Access
C. CSDL được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ
D. CSDL mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau.

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 3: Khẳng định nào đúng khi nhận xét về các đặc trưng quan trọng nhất của một
quan hệ (một bảng)?
A. Mỗi quan hệ có một tên phân biệt
B. Quan hệ không có thuộc tính phức hợp hoặc đa trị
C. Các bản ghi là phân biệt
D. Các thuộc tính có tên phân biệt.
Câu 4: Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng?

H·y cho biÕt c¸c
c«ng
côthao
cña mét
C¸c
t¸c
C¸c
thao
t¸chÖvíi
víi
qu¶nCSDL
trÞ CSDL
cho
quan
hÖ
CSDL
quan
hÖ
phÐp
thùc
hiÖn
nh÷ng c«ng viÖc g×?

I. T¹o lËp CSDL

Ngoài
ra:b¸o
hệ cÊu
QTCSDL
còn
B1.
Khai
tróc b¶ng

cho phép thay đổi cấu
trúc bảng, khoá chính và xoá bảng…
 Tªn trêng
 KiÓu d÷ liÖu
cho trêng

Tªn trêng

 KÝch thíc
cña trêng

B2. Chän kho¸ chÝnh.
B3. §Æt tªn b¶ng vµ lu cÊu tróc.
B4. T¹o liªn kÕt gi÷a c¸c b¶ng.

KiÓu d÷
liÖu

M« t¶

II. CËp nhËt d÷ liÖu

• Sau khi tạo bảng tiến hành nhập dữ liệu cho bảng
Sau khi tạo
bảng có thể tiến
hành khai thác
được chưa?

NhËp trùc tiÕp víi b¶ng

NhËp víi biÓu mÉu

II. CËp nhËt d÷ liÖu
 Thªm c¸c b¶n ghi vµo b¶ng d÷ liÖu.
 ChØnh söa d÷ liÖu, thay ®æi c¸c gi¸ trÞ cña mét
vµi thuéc tÝnh.
 Xo¸ mét hoÆc mét sè b¶n ghi cña b¶ng.

 Để dễ dàng, nhanh hơn và hạn chế bớt khả năng
nhầm lẫn sử dụng Biểu mẫu (Form) để cập nhật DL
Lưu ý: Quá trình cập nhật DL được hệ QTCSDL kiểm
soát để đảm bảo các ràng buộc toàn vẹn

Phân biệt cập nhật (thay đổi) CTDL với cập nhật DL
1. T¹o lËp CSDL

• Cập nhật cấu trúc DL: thay dổi cấu trúc bảng

2. CËp nhËt d÷ liÖu: nhËp, chØnh söa, thªm, bít d÷

• Cập nhật DL: thay đổiliÖu.
nội dung các bản ghi

III. Khai th¸c CSDL
1. S¾p xÕp c¸c b¶n ghi

Mét hÖ CSDL ph¶i tæ chøc hoÆc cung cÊp ph¬ng tiÖn truy
cËp c¸c b¶n ghi theo mét tr×nh tù nµo ®ã.

• Có thể sắp xếp nội dung bản ghi theo 1 hoặc nhiều
trường, nhưng lưu ý thứ tự ưu tiên

D÷ liÖu ®îc s¾p xÕp tªn theo b¶ng ch÷ c¸i

III. Khai th¸c CSDL
2. Truy vÊn d÷ liÖu: lµ viÖc khai th¸c, thu thËp th«ng tin tõ
nhiÒu b¶ng trong CSDL quan hÖ ®¸p øng yªu cÇu cña ngêi
dïng.

 Truy vấn là một dạng lọc

VÝ dô:

TÝnh tæng ®iÓm, xÐt kÕt qu¶ vµ xÕp lo¹i cho c¸c thÝ sinh

III. Khai th...
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Liên kết giữa các bảng dựa trên:
A. Thuộc tính khóa
B. Ý định của người quản trị CSDL
C. Các thuộc tính trùng tên nhau giữac bảng
D. Ý định ghépc bảng thành một bảng có nhiều thuộc tính hơn.
Câu 2: Khẳng định nào sau đây về CSDL quan hệ là đúng?
A. Tập hợpc bảng dữ liệu
B. CSDL được tạo ra từ hệ QTCSDL Access
C. CSDL được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ
D. CSDL mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau.
Các thao tác với CSDL quan hệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thao tác với CSDL quan hệ - Người đăng: tiendb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Các thao tác với CSDL quan hệ 9 10 905