Ktl-icon-tai-lieu

Chương 10: Cây nhị phân

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A
C

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ
GIẢI THUẬT (501040)

B
F
D
E

Chương 10: Cây nhị phân

G
K
H

Định nghĩa
Cây nhị phân
Cây rỗng
Hoặc có một node gọi là gốc (root) và 2 cây con gọi
là cây con trái và cây con phải

Ví dụ:
Cây rỗng:
Cây có 1 node: là node gốc
Cây có 2 node:

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 10. Cây nhị phân

2

Các định nghĩa khác
Mức:
Node gốc ở mức 0.
Node gốc của các cây con của một node ở mức m là
m+1.

Chiều cao:
Cây rỗng là 0.
Chiều cao lớn nhất của 2 cây con cộng 1
(Hoặc: mức lớn nhất của các node cộng 1)

Đường đi (path)
Tên các node của quá trình đi từ node gốc theo các
cây con đến một node nào đó.
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 10. Cây nhị phân

3

Các định nghĩa khác (tt.)
Node trước, sau, cha, con:
Node x là trước node y (node y là sau node x), n ếu
trên đường đi đến y có x.
Node x là cha node y (node y là con node x), nếu
trên đường đi đến y node x nằm ngay trước node y.

Node lá, trung gian:
Node lá là node không có cây con nào.
Node trung gian không là node gốc hay node lá.

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 10. Cây nhị phân

4

Các tính chất khác
Cây nhị phân đầy đủ, gần đầy đủ:
Đầy đủ: các node lá luôn nằm ở mức cao nhất và
các nút không là nút lá có đầy đủ 2 nhánh con.
Gần đầy đủ: Giống như trên nhưng các node lá nằm
ở mức cao nhất (hoặc trước đó một mức) và lấp đầy
từ bên trái sang bên phải ở mức cao nhất.

Chiều cao của cây có n node:
Trung bình h = [lg n] + 1
Đầy đủ h = lg (n + 1)
Suy biến h = n

Số phần tử tại mức i nhiều nhất là 2i
ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 10. Cây nhị phân

5

Ví dụ xóa node của cây AVL

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 10. Cây nhị phân

50

Ví dụ xóa node của cây AVL (tt.)

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 10. Cây nhị phân

51

...
A
B
C
D
F
G
E
H
K
C U TRÚC D LI U VÀ
C U TRÚC D LI U VÀ
GI I THU T (501040)
GI I THU T (501040)
Ch ng 10: Cây nh phânươ
Ch ng 10: Cây nh phânươ
Chương 10: Cây nhị phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 10: Cây nhị phân - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 10: Cây nhị phân 9 10 270