Ktl-icon-tai-lieu

Cây quyết định (ID3) học quy nạp (ILA)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂY QUYẾT ðỊNH (ID3)
HỌC QUI NẠP (ILA)
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Nội dung trình bày
2

Cây quyết ñịnh
Học cây quyết ñịnh – Thuật toán ID3
Biểu diễn tri thức bằng luật
Rút luật từ cây quyết ñịnh
Thuật toán học quy nạp

Cây quyết ñịnh
3

Cây quyết ñịnh biểu diễn:
• Mỗi nút trong kiểm tra
một thuộc tính
• Mỗi nhánh tương ứng
với giá trị thuộc tính
• Mỗi nút lá ñược gán một
phân lớp

Nguyên lý Occam: những
cây ñơn giản là những
cây quyết ñịnh tốt hơn

Thuật toán học ID3
4

ðược phát triển ñồng thời bởi Quinlan trong AI và Breiman, Friedman,
Olsen và Stone trong thống kê
Lặp:
1. Chọn A

thuộc tính quyết ñịnh “tốt nhất” cho nút kế tiếp

2. Gán A là thuộc tính quyết ñịnh cho nút
3. Với mỗi giá trị của A, tạo nhánh con mới của nút
4. Phân loại các mẫu huấn luyện cho các nút lá
5. Nếu các mẫu huấn luyện ñược phân loại hoàn toàn thì NGƯNG,
Ngược lại, lặp với các nút lá mới.
Thuộc tính tốt nhất là gì?

Entropy
5

S là tập các mẫu huấn luyện
p là tỷ lệ các mẫu dương trong S
H ≡ – p.log2p – (1 – p).log2(1 – p)

ðiều cần nắm
27

Nắm ñược khái niệm cây quyết ñịnh
Hiểu và vận dụng thuật toán ID3
Hiểu và vận dụng thuật toán học quy nạp

Thắc mắc
28

...
CÂY QUYẾT ðỊNH (ID3)
HỌC QUI NẠP (ILA)
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Cây quyết định (ID3) học quy nạp (ILA) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cây quyết định (ID3) học quy nạp (ILA) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cây quyết định (ID3) học quy nạp (ILA) 9 10 169