Ktl-icon-tai-lieu

CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG

Được đăng lên bởi dung-duong-dinh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NETWORK FILE SYSTEM
(NFS)

Nội dung
1. Quá trình hoạt động của NFS.
2. Cài đặt NFS.
3. Cấu hình NFS.

1. Quá trình hoạt động của NFS.
 NFS là dịch vụ hổ trợ cơ chế chia sẻ tài nguyên
giữa các máy chủ Linux. Dịch vụ NFS sử dụng
rộng rãi dịch vụ RPC (Remote Procedure Call).

 Một số khái niệm chính về NFS
• Virtual filesystem (VFS) là một kỹ thuật tự động
chuyển hướng tất cả các truy xuất đến NFS-mount file
một cách thông suốt trên Remote Server.
• Stateless Operation là những chương trình đọc và ghi
tập tin trên hệ thống tập tin cục bộ dựa vào hệ thống
để theo dõi và ghi nhận vị trí đọc dữ liệu thông qua
con trỏ địa chỉ pointer.

Quá trình hoạt động của NFS (tt).
• Caching trên NFS Client để lưu lại một số dữ
liệu cần thiết vào hệ thống cục bộ.
• NFS Background Mounting chỉ định khoảng thời
gian đợi với tham số gb trong trường hợp
Remote Server không tồn tại.
• Hard and Soft Mounts có ý nghĩa rằng quá trình
mount file luôn được tiến hành và quá trình sử
dụng RPC để mount remote file system.
• NFS Versions là các phiên bản của NFS. Hiện tại
NFS có 3 phiên bản 2, 3 và 4.

2. Cài đặt NFS.
 NFS được cài đặt mặc định trên Linux. Khi hệ
thống khởi động, dịch vụ NFS sẽ hoạt động. Ta có
thể dùng một số lệnh sau để kiểm tra NFS trong
hệ thống :
#rpm -qa | grep nfs
redhat-config-nfs-1.1.3-1
nfs-utils-1.0.1-3.9
#rpm -q portmap
portmap-4.0-57

3. Cấu hình NFS.
 Cả hai NFS Server và NFS Client đều phải
cài NFS package. Sau đó ta tiến hành cấu
hình NFS trong tập tin /etc/exports
#/etc/exports
/share/soft
192.168.133.0/24(rw,sync)
/share/data
192.168.133.0/24(ro,sync)
* Sau khi cấu hình phải reactive lại NFS Server.

Cấu hình NFS (tt).
 Khởi động NFS :
#chkconfig --level 35 nfs on
#chkconfig --level 35 nfslock on
#chkconfig --level 35 portmap on
#service portmap start
#service nfslock start
#service nfs start

 Kiểm tra hoạt động NFS :
#rpcinfo -p localhost

Cấu hình NFS (tt).
 Cấu hình NFS Client : Thông qua /etc/fstab
Bước 1 : Khởi tạo và kiểm tra hoạt động của NFS.
Bước 2 : Mount một tài nguyên từ NFS Server
MountPoint
Type Options Dump FSCK
192.168.1.100:/data/files /mnt/nfs nfs soft,
nfsvers=2 0 0

Bước 3 : Thực thi tập tin /etc/fstab
#mkdir /mnt/nfs
#mount -a

Trong trường hợp mount NFS thông qua lệnh :
#mkdir /mnt/nfs
#mount -t nfs 192.168.1.100:/data/file /mnt/nfs

Cấu hình NFS (tt).
 Kích hoạt tập tin /etc/exports :
• Reload lai NFS :
#exportfs -a
• Chỉ có mục mới trong tập tin /etc/exports :
#exportfs -r
• Xóa hay thay đổi một thư mục đã chia sẻ ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG - Người đăng: dung-duong-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG 9 10 79