Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc địa chỉ ipv4

Được đăng lên bởi nhokcodon4994
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÀDFKºLSY*LÏLWKL¸XFKXQJ
1K} FK¶QJ WD ~Å ELW ,QWHUQHW O PW PQJ P\ W¢QK WRQ FX GR KQJ
QJKQPQJP\W¢QKW¸NKSP¨LQ|LQ¬LOLWRQzQ.KFY±LFFKWªFK»FWKHR
FFFSQLKWOLzQWQKTX¬FWF´DPWPQJYLQWK{QJQK}PQJWKRLFKQJ
KQPQJ,QWHUQHWWªFK»FFKF§PWFSFFPQJP\W¢QKG³QK¥G³WRNKL
Q¬LYR,QWHUQHW~XEQK~QJY±LQKDX'RFFKWªFK»FQK}Y\QzQWUzQ,QWHUQHW
F§FXWU¶F~£DFKFFK~QK~£DFK~FELWWURQJNKLFFK~QK~£DFK~¬LY±L
PQJYLQWK{QJOL~|QJLQK|QQKLX
w¬LY±LPQJYLQWK{QJQK}PQJWKRLFKQJKQNKFKKQJ¯FFY³QJ
NKFQKDXKRQWRQF§WKF§F³QJV¬~LQWKRLSKyQELWY±LQKDXEQJ
Y³QJPÅWQKKD\PÅTX¬FWw¬LY±LPQJ,QWHUQHWGRFFKWªFK»FFKF§PW
FSQzQP«LPWNKFKKQJKD\PWP\FK´+RVWKRF5RXWHU~XF§PW
~£DFK,QWHUQHWGX\QKWPNK{QJ~}²FSKSWU³QJY±LEWN½DL'RY\P~£D
FKWUzQ,QWHUQHWWK¼FV¼OPWWLQJX\zQ
+QJ FK·F WULXP\ FK´ WUzQ KQJ WUxP QJKQ PQJw ~£D FK NK{QJ
~}²FWU³QJQKDXFQSKLF§FXWU¶F~£DFK~FELWTXQOÀWK¬QJQKWYPW
7ª FK»F F´D ,QWHUQHW J¨L O 7UXQJ WyP WK{QJ WLQ PQJ ,QWHUQHW  1HWZRUN
,QIRUPDWLRQ&HQWHU1,&FK´WUSKyQSK¬L1,&FKSKyQ~£DFKPQJ1HW,'
F¤Q~£DFKP\FK´WUzQPQJ~§+RVW,'GRFF7ªFK»FTXQOÀ,QWHUQHW
F´DW¸QJTX¬FJLDPWW¼SKyQSK¬L7URQJWK¼FW~F§WK~£QKWX\QURXWLQJ
WUzQPQJ,QWHUQHWQJRL~£DFK,3F¤QFQ~QWzQULzQJF´DFFP\FK´+RVW
'RPDLQ1DPH&FSKQWLSWKHRFK¶QJWDKÅ\QJKLzQF»XFXWU¶F~FELWF´D
~£DFK,QWHUQHW
,&¬XWUÕFÀDFKº,3


&KLWLW
D7KyQKSKQYyKQKG}QJF§DxDFK,3
w£DFK,3~DQJ~}²FV¹G·QJKLQWL,3YF§ELWFKLDWKQK2FWHW
P«L2FWHWF§ELWW}|QJ~}|QJE\WHFFK~P~XW¸WULTXDSKLE¢WFKR
~QE¢WFF2FWHWWFKELWQKDXEQJGXFKPEDRJ©PF§WKQKSKQ
FK¢QK

class
bit
Net ID Host ID
%LW
%LWQKQGQJO±S&ODVVELW
w£DFKF´DPQJ1HW,'
w£DFKF´DP\FK´+RVW,'
Cấu trúc địa chỉ ipv4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc địa chỉ ipv4 - Người đăng: nhokcodon4994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Cấu trúc địa chỉ ipv4 9 10 601