Ktl-icon-tai-lieu

Cachs sử dụng Nero toàn tập

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁCH SỬ DỤNG NERO TOÀN TẬP
Bạn chạy Nero Start Smart ðể bật chýõng trình lên.

Tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn, Nero chia ra rất nhìu mục. Mình sẽ giới thiệu qua trýớc các ðịnh dạng
ðĩa:
- Audio CD: là ðĩa nhạc CD mà bạn hay mua ở ngoài thị trýờng, ðĩa này có ðặc ðiểm: số lýợng bài ít
thýờng tối ða 20 bài là hết xí quách và muốn copy vào máy tính ðể nghe thì chỉ có 1 cách là dùng chýõng
trình RIP lại thành Mp3 hay Wav. Loại này khi chép nhạc vào ðĩa CD thì phụ thuộc vào số phút ghi trên ðĩa
CD, ví dụ ðĩa bán ở ngoài là 80min thì nó ghi ðýợc tối ða 80 phút nhạc, suy ra 1 bài có 5 phút thì chỉ chép
ðýợc tối ða 16 bài hát Audio CD vào ðĩa này.
- Mp3 CD: Là ðĩa nó chứa rất nhiều bài nhạc nhýng ðã nén lại thành file Mp3 và bạn có thể copy và paste
vào máy tính của mình bất cứ lúc nào mà không cần dùng chýong trình thứ 3 ðể RIP lại, ðặc ðiểm của ðĩa
này là chứa ðýợc rất nhiều bài hát, ví dụ với ðĩa CD bán ngoài thị trýờng thì chứa ðýợc khoảng trên dýới
130 bài hát Mp3, loại này chép vào ðĩa CD thì theo qui ðịnh giới hạn cũa ðĩa CD trắng ðó, ví dụ ðĩa Cd
trắng ðó chứa ðc Maximum là 700MB thì chỉ chép ðýợc 700MB
- Video CD (VCD): Là ðĩa hình, ðĩa phim, và bạn có thể copy và paste vào máy tính của mình, bằng cách
vào thý mục MPEGAV và trong này có chứa từng bài hát hình, theo thứ tự AVSEQ01.DAT cho ðến hết.
Loại ðĩa này cũng phụ thuộc vào số giới hạn phút của ðĩa giống nhý ðĩa Audio CD, phim ðó dài 120 phút
thì buộc phải chép ra 2 ðĩa VCD, và ðĩa Video CD này có chất lýợng phân giải hình ảnh thấp vào 320x240
mà thôi.
- Super Video CD (S-Video) cũng týõng tự ðĩa VCD, nhýng chất lýợng hình của ðĩa này cao hõn ðĩa
VCD (cũng còn tùy vào nguồn mà ta chép nữa)
- DVD Disk : giống ðĩa VCD nhýng có dung lýợng rất cao ðiển hình là 4.7GB so với 700MB của CD. Và
cách chép các loại ðĩa này cũng giống nhý ðĩa CD mà thôi.
- DVD Video: giống y chang ðĩa VCD nhýng chất lýợng hình cực nét, xem rất ðẹp, và cũng phụ thuộc vào
giới hạn phút của ðĩa DVD


Tùy theo nhu cầu ghi ðĩa mà các bạn lựa chọn chọ phù hợp!
1. Ghi ðĩa DATA CD or DATA DVD
Sau khi bật Nero Start Smart lên, bạn chọn vào cái biểu týợng DATA

Chọn Make a DATA CD hoặc Make a DATA DVD tùy theo loại ðĩa và nhu cầu của bạn. Sau khi chọn cửa sổ
Nero Express sẽ bật lên.Ðể thêm dữ liệu vào ðĩa, bạn chọn nút Add
Một cửa sổ hiện ra toàn bộ dữ liệu của máy bạn, bạn chỉ việc trỏ tới dữ liệu cần chép và nhấn vào nút
Add, có thể chọn nhiều, chọn hết.

Sau khi ðã thêm xong thì ...
http://benhvientinhoc.com
CÁCH S DNG NERO TOÀN TP
Bn chy Nero Start Smart ð bt chýõng trình lên.
Tùy theo nhu c
u s dng ca bn, Nero chia ra rt nhìu mc. Mình s gii thiu qua trýc các ðnh dng
ðĩa:
-
Audio CD: là ðĩa nhc CD bn hay mua ngoài th trýng, ðĩa này ðc ðim: s lýng bài ít
thýng ti ða 20 bài là hết quách và mun copy vào máy tính ð nghe thì ch1 cách là dùng chýõng
trình RIP li thành Mp3 hay Wav. Loi này khi chép nhc vào ðĩa CD thì ph thuc vào s phút ghi trên ðĩa
CD, ví d ðĩa bán ngoài là 80min thì nó ghi ðýc ti ða 80 phút nhc, suy ra 1i có 5 phút thì ch chép
ðýc ti ða 16 bài hát Audio CD vào ðĩa này.
-
Mp3 CD: Là ðĩa nó cha rt nhiu bài nhc nhýng ðã nén li thành file Mp3 và bn có th copy và paste
vào máy nh ca mình bt c lúc nào không cn dùng chýong trình th 3 ð RIP li, ðc ðim ca ðĩa
này cha ðýc rt nhiu bài hát, d vi ðĩa CD n ngoài th trýng thì cha ðýc khong trên dýi
130 bài hát Mp3, loi này chép vào ðĩa CD thì theo qui ðnh gii hn cũa ðĩa CD trng ðó, d ðĩa Cd
trng ðó cha ðc Maximum là 700MB thì ch chép ðýc 700MB
-
Video CD (VCD): Là ðĩa hình, ðĩa phim, và bn có th copy và paste vào máy tính ca mình, bng cách
vào thý mc MPEGAV và trong này có cha tng i hát hình, theo th t AVSEQ01.DAT cho ðến hết.
Loi ðĩa này cũng ph thuc o s gii hn phút ca ðĩa ging nhý ðĩa Audio CD, phim ðó dài 120 phút
thì buc phi chép ra 2 ðĩa VCD, và ðĩa Video CD này có cht lýng phân gii hình nh thp vào 320x240
mà thôi.
-
Super Video CD (S-Video) cũng týõng t ðĩa VCD, nhýng cht lýng hình ca ðĩa này cao hõn ðĩa
VCD (cũng còn tùy vào ngun mà ta chép na)
-
DVD Disk : ging ðĩa VCD nhýng có dung lýng rt cao ðin hình 4.7GB so vi 700MB ca CD.
cách chép các loi ðĩa này cũng ging nhý ðĩa CD mà thôi.
-
DVD Video: ging y chang ðĩa VCD nhýng cht lýng hình cc nét, xem rt ðp, và cũng ph thuc o
gii hn phút ca ðĩa DVD
Cachs sử dụng Nero toàn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cachs sử dụng Nero toàn tập - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Cachs sử dụng Nero toàn tập 9 10 106