Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm tin học ứng dụng

Được đăng lên bởi tthuy75
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM – TIN HOÏC ỨNG DỤNG
@@-Haõy choïn caâu hoûi ñuùng nhaát .
1). Ñeå keát thuùc vieäc trình dieãn trong PowerPoint, ta baám:
a). Phím 10
b). Phím ESC
c). Phím Enter
d). Phím Delete
2). Trong soaïn thaûo Word, muoán trình baøy vaên baûn daïng coät (daïng thöôøng thaáy teân caùc trang baùo vaø taïp chí), ta thöïc hieän:
a). Insert - Column
b). View - Column
c). Format - Column
d). Table - Column
3). Baïn hieåu B-Virus laø gì ?
a). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo oå ñóa B:
b). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc boä tröõ ñieän
c). Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record )
d). Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel
4). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - O laø:
a). Môû moät hoà sô môùi
b). Ñoùng hoà sô ñang môû
c). Môû moät hoà sô ñaõ coù
d). Löu hoà sô vaøo ñóa
5). Ñeå maùy tính coù theå laøm vieäc ñöôïc, heä ñieàu haønh caàn naïp vaøo:
a). Ram
b). Boä nhôù ngoaøi
c). Chæ naïp vaøo boä nhôù trong khi chaïy chöông trình öùng duïng
d). Taát caû ñeàu sai
6). Khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán phuïc hoài thao taùc vöøa thöïc hieän thì baám toå hôïp phím:
a). Ctrl – Z
b). Ctrl – X
c). Ctrl - V
d). Ctrl - Y
7). Trong khi laøm vieäc vôùi Word, toå hôïp phím taét naøo cho pheùp choïn taát caû vaên baûn ñang soaïn thaûo:
a). Ctrl + A
b). Alt + A
c). Alt + F
d). Ctrl + F
8). Döôùi goùc ñoä ñòa lí, maïng maùy tính ñöôïc phaân bieät thaønh:
a). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu
b). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn cuïc
c). Maïng cuïc boä, maïng toaøn cuïc, maïng toaøn caàu
d). Maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu, maïng toaøn cuïc
9). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - H laø :
a). Taïo teäp vaên baûn môùi
b). Chöùc naêng thay theá trong soaïn thaûo
c). Ñònh daïng chöõ hoa
d). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa
10). Khi ñang laøm vieäc vôi Windows, muoán khoâi phuïc laïi ñoái töôïng ñaõ xoùa trong Recycle Bin, ta thöïc hieän:
a). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Copy
b). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Open
c). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Restore
d). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Move To Folder...
11). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán thieát laäp laïi boá cuïc (trình baøy veà vaên baûn, hình aûnh, bieåu ñoà,...) cuûa Slide, ta thöïc hieän :
a). Format - Slide Layout...
b). View - Slide Layout.....
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM – TIN HOÏC NG DNG
@@-Haõy choïn caâu hoûi ñuùng nhaát .
1). Ñeå keát thuùc vieäc trình dieãn trong PowerPoint, ta baám:
a). Phím 10 b). Phím ESC c). Phím Enter d). Phím Delete
2). Trong soaïn thaûo Word, muoán trình baøy vaên baûn daïng coät (daïng thöôøng thaáy teân caùc trang baùo vaø taïp chí), ta thöïc hieän:
a). Insert - Column b). View - Column
c). Format - Column d). Table - Column
3). Baïn hieåu B-Virus laø gì ?
a). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo oå ñóa B:
b). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc boä tröõ ñieän
c). Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record )
d). Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel
4). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - O laø:
a). Môû moät hoà sô môùi b). Ñoùng hoà sô ñang môû
c). Môû moät hoà sô ñaõ coù d). Löu hoà sô vaøo ñóa
5). Ñeå maùy tính coù theå laøm vieäc ñöôïc, heä ñieàu haønh caàn naïp vaøo:
a). Ram b). Boä nhôù ngoaøi
c). Chæ naïp vaøo boä nhôù trong khi chaïy chöông trình öùng duïng d). Taát caû ñeàu sai
6). Khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán phuïc hoài thao taùc vöøa thöïc hieän thì baám toå hôïp phím:
a). Ctrl – Z b). Ctrl – X c). Ctrl - V d). Ctrl - Y
7). Trong khi laøm vieäc vôùi Word, toå hôïp phím taét naøo cho pheùp choïn taát caû vaên baûn ñang soaïn thaûo:
a). Ctrl + A b). Alt + A c). Alt + F d). Ctrl + F
8). Döôùi goùc ñoä ñòa lí, maïng maùy tính ñöôïc phaân bieät thaønh:
a). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu b). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn cuïc
c). Maïng cuïc boä, maïng toaøn cuïc, maïng toaøn caàu d). Maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu, maïng toaøn cuïc
9). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - H laø :
a). Taïo teäp vaên baûn môùi b). Chöùc naêng thay theá trong soaïn thaûo
c). Ñònh daïng chöõ hoa d). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa
10). Khi ñang laøm vieäc vôi Windows, muoán khoâi phuïc laïi ñoái töôïng ñaõ xoùa trong Recycle Bin, ta thöïc hieän:
a). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Copy b). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Open
c). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Restore d). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Move To Folder...
11). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán thieát laäp laïi boá cuïc (trình baøy veà vaên baûn, hình aûnh, bieåu ñoà,...) cuûa Slide, ta thöïc hieän :
a). Format - Slide Layout... b). View - Slide Layout...
c). Insert - Slide Layout... d). File - Slide Layout...
12). Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng?
a). Bieåu ñoà coät raát thích hôïp ñeå so saùnh döõ lieäu coù trong nhieàu coät
b). Bieåu ñoà hình troøn raát thích hôïp ñeå moâ taû tæ leä cuûa giaù trò döõ lieäu so vôùi toång theå
c). Bieåu ñoà ñöôøng gaáp khuùc duøng so saùnh döõ lieäu vaø döï ñoaùn xu theá taêng hay giaûm cuûa döõ lieäu
d). Caû 3 caâu ñeàu ñuùng
13). Trong cheá ñoä taïo baûng (Table) cuûa phaàn meàm Winword, muoán taùch moät oâ thaønh nhieàu oâ, ta thöïc hieän:
a). Table - Cells b). Table - Merge Cells
c). Tools - Split Cells d). Table - Split Cells
14). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñònh daïng vaên baûn theo kieåu danh saùch, ta thöïc hieän:
a). File - Bullets and Numbering b). Tools - Bullets and Numbering
c). Format - Bullets and Numbering d). Edit - Bullets and Numbering
15). Trong cheá ñoä taïo baûng (Table) cuûa phaàn meàm Winword, ñeå goäp nhieàu oâ thaønh moät oâ, ta thöïc hieän : Choïn caùc oâ caàn goäp, roài choïn menu
leänh :
a). Table - Merge Cells b). Tools - Split Cells
c). Tools - Merge Cells d). Table - Split Cells
16). Khi ñang laøm vieäc vôùi Windows, muoán xem toå chöùc caùc teäp vaø thö muïc treân ñóa, ta coù theå söû duïng :
a). My Computer hoaëc Windows Explorer b). My Computer hoaëc Recycle Bin
c). Windows Explorer hoaëc Recycle Bin d). My Computer hoaêc My Network Places
17). Trong maïng maùy tính, thuaät ngöõ LAN coù yù nghóa gì?
a). Maïng cuïc boä b). Maïng dieän roäng c). Maïng toaøn caàu d). Moät yù nghóa khaùc
18). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - S laø:
a). Xoùa teäp vaên baûn b). Cheøn kí hieäu ñaëc bieät
c). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa d). Taïo teäp vaên baûn môùi
19). Trong Windows, khi xoùa file hoaëc folder thì noù ñöôïc löu trong Recycle Bin, muoán xoùa haún file hoaëc folder ta baám toå hôïp phím ?
a). Shift_Del b). Alt_Del c). Ctrl_Del d). Caû 3 caâu ñeàu sai
20). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán trình dieãn taøi lieäu ñöôïc soaïn thaûo, ta thöïc hieän :
a). File - View Show b). Window - View Show
c). Slide Show - View Show d). Tools - View Show
Câu hỏi trắc nghiệm tin học ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm tin học ứng dụng - Người đăng: tthuy75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm tin học ứng dụng 9 10 699