Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1 : Control Nâng Cao

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1 : Control Nâng Cao
Chương trình có nhiều form (SDI, MDI).
Hệ thống menu (mnu), toolbar(tbr).
ImageList (ils)
Progressbar (pbr).
Treeview (tre).
Listview (lvw).

Chương 1 : Control Nâng Cao
Chương trình có nhiều form (SDI, MDI)
single document interface (SDI)

multiple document interface (MDI)

Chương 1 : Control Nâng Cao

1

Chương 1 : Control Nâng Cao
single document interface (SDI)

frmListView frm = new frmListView();
frm.Name = "frmListView";
frm.Text = "Tieu de cua form";
///*****frm.MdiParent = this;****
frm.Show();
multiple document interface (MDI)

frmListView frm = new frmListView();
frm.Name = "frmListView";
frm.Text = "Tieu de cua form";
frm.MdiParent = this;
frm.Show();

Chương 1 : Control Nâng Cao
Sắp xếp các cửa sổ

Chương 1 : Control Nâng Cao
Sắp xếp các cửa sổ
LayoutMdi(MdiLayout.TileHorizontal);
LayoutMdi(MdiLayout.TileVertical );
LayoutMdi(MdiLayout.ArrangeIcons);
LayoutMdi(MdiLayout.Cascade);

2

Chương 1 : Control Nâng Cao
Khống chế form hiện rồi không hiện nữa

Boolean KiemTraFormTonTai(string frmName)
{
foreach (Form frm in this.MdiChildren)
{
if (frm.Name.Equals(frmName))
{
frm.Activate(); // hiện rồi thì Active
return true;
}
}
return false ;
}

Chương 1 : Control Nâng Cao
Khống chế form hiện rồi không hiện nữa
private void mnuFileOpenList_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (KiemTraFormTonTai("frmListView") == false)
{
frmListView frm = new frmListView();
frm.Name = "frmListView";
frm.Text = "Tieu de cua form";
frm.MdiParent = this;
frm.Show();
}
}

TReeView Control

3

TReeView Control

Add nodes to the TReeView
private void btnCN_Click(object sender, EventArgs e)
{
TreeNode nodecha = new TreeNode();
nodecha.Text = txtMa.Text;
nodecha.Nodes.Add(txtHT.Text);
nodecha.Nodes.Add(txtDC.Text);
nodecha.Nodes.Add(dtpNS.Text);
nodecha.Nodes.Add(cboLop.Text);
nodecha.SelectedImageIndex = 1;// hinh o vi tri trang thai chon
nodecha.ImageIndex = 0; // trang thai binh thuong khong chon
treSV.Nodes.Add(nodecha);
}

Xóa Node ðang Chọn
private void deleteToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
{
if (treSV.Nodes.Count >0 )
if (treSV.SelectedNode !=null )
treSV.SelectedNode.Remove();
}

Xóa Node cha con xóa theo

4

ðổi Tên Node
private void reNameToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
TreeNode mySelectedNode;
mySelectedNode =treSV.SelectedNode;
if (mySelectedNode != null)
{
treSV.LabelEdit = true; // cho phep doi ten
if (!mySelectedNode.IsEditing)
mySelectedNode.BeginEdit(); //' De co con nhay chop chop
}
...
1
Chương
Chương
1 : Control Nâng Cao
1 : Control Nâng Cao
Chương trình có nhiều form (SDI, MDI).
Hệ thống menu (mnu), toolbar(tbr).
ImageList (ils)
Progressbar (pbr).
Treeview (tre).
Listview (lvw).
Chương trình có nhiều form (SDI, MDI)
Chương
Chương
1 : Control Nâng Cao
1 : Control Nâng Cao
single document interface (SDI)
multiple document interface (MDI)
Chương
Chương
1 : Control Nâng Cao
1 : Control Nâng Cao
Chương 1 : Control Nâng Cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1 : Control Nâng Cao - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 1 : Control Nâng Cao 9 10 192