Ktl-icon-tai-lieu

Chính phủ điện tử 2014HVHC

Được đăng lên bởi khongnennoinhieu94
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3047 lần   |   Lượt tải: 4 lần
** NHÓM 7 LỚP KH13HCH4 **

BÀI TẬP
MÔN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
DANH SÁCH CÔNG VIỆC THỰC HIỆN NHÓM 7 – LỚP
KH13HCH4
ST
T

1

HỌ

TÊN

GIỚI NGÀY
TÍN SINH
H

SĐT

EMAIL

Nguy
ễn
Văn

Long

Na
m

0164454
8911

nguyenvanlong93. Nhó
m
napa
trưởn
@gmail.com
g
Máy

03/05/1
993

CHỨC
VỤ

CÂU HỎI

6.1_Chươ
ng 6:
Định
hướng
phát
triển
Chính
phủ điện
tử ở Việt
Nam.
Câu 16.
Thế nào

2

Trần
Thị
Quỳn
h

Trang

Nữ

05/04/1
994

0169329
8182

quynhtrang.hvhc0
504
@gmail.com

Chuy
ên
gia
Máy

là dịch
vụ công
trực
tuyến?
Kể tên
một số
dịch vụ
công
trực
tuyến ở
Việt
Nam?
Anh/chị
hãy kể
tên một
số dịch
vụ công
trực
tuyến
cấp độ
4, cấp
độ 3 ở
Việt
Nam ??
6.1_Chươ
ng 6:
Định
hướng
phát
triển
Chính
phủ điện
tử ở Việt
Nam.
Câu 14.
Việc
phát
triển các
hệ thống
Dịch vụ
công
điện tử
tại Việt
Nam
đang
gặp

3

Đặng
Thị

Quỳnh Nữ

27/09/1
994

0972668
309

quynhnapa1994
@gmail.com

Chuy
ên
gia
Máy

4

Quác
h
Đức

Trườn
g

14/10/1
994

0987212
576

Khongnennoinhie
u
@gmail.com

Chuy
ên
gia
Máy

Na
m

những
khó
khăn gì?
Hãy nêu
hướng
khắc
phục
những
khó
khăn đó.
6.2_Chươ
ng 6:
Nguyên
lý triển
khai
Chính
phủ điện
tử.
Câu 10.
Những
nhiệm
vụ chính
cần triển
khai
trong
việc xây
dựng
CPĐT tại
Việt
Nam
hiện nay
là gì? Tại
sao?
6.2_Chươ
ng 6:
Nguyên
lý triển
khai
Chính
phủ điện
tử.
Câu 16.
Thế nào
là dịch
vụ công
trực

tuyến?
Kể tên
một số
dịch vụ
công
trực
tuyến ở
Việt
Nam?
Anh/chị
hãy kể
tên một
số dịch
vụ công
trực
tuyến
cấp độ
4, cấp
độ 3 ở
Việt
Nam.
5

Triệu
Thị

Kiều

Nữ

18/11/1
993

0163659
8846

trieuthikieu.napa
@gmail.com

Máy

6.3_Chươ
ng 6:
Tiến
trình xây
dựng
Chính
phủ điện
tử.
Câu 13.
Nêu hiểu
biết của
mình về
dịch vụ
công
trực
tuyến?
Hãy
phân
tích
những
khó
khăn,
thách
thức

6

Nông
Thị

Vui

7

Somb Tayyal
at
at

Nữ

24/11/1
995

0983010
153

nongthivui.napa
@gmail.com

Máy

Na
m

01/01/1
978

0975552
871

somebat2013
@gmail.com

Máy

trong
quá
trình
triển
khai dịch
vụ công
trực
tuyến ở
Việt
Nam?
6.3_Chươ
ng 6:
Tiến
trình xây
dựng
Chính
phủ điện
tử.
Câu 13.
Nêu hiểu
biết của
mình về
dịch vụ
công
trực
tuyến?
Hãy
phân
tích
những
khó
khăn,
thách
thức
trong
quá
trình
triển
khai dịch
vụ công
trực
tuyến ở
Việt
Nam?
6.4_Chươ
ng 6:

8

Nguy
ễn
Ánh

Dương Na
m

06/07/1
994

0979671
994

seuuyri94@gmail.
com

Máy

Những
kết quả
đạt được
trong
việc xây
dựng
Chính
phủ điện
tử.
Câu 14.
Việc
phát
triển các
hệ thống
Dịch vụ
công
điện tử
tại Việt
Nam
đang
gặp
những
khó
khăn gì?
Hãy nêu
hướng
khắc
phục
những
khó
khăn đó.
6.4_Chươ
ng 6:
Những
kết quả
đạt được
trong
việc xây
dựng
Chính
phủ điện
tử...
** NHÓM 7 LỚP KH13HCH4 **
BÀI TẬP
MÔN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
DANH SÁCH CÔNG VIỆC THỰC HIỆN NHÓM 7 – LỚP
KH13HCH4
ST
T
HỌ TÊN GIỚI
TÍN
H
NGÀY
SINH
SĐT EMAIL CHỨC
VỤ
U HỎI
1 Nguy
ễn
Văn
Long Na
m
03/05/1
993
0164454
8911
nguyenvanlong93.
napa
@gmail.com
Nhó
m
trưởn
g
y
6.1_Chươ
ng 6:
Định
hướng
phát
triển
Chính
phủ điện
tử ở Việt
Nam.
Câu 16.
Thế nào
Chính phủ điện tử 2014HVHC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính phủ điện tử 2014HVHC - Người đăng: khongnennoinhieu94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Chính phủ điện tử 2014HVHC 9 10 476