Ktl-icon-tai-lieu

Chiếu sáng

Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 1



1. HÖÔÙNG DẫN MOÂ PHOÛNG CHIEÁU SAÙNG TREÂN PHAÀN MEÀM DIALUX V4.3
1.1 Giôùi thieäu toång quan veà phaàn meàm DIALUX
DiaLux laø phaàn meàm tính toaùn chieáu saùng cuûa haõng Dial GmbH cuû a
Germany (Ñöùc), cho pheùp tính toaùn thieát keá chieáu saùng trong nhaø vaø chieáu saùng
ngoaøi trôøi.
Moät trong nhöõng öu ñieåm cuûa phaàn meàm laø ñöa ra nhieàu phöông aùn löïa choïn
boä ñeøn , khoâng chæ caùc boä boä ñeøn cuûa haõng DiaLux maø coù theå nhaäp vaøo caùc boä ñeøn
cuûa caùc haõng khaùc. DiaLux coøn ñöa ra caùc thoâng soá kyõ thuaät aùnh saùng, giuùp ta thöïc
hieän nhanh choùng quaù trình tính toaùn hoaëc cho pheùp ta söûa ñoåi caùc thoâng soá ñoù. Cho
pheùp hoã trôï file baûn veõ Autocad vôùi ñònh daïng *.DXF vaø *.DWG. Tính toaùn chieáu
saùng trong nhöõng khoâng gian ñaëc bieät (traàn nghieâng, töôøng nghieâng, coù ñoà vaät, vaät
duïng trong phoøng) trong ñieàu kieän coù vaø khoâng coù aùnh saùng töï nhieân.
Moät öu ñieåm khaùc cuûa DiaLux laø coøn ñöa ra moät chöông trình Wizard raát deã
daøng söû duïng ñeå tính toaùn chieáu saùng caùc ñoái töôïng nhö: maët tieàn ñöôøng (Facade),
baûng hieäu (Sign), ñöôøng phoá (Roadway), chieáu saùng söï coá(Emergency Lighting) vaø
chieáu saùng trong nha (Interior Layouts). DiaLux coøn cho pheùp ta laäp caùc baûng baùo
caùo, toång keát caùc keát quaû döôùi daïng soá vaø daïng ñoà thò, hình veõ,.. . . vaø coøn coù theå
chuyeån caùc keát quaû sang caùc phaàn meàm khaùc nhö PDF, Word, .. . . .
Noùi toùm laïi thì ñaây laø moät chöông trình tính toaùn chieáu saùng töông ñoái hieän
ñaïi, noù giuùp ta thieát keá chieáu saùng moät caùch nhanh choùng vaø ñöa ra moät heä thoáng
chieáu saùng ñaït yeâu caàu veà soá löôïng cuõng nhö chaát löôïng chieáu saùng.

Hình 1.1: Maøn hình laøm vieäc cuûa chöông trình DiaLux V4.3
Traàn Thanh Lam – Leâ Thanh Sôn

Trích töø Ñoà aùn cung caáp ñieän

Trang 2



1.2 Moâ phoûng chieáu saùng khu vöïc
Böôùc 1: Nhaäp thoâng tin giôùi thieäu veà döï aùn (Project Infomation)
Goàm coù teân döï aùn, ngöôøi thöïc hieän, moâ taû veà döï aùn vaø caùc thoâng tin khaùc lieân
quan tôùi döï aùn.

Hình 1.2: Maøn hình giôùi thieäu veà döï aùn
Böôùc 2: Ta nhaäp caùc thoâng tin veà caên phoøng caàn chieáu saùng:
Thoâng soá caên phoøng goàm: Length(a)= 26 m, Width(b) = 15 m, Height = 6 m
Heä soá phaûn xaï (Reflection factor): Traàn (Ceiling) = 0.8; töôøng(Wall) = 0.5;
saøn (Floor) = 0.2
Chieàu cao beà maët laøm vieäc (Work Plane Height) = 0.8
Heä soá suy giaûm (Light Loss Fa...
WWW.ELECVN.COM Trang
Traàn Thanh Lam – Leâ Thanh Sôn Trích töø Ñoà aùn cung caáp ñieän
1
1. HÖÔÙNG DN MOÂ PHOÛNG CHIEÁU SAÙNG TREÂN PHAÀN MEÀM DIALUX V4.3
1.1 Giôùi thieäu toång quan veà phaàn meàm DIALUX
DiaLux laø phaàn meàm tính toaùn chieáu saùng cuûa haõng Dial GmbH cuûa
Germany (Ñöùc), cho php tính toaùn thieát k chieáu saùng trong nhaø vaø chieáu saùng
ngoaøi trôøi.
Moät trong nõng öu ñieåm cuûa phaàn mm laø ñöa ra nhieàu pông n löïa choïn
boä ñeøn , khoâng chæ caùc boä boä ñeøn cuûa haõng DiaLux maø coù theå nhaäp vaøo caùc boä ñeøn
cuûa caùc haõng khaùc. DiaLux coøn ñöa ra caùc thoâng soá kyõ thuaät aùnh saùng, giuùp ta thöïc
hieän nhanh choùng qu trình tính toaùn hoaëc cho pheùp ta söûa ñoåi caùc thoâng soá ñoù. Cho
pheùp hoã trôï file baûn veõ Autocad vôùi ñònh daïng *.DXF vaø *.DWG. Tính toaùn chieáu
saùng trong nõng khoâng gian ñaëc bieät (traàn nghieâng, töôøng nghieâng, coù ñoà vaät, vaät
duïng trong phoøng) trong ñieàu kieän coù v khoâng coù aùnh saùng töï nhieân.
Moät öu ñieåm khaùc cuûa DiaLux laø coøn ñöa ra moät chöông trình Wizard raát deã
daøng û duïng ñeå tính toaùn chieáu saùng caùc ñoái töôïng n: maët tieàn ñöôøng (Facade),
baûng hieäu (Sign), ñöôøng phoá (Roadway), chieáu saùng söï coá(Emergency Lighting) vaø
chieáu saùng trong nha (Interior Layouts). DiaLux coøn cho pheùp ta laäp caùc baûng baùo
caùo, toång keát caùc keát quaû döôùi daïng soá vaø daïng ñ thò, hình veõ,.. . . vaø coøn coù theå
chuyeån caùc keát quaû sang caùc phaàn meàm khaùc nhö PDF, Word, .. . . .
Noùi toùm laïi thì ñaây laø moät chöông trình tính toaùn chieáu saùng töông ñoái hieän
ñaïi, noù giuùp ta thieát k chieáu saùng moät caùch nhanh choùng vaø ñöa ra moät heä thoáng
chieáu saùng ñaït yeâu caàu veà soá löôïng cuõng n chaát löôïng chieáu saùng.
Hình 1.1: Maøn hình lm vieäc cuûa chöông trình DiaLux V4.3
Chiếu sáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiếu sáng - Người đăng: Mẹkhôngcócánh Vàkhôngvòngthánh Nhưngtrongmắtcon Mẹluônlàthiênthần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chiếu sáng 9 10 614