Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn mã dữ liệu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vietebooks

Nguyễn Hoàng Cương

Ch−¬ng 3

ChuÈn m∙ d÷ liÖu
3.1.

Më ®Çu.
Ngµy 15.5.1973. Uû ban tiªu chuÈn quèc gia Mü ®· c«ng bè mét
khuyÕn nghÞ cho c¸c hÖ mËt trong Hå s¬ qu¶n lý liªn bang. §iÒu nµy cuèi
cïng ®· dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn cña ChuÈn m· d÷ liÖu (DES) vµ nã ®· trë thµnh
mét hÖ mËt ®−îc sö dông réng r·i nhÊt trªn thÕ giíi. DES ®−îc IBM ph¸t
triÓn vµ ®−îc xem nh− mét c¶i biªn cu¶ hÖ mËt LUCIPHER. LÇn ®Çu tiªn
DES ®−îc c«ng bè trong Hå s¬ Liªn bang vµo ngµy 17.3.1975. Sau nhiÒu
cuéc tr©nh luËn c«ng khai, DES ®· ®−îc chÊp nhËn chän lµm chuÈn cho c¸c
øng dông kh«ng ®−îc coi lµ mËt vµo 5.1.1977. KÓ tõ ®ã cø 5 n¨m mét lÇn,
DES l¹i ®−îc Uû ban Tiªu chuÈn Quèc gia xem xÐt l¹i. LÇn ®æi míi gµn ®©y
nhÊt cña DES lµ vµo th¸ng 1.1994 vµ tiÕp tíi sÏ lµ 1998. Ng−êi ta ®o¸n r»ng
DES sÏ kh«ng cßn lµ chuÈn sau 1998.

3.2. M« t¶ DES
M« t¶ ®Çy ®ñ cña DES ®−îc nªu trong C«ng bè sè 46 vÒ c¸c chuÈn xö
lý th«ng tin Liªn bang (Mü) vµo 15.1.1977. DES m· ho¸ mét x©u bÝt x cña
b¼n râ ®é dµi 64 b»ng mét kho¸ 54 bÝt. B¶n m· nhË ®−îc còng lµ mét x©u bÝt
cã ®é dµi 48. Tr−íc hÕt ta m« t¶ ë møc cao cña hÖ thèng.
ThuËt to¸n tiÕn hµnh theo 3 giai ®o¹n:
1.Víi b¶n râ cho tr−íc x, mét x©u bÝt x0 sÏ ®−îc x©y dùng b»ng c¸ch
ho¸n vÞ c¸c bÝt cña x theo phÐp ho¸n vÞ cè ®Þnh ban ®Çu IP. Ta viÕt:x0= IP(X)
= L0R0, trong ®ã L0 gåm 32 bÝt ®Çu vµ R0 lµ 32 bÝt cuèi.
2. Sau ®ã tÝnh to¸n 16 lÇn lÆp theo mét hµm x¸c ®Þnh. Ta sÏ tÝnh LiRi,
1 ≤ i ≤16 theo quy t¾c sau:
Li = Ri-1
Ri = Li-1 ⊕ f(Ri-1,Ki)
trong ®ã ⊕ kÝ hiÖu phÐp hoÆc lo¹i trõ cña hai x©u bÝt (céng theo modulo 2). f
lµ mét hµm mµ ta sÏ m« t¶ ë sau, cßn K1,K2, . . . ,K16 lµ c¸c x©u bÝt ®é dµi 48
®−îc tÝnh nh− hµm cña kho¸ K. ( trªn thùc tÕ mçi Ki lµ mét phÐp chän ho¸n

Trang 1

Vietebooks

Nguyễn Hoàng Cương

vÞ bÝt trong K). K1, . . ., K16 sÏ t¹o thµnh b¶ng kho¸. Mét vßng cña phÐp m·
ho¸ ®−îc m« t¶ trªn h×nh 3.1.
3. ¸p dông phÐp ho¸n vÞ ng−îc IP -1 cho x©u bÝt R16L16, ta thu ®−îc b¶n
m· y. Tøc lµ y=IP -1 (R16L16). H·y chó ý thø tù ®· ®¶o cña L16 vµ R16.
H×nh 3.1. Mét vong cña DES
Li-1

Ri-1

f

Ki

+

Li

Ri

Hµm f cã hai biÕn vµo: biÕn thø nhÊt A lµ x©u bÝt ®é dµi 32, biÕn thø
hai J lµ mét x©u bÝt ®é dµi 48. §Çu ra cña f lµ mét x©u bÝt ®é dµi 32. C¸c
b−íc sau ®−îc thùc hiÖn:
1. BiÕn thø nhÊt A ®−îc më réng thµnh mét x©u bÝt ®é dµi 48 theo
mét hµm më réng cè ®Þnh E. E(A) gåm 32 bÝt cña A (®−îc ho¸n vÞ theo c¸ch
cè ®Þnh) víi 16 bÝt xuÊt hiÖn hai lÇn.
2. TÝnh E(A) ⊕ J vµ viÕt kÕt qu¶ thµnh mét chuçi 8 x©u 6 bÝt =
B1B2B3B4B5B6B7B8.
3.B−íc tiÕ...
Vietebooks Nguyn Hoàng Cương
Trang 1
Ch¬ng 3
ChuÈn m d÷ liÖu
3.1. Më ®Çu.
Ngµy 15.5.1973. Uû ban tiªu chuÈn quèc gia Mü ®· c«ng bè mét
khuyÕn nghÞ cho c¸c hÖ mËt trong Hå s¬ qu¶n lý liªn bang. §iÒu nµy cuèi
cïng ®· dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn cña ChuÈn m· d÷ liÖu (DES) vµ nã ®· trë thµnh
mét hÖ mËt ®îc sö dông réng r·i nhÊt trªn thÕ giíi. DES ®îc IBM ph¸t
triÓn vµ ®îc xem nh mét c¶i biªn cu¶ hÖ mËt LUCIPHER. LÇn ®Çu tiªn
DES ®îc c«ng bè trong Hå s¬ Liªn bang vµo ngµy 17.3.1975. Sau nhiÒu
cuéc tr©nh luËn c«ng khai, DES ®· ®îc chÊp nhËn chän lµm chuÈn cho c¸c
øng dông kh«ng ®îc coi lµ mËt vµo 5.1.1977. KÓ tõ ®ã cø 5 n¨m mét lÇn,
DES l¹i ®îc Uû ban Tiªu chuÈn Quèc gia xem xÐt l¹i. LÇn ®æi míi gµn ®©y
nhÊt cña DES lµ vµo th¸ng 1.1994 vµ tiÕp tíi sÏ lµ 1998. Ngêi ta ®o¸n r»ng
DES sÏ kh«ng cßn lµ chuÈn sau 1998.
3.2. M« t¶ DES
M« t¶ ®Çy ®ñ cña DES ®îc nªu trong C«ng bè sè 46 vÒ c¸c chuÈn xö
lý th«ng tin Liªn bang (Mü) vµo 15.1.1977. DES m· ho¸ mét x©u bÝt x cña
b¼n râ ®é dµi 64 b»ng mét kho¸ 54 bÝt. B¶n m· nhË ®îc còng lµ mét x©u bÝt
cã ®é dµi 48. Tríc hÕt ta m« t¶ ë møc cao cña hÖ thèng.
ThuËt to¸n tiÕn hµnh theo 3 giai ®o¹n:
1.Víi b¶n râ cho tríc x, mét x©u bÝt x
0
sÏ ®îc x©y dùng b»ng c¸ch
ho¸n vÞ c¸c bÝt cña x theo phÐp ho¸n vÞ cè ®Þnh ban ®Çu IP. Ta viÕt:x
0
= IP(X)
= L
0
R
0
, trong ®ã L
0
gåm 32 bÝt ®Çu vµ R
0
lµ 32 bÝt cuèi.
2. Sau ®ã tÝnh to¸n 16 lÇn lÆp theo mét hµm x¸c ®Þnh. Ta sÏ tÝnh L
i
R
i
,
1 i 16 theo quy t¾c sau:
L
i
= R
i-1
R
i
= L
i-1
f(R
i-1
,K
i
)
trong ®ã kÝ hiÖu phÐp hoÆc lo¹i trõ cña hai x©u bÝt (céng theo modulo 2). f
lµ mét hµm mµ ta sÏ m« t¶ ë sau, cßn K
1
,K
2
, . . . ,K
16
lµ c¸c x©u bÝt ®é dµi 48
®îc tÝnh nh hµm cña kho¸ K. ( trªn thùc tÕ mçi K
i
lµ mét phÐp chän ho¸n
Chuẩn mã dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn mã dữ liệu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Chuẩn mã dữ liệu 9 10 590