Ktl-icon-tai-lieu

Cấu hình Tor

Được đăng lên bởi hanbro
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xu t b n Security In A Box ()
ấ ả ở
Trang ch

ủ

> B n in PDF > B n in PDF
ả
ả

Tor - S n c danh và vượt rào ch n ki m duy
ắ
ể
ệt
Internetự ặ
Short Description:
Tor được thi t k đ tăng cường tính n c danh cho các ho t đ ng c a b n trên Internet. Chương trình giúp b n ng
ế ể
ặ ng. Tor cũng có th
ạ được
ộ
ạ
ụy
trang tránh sế theo
dõi ho t đ ng trên m
sủ d ạng đ vượt qua các b l c ch n Internet.
ự
ạ ộ
ạ
ể
ử ụ
ể
ộ ọ
ặ
Online Installation Instructions:
Tả

i v Tor
ề
Xem ph n gi i thi u tóm t t Hướng d n Th c hành [1] Kích chu t vào bi u tượng Tor bên d ưới đ m trang
ầ
ớ
ệ
ắ
ẫ
ự
ộ
ể
ể ở

Cu n xu ng cu i trang và nh n vào đường d n Download other language versions and the source code of the
ố Bundle.
ố
ấ
ẫ
TorộBrowser

Tor:

Cu n xu ng cu i trang, bên dưới m c *Tor Browser Bundle for Windows with Firefox (version 1.3.24, 16 MB), nh
ộ
ố đ tối v chương trình đã
ụ được chuy n ng sang Ti ng Vi t**.
ấn
vietnamese
ể ả ề
ể
ữ
ế
ệ
u t p cài đ t v máy tính, tìm đ n t p đó và nh n đúp chu t vào đó
Lư ệ
ặ ề
ế ệ
ấ
ộ
Sau khi gi i nén Tor Browser, b n có th xóa t p cài đ t này kh i máy tính
ả
ạ
ể
ệ
ặ
ỏ

[2]

Trang ch

ủ
 [3]
Yêu c u c u hình máy tính
ầ ấ
i phiên b n Windows
Mọ
ả
t n i Internet
Kế ố
Ho t đ ng t t nh t v i Mozilla Firefox
ạ ộ
ố
ấ ớ
Phiên b n s d ng trong tài li u này
ả ử ụ
ệ
Tor Browser: 1.3.24
n quy

ền
Ph n m m Mi n phí và Ngu n m
ầ
ề
ễ
ồ
ở
Yêu c u Đ c thêm
ầ
ọ
Sách Hướng d n Chương 8. Làm th nào đ vượt qua s ki m duy t và xu t b n thông tin trên Internet m
ẫ
ế
ể
ự ể
ệ
ấ ả
ột
cách n c danh
[4]
ặ
)
c đ : 1: Người m i b t đ u, 2: Trung bình, 3: Trên trung bình và 4: Có kinh nghi m, 5: Nâng cao
Mứ ộ
ớ ắ ầ
ệ
Th i gian c n thi t đ có th s d ng công c : 20 - 30 minutes
ờ
ầ
ế ể
ể ử ụ
ụ
Nh ng l i ích b n s có được:
ữ
ợ
ạ ẽ
Kh năng n gi u danh tính và d u v t truy c p các trang web
ả
ẩ
ấ
ấ ế
ậ
Kh năng che d u đ a ch các trang web truy c p kh i nhà cung c p d ch v Internet hay các b máy ki m duy t t
ấ ị
ỉ
ậ
ỏ
ấ ị
ụ
ộ
ể
ệ ại
qu ảc gia b
ố
ạn
Kh năng vượt qua các b máy ki m duy t thông tin và l c ch n trên Internet
ả
ộ
ể
ệ
ọ
ặ
Bả

1

Môi trường h đi u hành GNU Linux, Mac OS và các Chương trình có Tính năng Tương t trên Microsoft
ự
Windows: ệ ề
Chương trình cài đ t phía máy khách c a m ng lưới Tor có các phiên b n cho GNU Linux, Mac OS và Microsoft
ặ c b o m t an ninh
ủ trạ c tuy n được ki m tra k càng
ả
Windows. Tor là công
và được khuyên dùng. Tuy nhiên, n u n
ả i pháp
ậ t...
Xu
t b
n
Security In A Box (https://securityinabox.org)
Trang ch
> B
n in PDF > B
n in PDF
Tor - S
n
c danh và vượt rào ch
n ki
m duy
t
Internet
Short Description:
Tor đ
ượ
c thi
ế
t k
ế
đ
tăng c
ườ
ng tính n
c danh cho các ho
t đ
ng c
a b
n trên Internet. Ch
ươ
ng trình giúp b
n ng
y
trang tránh s
theo dõi ho
t đ
ng trên m
ng. Tor cũng có th
được s
d
ng đ
vượt qua các b
l
c ch
n Internet.
Online Installation Instructions:
T
i v
Tor
Xem ph
n gi
i thi
u tóm t
t Hướng d
n Th
c hành
[1]
Kích chu
t vào bi
u tượng Tor bên d ưới đ
m
trang
https://www.torproject.org/easy-download.html.en
Cu
n xu
ng cu
i trang và nh
n vào đưng d
n Download other language versions and the source code of the
Tor Browser Bundle.
Cu
n xu
ng cu
i trang, bên dưới m
c *Tor Browser Bundle for Windows with Firefox (version 1.3.24, 16 MB), nh
n
vietnamese đ
t
i v
chương trình đã được chuy
n ng
sang Ti
ế
ng Vi
t**.
Lư
u t
p cài đ
t v
máy tính, tìm đ
ế
n t
p đó và nh
n đúp chu
t vào đó
Sau khi gi
i nén Tor Browser, b
n có th
xóa t
p cài đ
t này kh
i máy tính
Tor:
[2]
Trang ch
https://www.torproject.org
[3]
Yêu c
u c
u hình máy tính
M
i phiên b
n Windows
K
ế
t n
i Internet
Ho
t đ
ng t
t nh
t v
i Mozilla Firefox
Phiên b
n s
d
ng trong tài li
u này
Tor Browser: 1.3.24
B
n quy
n
Ph
n m
m Mi
n phí và Ngu
n m
Yêu c
u Đ
c thêm
Sách Hưng d
n Chương 8. Làm th
ế
nào đ
vượt qua s
ki
m duy
t và xu
t b
n thông tin trên Internet m
t
cách n
c danh
[4]
)
M
c đ
: 1: Người m
i b
t đ
u, 2: Trung bình, 3: Trên trung bình 4: Có kinh nghi
m, 5: Nâng cao
Th
i gian c
n thi
ế
t đ
có th
s
d
ng công c
: 20 - 30 minutes
Nh
ng l
i ích b
n s
có được:
Kh
năng
n gi
u danh tính và d
u v
ế
t truy c
p các trang web
Kh
năng che d
u đ
a ch
các trang web truy c
p kh
i nhà cung c
p d
ch v
Internet hay c b
máy ki
m duy
t t
i
qu
c gia b
n
Kh
năng vượt qua các b
máy ki
m duy
t thông tin và l
c ch
n trên Internet
1
Cấu hình Tor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu hình Tor - Người đăng: hanbro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Cấu hình Tor 9 10 978