Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng chính Inventor 2012

Được đăng lên bởi huandemo95-gmail-com
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 3002 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chức năng chính Inventor
2012

Xây dựng mô hình chi tiết dễ
dàng, chuẩn xác cao

Chức năng chính Inventor
2012

Tính toán thiết kế chi tiết máy có
công dụng chung

Chức năng chính Inventor
2012

Môđun lắp ráp mô phỏng mạnh
mẽ, trực quan

Chức năng chính Inventor
2012

Phân tích động lực học máy với
Dynamic Simulation

Chức năng chính
Inventor 2012

Phân tích kết cấu, tính bền Stress
Analysis

Chức năng chính Inventor
2012

Thư viện chi tiết tiêu chuẩn
phần mềm đa dạng

Chức năng chính
Inventor 2012

Kết xuất bản vẽ 2D đơn giản nhanh
chóng

Nội dung chương trình đào tạo

C1: Tổng quan, làm quen với giao diện phần mềm
Inventor 2012
C2: Thiết kế trong môi trường 2D
C3: Thiết kế các chi tiết đơn
C4: Thiết kế các chi tiết có công dụng chung
C5: Lắp ráp sản phẩm, mô phỏng lắp ráp
C6: Mô phỏng chuyển động, phân tích động lực học
C7: Tạo bản vẽ 2D, chỉnh sửa trong môi trường CAD

8








Sau khóa học, bạn có thể???

Thiết kế hiệu chỉnh mô hình 3D
Thiết kế được các CT có công dung chung
Lắp ráp các chi tiết tạo thành sản phẩm
Mô phỏng quá trình tháo lắp sản phẩm
Mô phỏng hoạt động của sản phẩm
Tạo được bản vẽ 2D từ mô hình đã thiết kế,
in bản vẽ đảm bảo tỷ lệ

9

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ INVENTOR
VERSION 2012

10

Khởi động Inventor
Cách 1:
• Vào Start/ All
Programe/ AutoDesk/
Autodesk Inventor
2012/ Autodesk
Inventor
Professional 2012

Cách 2:
• Nhấn đúp vào biểu
tượng trên Desktop

11

Thanh lệnh

Thanh trình
duyệt (cây phả
hệ)

Giao diện phần
mềm
Vùng đồ họa

Thanh trình duyệt Browser
Tên chi tiết

Hệ tọa độ
tham
chiếu
tuyện đối
Các lệnh
đã thao
tác
Vị trị lệnh thao tác

Thể hiện:
- Trạng thái ẩn/hiện)
của các gốc tham
chiếu.
- Các lệnh thao tác để
tạo thành chi tiết, quá
trình cấu thành chi tiết.
- Cấu trúc của cụm lắp
ráp

Các thanh lệnh
- Là nơi chứa tất cả các lệnh chức năng của phần mềm.
- Mỗi Tab lệnh bao gồm 1 nhóm các lệnh có đặc thù riêng.
Get Started :
- Chứa các lệnh kích hoạt,các lệnh giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ph ần
mềm

Tools:
- Chứa các lệnh hiệu chỉnh và quản lý chung

14

Các thanh lệnh
Vault:
Các lệnh chức năng về quản lý dữ liệu hệ thống

Chú ý:
Tùy theo môi trường làm việc mà phần mềm sẽ hiện thị các Tab lệnh t ương
ứng, Chẳng hạn:
Sketch: ( thanh lệnh xuất hiện khi kích hoạt môi trường vẽ phác )

Model: (Thanh lệnh xuất hiện khi kích hoạt môi trường dựng khối)

Assembly : (Xuất hiện khi kích hoạt môi trường lắp ráp)
16

Vùng đồ họa
Là không gian ta thực hiện các thao tác lệnh, thực hiện dựng hình, hiệu
chỉnh..
Ứn...
Ch c năng chính Inventor
2012
1
Xây d ng mô hình chi ti t d ế
dàng, chu n xác cao
Chức năng chính Inventor 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng chính Inventor 2012 - Người đăng: huandemo95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Chức năng chính Inventor 2012 9 10 508