Ktl-icon-tai-lieu

Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B

Được đăng lên bởi bemapkute8833
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TAÂM TIN HOÏC - ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. HCM
227 Nguyeãn Vaên Cöø – Quaän 5 – Tp. Hoà Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn

BAØI TAÄP
CHÖÙNG CHÆ TIN HOÏC QUOÁC GIA
TRÌNH ÑOÄ B
(Query & Report)

Maõ taøi lieäu: DT_NCM_LT_BT_CCB
Phieân baûn 1.1 – Thaùng 10/2004

Baøi taäp

BAØI 1: MICROSOFT ACCESS – MOÂ HÌNH DÖÕ LIEÄU
QUAN HEÄ
1.1. Söû duïng phaàn meàm Microsoft Access
ƒ

Khôûi ñoäng MS Access

ƒ

Theo taùc môû, ñoùng vaø löu tröõ taäp tin cô sôû döõ lieäu

ƒ

Khaûo saùt nhöõng vuøng laøm vieäc vaø caùc ñoái töôïng beân trong Access

Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia

Trang 1/22

Baøi taäp

BAØI 2: THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU
2.1. Thieát keá cô sôû döõ lieäu Quaûn Lyù Sinh Vieân
Caùc Field in ñaäm, nghieâng vaø gaïch döôùi laø khoaù chính cuûa baûng
KHOA - Khoa
Field Name
MaKH
TenKH

Field Type
Text
Text

Field Size
2
50

Description

Field Size
2
25
Byte

Description

Field Size

Description

MON – Moân hoïc
Field Name
MaMH
TenMH
SoTiet

Field Type
Text
Text
Number

SINHVIEN – Sinh vieân
Field Name
MaSV
HoSV
TenSV
Phai
NgaySinh
NoiSinh
MaKH
HocBong

Field Type
Text
Text
Text
Yes/No
Date/Time
Text
Text
Number

3
15
7
Yes: Nöõ, No: Nam
dd/mm/yyyy
15
2
Double

KETQUA - Keát quaû
Field Name
MaSV
MaMH
Diem

Field Type
Text
Text
Number

Field Size

Description

3
2
Single

Quan heä giöõa caùc baûng

Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia

Trang 2/22

Baøi taäp
Döõ lieäu maãu
MaSV
A01
A02
A03
A04
B01
B02

HoSV
Nguyeãn thò
Traàn vaên
Leâ thu baïch
Traàn anh
Traàn thanh
Traàn thò thu

SINHVIEN
TenSV Phai NgaySinh
Haûi
Nöõ
23/02/1977
Chính Nam 24/12/1977
Yeán
Nöõ
21/02/1977
Tuaán
Nam 20/12/1977
Mai
Nöõ
12/08/1977
Thuûy
Nöõ
02/01/1977

MON
MaMH TenMH
01
Cô sôû döõ lieäu
02
Trí tueä nhaân taïo
03
Truyeàn tin
04
Ñoà hoïa
05
Vaên phaïm

SoTiet
45
45
45
60
60

KHOA
MaKH TenKH
AV
Anh Vaên
TH
Tin Hoïc
TR
Trieát

NoiSinh
Haø Noäi
Bình Ñònh
Tp HCM
Haø Noäi
Haøi Phoøng
Tp HCM

KETQUA
MaSV MaMH
A01
01
A01
02
A01
03
A02
01
A02
03
A02
05
A03
01
A03
03
A04
05
b01
01
b01
03
b02
02
b02
04

MaKH
TH
TH
TH
AV
TR
AV

HocBong
130000
150000
170000
80000
0
0

Diem
3
6
5
4.5
10
9
2
2.5
10
7
2.5
6
10

2.2. Thieát keá cô sôû döõ lieäu Quaûn Lyù Soå Tieát Kieäm
Caùc Field in ñaäm, nghieâng vaø gaïch döôùi laø khoaù chính cuûa baûng
KHACH_HANG – Khaùch
Field Name Field Type
Text
MKH
Ho_ten_KH Text
CMND
Text
Dia_chi
Text
SO_TK – Soå tieát kieäm
Field Name Field Type
Text
MSO
MKH
Text
Ngay_mo
Date/Time
So_tien
Number
Lai_suat
Number

Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoá...
TRUNG TAÂM TIN HOÏC - ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. HCM
227 Nguyeãn Vaên Cöø – Quaän 5 – Tp. Hoà Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn
Maõ taøi lieäu: DT_NCM_LT_BT_CCB
Phieân baûn 1.1 – Thaùng 10/2004
BAØI TAÄP
CHÖÙNG CHÆ TIN HOÏC QUOÁC GIA
TRÌNH ÑOÄ B
(Query & Report)
Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B - Người đăng: bemapkute8833
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B 9 10 222