Ktl-icon-tai-lieu

Chương 11: Cây đa phân

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A
C

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ
GIẢI THUẬT (501040)

B
F
D
E

Chương 11: Cây đa phân

G
K
H

Định nghĩa
Cây đa phân
Cây rỗng
Hoặc có một node gọi là gốc (root) và nhiều cây con.

Biểu diễn:
Mỗi node gồm có nhiều nhánh con
Mỗi node có 2 liên kết first_child và next_sibling
Dùng cây nhị phân

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 11. Cây đa phân

2

Biểu diễn

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 11. Cây đa phân

3

Biểu diễn dạng nhị phân

Nhị phân:
left = black
right = color

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 11. Cây đa phân

4

Cây từ điển: Trie

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 11. Cây đa phân

5

Xóa giá trị trên B-tree (tt.)

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 11. Cây đa phân

24

Xóa giá trị trên B-tree (tt.)

ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

Chương 11. Cây đa phân

25

...
A
B
C
D
F
G
E
H
K
C U TRÚC D LI U VÀ
C U TRÚC D LI U VÀ
GI I THU T (501040)
GI I THU T (501040)
Ch ng 11: Cây đa pnươ
Ch ng 11: Cây đa pnươ
Chương 11: Cây đa phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 11: Cây đa phân - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 11: Cây đa phân 9 10 627