Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc máy tính

Được đăng lên bởi Peter Nguyễn
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 3116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH
§ 1. Những thành phần cơ bản của máy tính
Biểu diễn thông tin trong máy tính
I. Hệ đếm nhị phân và phương pháp biểu diễn thông tin trong máy tính.
1. Hệ nhị phân (Binary)
1.1. Khái niệm:
Hệ nhị phân hay hệ đếm cơ số 2 chỉ có hai con số 0 và 1. Đó là hệ đếm dựa
theo vị trí. Giá trị của một số bất kỳ nào đó tuỳ thuộc vào vị trí của nó. Các
vị trí có trọng số bằng bậc luỹ thừa của cơ số 2. Chấm cơ số được gọi là
chấm nhị phân trong hệ đếm cơ số 2. Mỗi một con số nhị phân được gọi là
một bit (Binary digit). Bit ngoài cùng bên trái là bit có trọng số lớn nhất
(MSB, Most Significant Bit) và bit ngoài cùng bên phải là bit có trọng số
nhỏ nhất (LSB, Least Significant Bit) như dưới đây:
23 22 21 20 2-1 2-2
MSB 1 0 1 0 . 1 1 LSB
Chấm nhị phân
Số nhị phân (1010.11)2 có thể biểu diễn thành:
(1010.11)2 = 1*23 + 0*22 + 1*21 + 0*20 + 1*2-1 + 1*2-2 = (10.75)10.
Chú ý: dùng dấu ngoặc đơn và chỉ số dưới để ký hiệu cơ số của hệ đếm.
Đối với phần lẻ của các số thập phân, số lẻ được nhân với cơ số và số nhớ
được ghi lại làm một số nhị phân. Trong quá trình biến đổi, số nhớ đầu chính
là bit MSB và số nhớ cuối là bit LSB.
Ví dụ 2: Biến đổi số thập phân (0.625)10 thành nhị phân:
0.625*2 = 1.250. Số nhớ là 1, là bit MSB.
0.250*2 = 0.500. Số nhớ là 0
0.500*2 = 1.000. Số nhớ là 1, là bit LSB.
Vậy : (0.625)10 = (0.101)2.
2. Hệ thập lục phân (Hexadecima).
2.1. Khái niệm:
Các hệ máy tính hiện đại thường dùng một hệ đếm khác là hệ thập lục
phân.
Hệ thập lục phân là hệ đếm dựa vào vị trí với cơ số là 16. Hệ này dùng các
con số từ 0 đến 9 và các ký tự từ A đến F như trong bảng sau:Bảng 1.1 Hệ thập lục phân:
Thập lục phân
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

Thập phân
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nhị phân
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

3. Bảng mã ASCII.(American Standard Code for Information Interchange).
Người ta đã xây dựng bộ mã để biểu diễn cho các ký tự cũng như các con
số Và các ký hiệu đặc biệt khác. Các mã đó gọi là bộ mã ký tự và số. Bảng
mã ASCII là mã 7 bit được dùng phổ biến trong các hệ máy tính hiện nay.
Với mã 7 bit nên có 27 = 128 tổ hợp mã. Mỗi ký tự (chữ hoa và chữ thường)
cũng như các con số thập phân từ 0..9 và các ký hiệu đặc biệt khác đều được
biểu diễn bằng một mã số như bảng 2-2.
Việc biến đổi thành ASCII và các mã ký tự số khác, tốt nhất là sử dụng mã
tương đương trong bảng.
Ví dụ: Đổi các ký tự BILL thành mã ASCII:
Ký tự
B
I
L
L
ASCII
1000010 ...
http://www.ebook.edu.vn
CHƯƠNG 1
KIN TRÚC CƠ BN CA MÁY TÍNH
§ 1. Nhng thành phn cơ bn ca máy tính
Biu din thông tin trong máy tính
I. H đếm nh phân và phương pháp biu din thông tin trong máy tính.
1. H nh phân (Binary)
1.1. Khái nim:
H nh phân hay h đếm cơ s 2 ch có hai con s 0 và 1. Đó là h đếm da
theo v trí. Giá tr ca mt s bt k nào đó tu thuc vào v trí ca nó. Các
v trí có trng s bng bc lu tha ca cơ s 2. Chm cơ s được gi là
chm nh phân trong h đếm cơ s 2. Mi mt con s nh phân được gi là
mt bit (Binary digit). Bit ngoài cùng bên trái là bit có trng s ln nht
(MSB, Most Significant Bit) và bit ngoài cùng bên phi là bit có trng s
nh nht (LSB, Least Significant Bit) như dưới đây:
2
3
2
2
2
1
2
0
2
-1
2
-2
MSB 1 0 1 0 . 1 1 LSB
Chm nh phân
S nh phân (1010.11)
2
có th biu din thành:
(1010.11)
2
= 1*2
3
+ 0*2
2
+ 1*2
1
+ 0*2
0
+ 1*2
-1
+ 1*2
-2
= (10.75)
10
.
Chú ý: dùng du ngoc đơn và ch s dưới để ký hiu cơ s ca h đếm.
Đối vi phn l ca các s thp phân, s l được nhân vi cơ s và s nh
được ghi li làm mt s nh phân. Trong quá trình biến đổi, s nh đầu chính
là bit MSB và s nh cui là bit LSB.
Ví d 2: Biến đổi s thp phân (0.625)
10
thành nh phân:
0.625*2 = 1.250. S nh là 1, là bit MSB.
0.250*2 = 0.500. S nh là 0
0.500*2 = 1.000. S nh là 1, là bit LSB.
Vy : (0.625)
10
= (0.101)
2
.
2. H thp lc phân (Hexadecima).
2.1. Khái nim:
Các h máy tính hin đại thường dùng mt h đếm khác là h thp lc
phân.
H thp lc phân là h đếm da vào v trí vi cơ s là 16. H này dùng các
con s t 0 đến 9 và các ký t t A đến F như trong bng sau:
Cấu trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc máy tính - Người đăng: Peter Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Cấu trúc máy tính 9 10 422