Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc dữ liệu nâng cao

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BaÌi 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
BaÌi 5
BaÌi 6
BaÌi 7

Ebook đóng gói bởi
Pha ̣m Tiến
Vươ ̣ng.thegioiebook.com
GIỚI THIỆU MÔN
HỌC
Tóm tắt nội dung:
Bài 1: Danh sách liên kết

Bài 2: Một số phương pháp
sắp xếp
Bài 3: Hàm băm
Bài 4: Cây, cây nhị phân,
cây nhị phân tìm kiếm, cây
cân bằng
Bài 5: Cây đỏ đen
Bài 6: B-cây, cây 2-3-4
Bài 7: Các đống nhị thức
Tài liệu tham khảo:
1)
Data
Structures,
Algorithms, and Object-

Oriented
Programming.
NXB McGraw Hill; Tác
giả Gregory Heilleman 1996
2)
Advanced
Data
Structures. NXB McGraw
Hill
- 1990; Tác giả
Thomas H. C., Charles
E.L., and Ronald L.R.
3) Giáo trình thuật toán.
N X B Thống kế 2002.
Nhóm Ngọc Anh Thư dịch
4) Algorithms and Data
Structures in C++; Tác giả Alan

Hình 4.8 Cây 2-3-4 và cây đỏ-đen tương

ứng

...
BaÌi 1
i 2
i 3
i 4
BaÌi 5
BaÌi 6
BaÌi 7
Cấu trúc dữ liệu nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc dữ liệu nâng cao - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cấu trúc dữ liệu nâng cao 9 10 955