Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi tin học, công chức, viên chức

Được đăng lên bởi Chẩu Tuyển
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Để chọn đồng thời nhiều đối tượng: Nhấn giữ phím …. và nháy vào từng đối tượng cần
chọn. Khi muốn không chọn đối tượng đã chọn thì nháy lại đối tượng đó
a) Shift
b) Ctrl
c) Alt
d) Enter
Câu 2: Trong Windows để chọn nhiều đối tượng liên tiếp nhau, ta thực hiện:
a) Nháy vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl và nháy vào đối tượng cuối cùng.
b) Nháy vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Alt và nháy vào đối tượng cuối cùng.
c) Nháy vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Shift và nháy vào đối tượng cuối cùng.
d) Nháy vào đối tượng đầu tiên và nháy vào đối tượng cuối cùng.
Câu 3: Muốn đổi tên tập tin ta chọn tập tin cần đổi tên rồi thực hiện thao tác:
a) Chuột phải Rename
b) Bấm F12 trên bàn phím
b) EditRename
d) a, b, c đều đúng
Câu 4: Trong Word, để định dạng trang in (hay căn lề trang in), ta thực hiện :
a) File\ Page Setup
b) File\ Print Preview
c) File\ Properties
d) Edit\ Print Preview
Câu 5: Để thay đổi đơn vị đo chiều dài trong word ta thưc hiện:
a) Tools / Options /General...
b) Tools / Options /Edit…
c) Tools / Options /Save…
c) Cả 3 câu a, b,c đúng
Câu 6: Trong word, nút lệnh nào sau đây dùng để lưu 1 tập tin
đang làm việc:
a)

b)

c)

d)

Câu 7: Trong Word, để lưu 1 file với tên khác ta thực hiện :
a) File\ Save
c) Ctrl+ S

b) File\ Save As
d) Cả 3 đều đúng

Câu 8: Trong Word, để khai báo khổ giấy sử dụng ta thực hiện :
a) File\ Page Setup \ chọn thẻ Margins
b) File\ Page Setup \ chọn thẻ Paper
c) File\ Page Setup \ chọn thẻ Layout
d) File\ Print Setup
Câu 9: Trong Word, để tạo 1 bảng biểu, ta thực hiện :
a) Table\ Insert \Column
c) Table\ Insert \Table

b) Insert\ Table
d) Cả 3 đều đúng

Câu 10: Trong Word, để căn lề trái cho 1 đoạn văn bản, ta thực
hiện :
a) Format\ Alignment
c) Page Setup\ Margins Left

b) Format\ Paragraph
d) Cả 3 đều đúng

Câu 11: Trong Word, để lưu 1 văn bản với tên có sẵn trong đĩa
ta thực hiện:
a) File\ Save
c) Ctrl+ S

b) File\ Save As
d) a và c đúng

Câu 12: Trong Word, để thay đổi độ phóng to, thu nhỏ màn hình ta thực hiện :

a) View\ Zoom
b) View\ Normal
c) View\ Full Screen
d) Cả 3 đều đúng
Câu 13: Trong Word, để bật, tắt chế độ chỉ số trên (số mũ) ta thực hiện :
a) Ctrl + Shift + =
b) Ctrl + =
c) Format\ Font\ Shadow
d) a và c đúng
Câu 14: . Trong Excel, hàm tính giá trị lớn nhất trong các ô thuộc khối ô C12:C15 là:
a) Max C12:C15
b) Max(C12:C15)
c) Max(C12,C15)
d) Max(C12;C15)
Câu 15: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị 0. Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết
quả:...
Câu 1: !"
#$%&'()*
+,-. /,01( ,2( 3,451
Câu 2: 61 73 89(:;+<+=>
+, ":<01( ?
/, ":<2( ?
, ":<-. ?
3, ": ?
Câu 3:@A:B+B"A:1=>+ 
+,0CDE5+5 /,FGHI1:/
/,43E5+5 3,+</<J
Câu 4:61 7 13<K3)1+L+M(1+,<+=>
+,G(5NO+5-5 /,G(5NO1O1558
,G(5NO1 5159 3,43NO1O1558
Câu 5:+APK 31 8 13+>
+,6 (9QR 9QS551+( /,6 (9QR 9Q43
,6 (9QR 9Q-+5,0DTU+</<J
Câu 6:61 8 13<J(> 9+U3?(HB
+(>
+, /,  , 3,
Câu 7:61 7 13<(H.(5V:$+=>
+,G(5N-+5 /,G(5N-+529
,01(W-  3,0DTJ
Câu 8:61 7 13<$+/ $A9X3Y+=>
+,G(5NO+5-5NZ@+19
/,G(5NO+5-5NZO+51
,G(5NO+5-5NZ[+ 
3,G(5NO1-5
Câu 9:61 7 13<) H/D/<+=>
+,6+/(5N\951N0 ( /,\951N6+/(5
,6+/(5N\951N6+/(5 3,0DTJ
Câu 10:61 7 13<M(1 H )M/D<+=
>
+,G 1+N2(5  /,G 1+NO+1+1+
,O+5-5N@+19[5. 3,0DTJ
Câu 11:61 7 13<(HM/DV:*9]1 ^+
+=>
+,G(5N-+5 /,G(5N-+529
,01(W- 3,+J
Câu 12:61 7 13<+AC* <_'+=>
Câu hỏi tin học, công chức, viên chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi tin học, công chức, viên chức - Người đăng: Chẩu Tuyển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Câu hỏi tin học, công chức, viên chức 9 10 97