Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn trao đổi tài liệu số hoá dựa trên Dublin Core Metadata

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÁNG 4/2004

Dự thảo:

Chuẩn trao đổi tài liệu số hoá
dựa trên Dublin Core Metadata
(Phiên bản 1.0)

dùng cho trao đổi dữ liệu trong các dự án CNTT

Cơ quan biên soạn:
Ban quản lý các dự án CNTT Thành phố HCM
Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố HCM
Chủ trì:
TS. Hoàng Lê Minh
ThS. Nguyễn Khắc Thanh, ThS. Đào Quốc Hùng
Lê Phạm Hoàng Giàu, Võ Đức Cẩm Hải
Phạm Quốc Phương, Ngô Quang Tuấn Huy, Nguyễn Đức Tuấn
Phối hợp:
TS. Nguyễn Chí Công
Tổ trưởng Tổ chuyên môn, Ban Điều hành đề án 112 CP
TS. Đỗ Văn Lộc
Chánh Văn phòng CNTT, Bộ Khoa học và Công nghệ
ThS. Nguyễn Long
Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam
ThS. Nguyễn Minh Hiệp
Chủ tịch Liên hiệp thư viện các trường ĐH khu vực phía Nam

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2004
31

BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÁNG 4/2004

I. Sự cần thiết phải có chuẩn trong
lưu trữ và trao đổi tài liệu số hoá
Bắt đầu từ năm 2004, thành phố Hồ
Chí Minh sẽ triển khai mạnh mẽ các dự án
CNTT của Chương trình mục tiêu ứng
dụng và phát triển CNTT thành phố,
thuộc bốn lĩnh vực lớn sau đây:
1. Các dự án Tin học hoá quản lý
hành chính nhà nước (Đề án
112)
2. Các dự án ứng dụng Hệ thống
thông tin địa lý Tp. HCM
(SagoGIS)
3. Các dự án ứng dụng CNTT
trong các lĩnh vực khác
4. Các dự án đào tạo nhân lực,
phát triển ngành Công nghiệp
CNTT.
Ban Quản lý các dự án CNTT (Ban
QLDA CNTT) thành phố Hồ Chí Minh với
nhiệm vụ tham mưu cho Sở Khoa học và
Công nghệ giúp Ủy ban nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai và
quản lý toàn bộ các dự án CNTT nhìn
nhận một thực tế: để thực hiện có hiệu
quả Chương trình CNTT, trách đầu tư
dàn trải và thiếu hiệu quả, nhất thiết
phải nhanh chóng xem xét và áp dụng
chuẩn lưu trữ và trao đổi các tài liệu
điện tử số hoá, tiến tới thống nhất các
chuẩn trong trao đổi thông tin, dữ liệu
giữa các hệ thống tin học. Đây là một
nhiệm vụ tương đối mới mẻ và khó khăn,
do hiện nay có khá nhiều cách lưu trữ, trao
đổi dữ liệu và thông tin đang được các
công ty tin học trong nước sử dụng cho các
doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Việc
chấp nhận hệ thống các chuẩn theo
hướng mở, không phụ thuộc vào việc sử
dụng các phần mềm lưu trữ và trao đổi
thông tin sẽ là nguyên tắc chủ đạo khi
xem xét vấn đề định chuẩn để tránh vấn
đề phụ thuộc vào công nghệ và sản phẩm
do các nhà cung cấp đưa ra.. Xuất phát từ
thực tiễn triển khai các ứng dụng CNTT
và tin học hoá tại Tp. HCM, đặc biệt trong
quá trình chuẩn bị đầu tư dự án “Hệ thống
32

thông tin – thư viện điện tử liên kết
các trường đại học”, sau khi ...
BN TIN THƯ VIN - CÔNG NGH THÔNG TIN THÁNG 4/2004
31
D tho:
Chun trao đổi tài liu s hoá
da trên Dublin Core Metadata
(Phiên bn 1.0)
dùng cho trao đổi d liu trong các d án CNTT
Cơ quan biên son:
Ban qun lý các d án CNTT Thành ph HCM
S Khoa hc và Công ngh Thành ph HCM
Ch trì:
TS. Hoàng Lê Minh
ThS. Nguyn Khc Thanh, ThS. Đào Quc Hùng
Lê Phm Hoàng Giàu, Võ Đức Cm Hi
Phm Quc Phương, Ngô Quang Tun Huy, Nguyn Đức Tun
Phi hp:
TS. Nguyn Chí Công
T trưởng T chuyên môn, Ban Điu hành đề án 112 CP
TS. Đỗ Văn Lc
Chánh Văn phòng CNTT, B Khoa hc và Công ngh
ThS. Nguyn Long
Tng thư ký Hi Tin hc Vit Nam
ThS. Nguyn Minh Hip
Ch tch Liên hip thư vin các trường ĐH khu vc phía Nam
THÀNH PH H CHÍ MINH
2004
Chuẩn trao đổi tài liệu số hoá dựa trên Dublin Core Metadata - Trang 2
Chuẩn trao đổi tài liệu số hoá dựa trên Dublin Core Metadata - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chuẩn trao đổi tài liệu số hoá dựa trên Dublin Core Metadata 9 10 247