Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn hóa 3nf

Được đăng lên bởi hodihie
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4: Chuẩn hóa
(Normalization)

1

Nội dung



Định nghĩa chuẩn hóa
Các dạng chuẩn hóa

2

Chuẩn hóa




Chuẩn hóa là kỹ thuật dùng để tạo
ra một tập các quan hệ có các đặc
điểm mong muốn dựa vào các yêu
cầu về dữ liệu của 1 xí nghiệp
Chuẩn hóa là 1 cách tiếp cận từ dưới
lên (bottom-up approach) để thiết kế
CSDL, bắt đầu từ các mối liên hệ
giữa các thuộc tính
3

Chuẩn hóa




Mục đích: loại bỏ các bất thường của
1 quan hệ để có được các quan hệ có
cấu trúc tốt hơn, nhỏ hơn
Quan hệ có cấu trúc tốt (wellstructured relation): là quan hệ có sự
dư thừa dữ liệu là tối thiểu và cho
phép người dùng thêm, sửa, xóa mà
không gây ra mâu thuẩn dữ liệu
4

Chuẩn hóa




Quá trình chuẩn hóa được thực hiện
qua nhiều bước. Mỗi bước tương ứng
một dạng chuẩn
Các dạng chuẩn:
• Dạng chuẩn 1(1NF – first normal form)
• Dạng chuẩn 2(2NF- second normal form)
• Dạng chuẩn 3(3NF – third normal form)
• Dạng chuẩn BCNF – Boyce Codd
• Dạng chuẩn 4NF
5

Bảng chưa chuẩn hóa




Bảng không ở dạng chuẩn 1 ( hay
chưa chuẩn hóa) nếu nó chứa một
hoặc nhiều nhóm lặp lại hoặc các giá
trị phức hợp
Nhóm lặp lại (Repeating group): một
nhóm nhiều hàng có thể có cùng
chung một thuộc tính

6

A Table in the Report Format

Repeating group

7

Dạng chuẩn 1
(1NF – first normal form)


Bảng ở dạng chuẩn 1 nếu
• Có khóa chính
• Không có nhóm lặp lại



Bảng ở 1NF nếu mọi thuộc tính của
R đều chứa các giá trị nguyên tố
( không có thuộc tính đa trị)

8

Biến đổi về dạng chuẩn 1


Quá trình chuẩn hóa gồm 3 bước:
• Loại bỏ các nhóm lặp lại
• Xác định khóa chính của bảng
• Xác định tất cả các phụ thuộc
(dependencies) trong bảng



Lược đồ phụ thuộc (dependency
diagram): để giúp mô tả tất cả các
phụ thuộc trong bảng
9

Ví dụ quan hệ có thuộc tính đa trị
(multivalued attributes)
Quan hệ Employee_Course
Emp_
ID

Name

Dept_Name Salary

Course_
Title

Date_
Completed

100

M.Simpson

Marketing

48000

SPSS
Surveys

6/19/2001
12/12/2002

140

A.Beeton

Acounting

52000

Tax Acc

12/8/2003

110

C.Lureco

Info System

43000

SPSS
C++

1/12/2003
2/6/2004

190

L.Davis

Finance

55000

150

S.Martin

Marketing

42000

SPSS
Java

6/16/2002
5/7/2004 10

Ví dụ quan hệ có thuộc tính đa trị
(multivalued attributes)
Emp_
ID

Name

Dept_Name Salary

100

M.Simpson

Marketing

48000

SPSS

100

M.Simpson

Marketing

48000

Surveys

12/12/2002

140

A.Beeton

Acounting

52000

Tax Acc

12/8/2003

110

C.Lureco

Info System

43000

SPSS

1/12/2003

110

C.Lureco

Info System

43000

C++

2/6/2004

19...
1
1
Chương 4: Chuẩn hóa
Chương 4: Chuẩn hóa
(Normalization)
(Normalization)
Chuẩn hóa 3nf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn hóa 3nf - Người đăng: hodihie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Chuẩn hóa 3nf 9 10 938