Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc gói tin TCP

Được đăng lên bởi ducvuongcity
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấu trúc gói tin TCP

Cấu trúc gói tin TCP
Bởi:
Wiki Pedia
Một gói tin TCP bao gồm 2 phần
• header
• dữ liệu
Phần header có 11 trường trong đó 10 trường bắt buộc. Trường thứ 11 là tùy chọn (trong
bảng minh họa có màu nền đỏ) có tên là: options

Header

• Source port Số hiệu của cổng tại máy tính gửi.
• Destination port Số hiệu của cổng tại máy tính nhận.
• Sequence number Trường này có 2 nhiệm vụ. Nếu cờ SYN bật thì nó là số thứ
tự gói ban đầu và byte đầu tiên được gửi có số thứ tự này cộng thêm 1. Nếu
không có cờ SYN thì đây là số thứ tự của byte đầu tiên.
• Acknowledgement number Nếu cờ ACK bật thì giá trị của trường chính là số
thứ tự gói tin tiếp theo mà bên nhận cần.
• Data offset Trường có độ dài 4 bít qui định độ dài của phần header (tính theo
đơn vị từ 32 bít). Phần header có độ dài tối thiểu là 5 từ (160 bit) và tối đa là 15
từ (480 bít).
• Reserved Dành cho tương lai và có giá trị là 0.
1/3

Cấu trúc gói tin TCP

• Flags (hay Control bits)
Bao gồm 6 cờ:
•
•
•
•
•
•

URG Cờ cho trường Urgent pointer
ACK Cờ cho trường Acknowledgement
PSH Hàm Push
RST Thiết lập lại đường truyền
SYN Đồng bộ lại số thứ tự
FIN Không gửi thêm số liệu

Window Số byte có thể nhận bắt đầu từ giá trị của trường báo nhận (ACK)
Checksum16 bít kiểm tra cho cả phần header và dữ liệu. Phương pháp sử dụng được mô
tả trong RFC 793:
16 bít kiểm tra cho cả phần header và dữ liệu. Phương pháp sử dụng được mô tả trong
RFC 793:
16 bít của trường kiểm tra là bổ sung của tổng tất cả các từ 16 bít trong gói tin. Trong
trường hợp số octet (khối 8 bít) của header và dữ liệu là lẻ thì octet cuối được bổ sung
với các bít 0. Các bít này không được truyền. Khi tính tổng, giá trị của trường kiểm tra
được thay thế bằng 0,
Nói một cách khác, tất cả các từ 16 bít được cộng với nhau. Kết quả thu được sau khi
đảo giá trị từng bít được điền vào trường kiểm tra. Về mặt thuật toán, quá trình này
giống với IPv4.
Điểm khác nhau chỉ ở chỗ dữ liệu dùng để tính tổng kiểm tra. Dưới đây là một header
của IP:

2/3

Cấu trúc gói tin TCP

Các địa chỉ nguồn và đích là các địa chỉ IPv4. Giá trị của trường protocol là 6 (giá trị
dành cho TCP, xem thêm: Danh sách số hiệu giao thức IPv4). Giá trị của trường TCP
length field là độ dài của toàn bộ phần header và dữ liệu của gói TCP.
Urgent pointer Nếu cờ URG bật thì giá trị trường này chính là số từ 16 bít mà số thứ tự
gói tin (sequence number) cần dịch trái.
Options Đây là trường tùy chọn. Nếu có thì độ dài là bội số của 32 bít.

Dữ liệu
Trường cuối cùng không thuộc ...
Cấu trúc gói tin TCP
Bởi:
Wiki Pedia
Một gói tin TCP bao gồm 2 phần
header
dữ liệu
Phần header 11 trường trong đó 10 trường bắt buộc. Trường thứ 11 tùy chọn (trong
bảng minh họa có màu nền đỏ) có tên là: options
Header
Source port Số hiệu của cổng tại máy tính gửi.
Destination port Số hiệu của cổng tại máy tính nhận.
Sequence number Trường này có 2 nhiệm vụ. Nếu cờ SYN bật thì nó là số thứ
tự gói ban đầu và byte đầu tiên được gửi có số thứ tự này cộng thêm 1. Nếu
không có cờ SYN thì đây là số thứ tự của byte đầu tiên.
Acknowledgement number Nếu cờ ACK bật thì giá trị của trường chính là số
thứ tự gói tin tiếp theo mà bên nhận cần.
Data offset Trường có độ dài 4 bít qui định độ dài của phần header (tính theo
đơn vị từ 32 bít). Phần header có độ dài tối thiểu là 5 từ (160 bit) và tối đa là 15
từ (480 bít).
Reserved Dành cho tương lai và có giá trị là 0.
Cấu trúc gói tin TCP
1/3
Cấu trúc gói tin TCP - Trang 2
Cấu trúc gói tin TCP - Người đăng: ducvuongcity
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cấu trúc gói tin TCP 9 10 106