Ktl-icon-tai-lieu

Chương 12: Linh kiện phần mềm, truy xuất Database và kiểm thử phần mềm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Chương 12
LINH KIỆN PHẦN MỀM, TRUY XUẤT DATABASE
& KIỂM THỬ PHẦN MỀM
12.1 Tổng quát về linh kiện phần mềm
Mục tiêu của qui trình phát triển phần mềm hướng đối tượng là tạo ra ứng dụng có cấu trúc
thuần nhất : tập các đối tượng sống và tương tác lẫn nhau.
Mỗi đối tượng của ứng dụng có thể được tạo ra nhờ 1 trong các cách sau :
chọn menu Project.Add Class Module để tạo ra 1 class module mới miêu tả cấu
trúc chi tiết của đối tượng cần tạo ra : các thuộc tính dữ liệu và các method của đối
tượng.
chọn menu Project.Add File rồi khai báo đường dẫn của file *.bas chứa 1 class
module của 1 ứng dụng có sẵn để copy class module này vào Project ứng dụng hiện
tại (đây là 1 phương pháp để thừa kế thành quả).
sử dụng các điều khiển sẵn có của VB để xây dựng form giao diện.
'add' module *.ocx chứa 1 hay nhiều ActiveX Control đang được Windows quản lý
vào Project ứng dụng hiện tại để dùng chúng y như các điều khiển sẵn có của VB.
12.2 Cách tạo và dùng linh kiện phần mềm
VB cho phép tạo linh kiện phần mềm ActiveX Control nhờ 1 trong 3 loại Project ActiveX
EXE, ActiveX DLL và ActiveX Control. Tuy nhiên qui trình chi tiết để tạo ActiveX
Control vượt quá khuôn khổ nội dung của môn học này.
Việc dùng ActiveX Control cũng giống như dùng control định sẵn của VB, ta đặt chúng 1
cách trực quan vào các form giao diện với kích thước và vị trí phù hợp với nhu cầu. Khi
viết code, ta có thể truy xuất các thuộc tính dữ liệu và các method của ActiveX Control y
như truy xuất các thành phần trong control định sẵn.
12.3 Qui trình dùng linh kiện phần mềm ActiveX Control.
Qui trình 'add' 1 ActiveX Control vào Project

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Thí dụ về cách dùng ActiveX Control
q Để thấy việc dùng ActiveX Control hầu xây dựng phần mềm dễ dàng như thế nào, chúng ta
hãy thử viết 1 trình duyệt Web với chức năng tượng tự như IE của Microsoft, ta tạm gọi
ứng dụng sắp viết này là MyIE.
q Việc viết phần mềm duyệt Web từ đầu rất khó khăn vì bạn cần phải trang bị nhiều kiến thức
như : kỹ thuật hiển thị văn bản và đồ họa, kỹ thuật tương tác với người dùng thông qua bàn
phím và chuột, kỹ thuật và qui trình viết 1 chương trình dịch, lập trình mạng dùng socket,
giao thức truy xuất tài nguyên Web HTTP (Hypertext Transfer Protocol), ngôn ngữ
DHTML,...
q Nhưng toàn bộ các công việc mà 1 trình duyệt Web cần làm đã được Microsoft đóng gói
t...
Chương 12
LINH KIỆN PHẦN MỀM, TRUY XUẤT DATABASE
& KIỂM THỬ PHẦN MỀM
12.1 Tổng quát về linh kiện phần mềm
Mục tiêu của qui trình phát triển phần mềm hướng đối tượng là tạo ra ng dụng cấu trúc
thun nhất : tập các đối tượng sống và tương tác lẫn nhau.
Mỗi đối tượng của ứng dụng có thể được tạo ra nhờ 1 trong các cách sau :
chọn menu Project.Add Class Module để tạo ra 1 class module mi miêu tả cu
trúc chi tiết của đối tượng cần tạo ra : các thuộc tính dữ liu và các method của đối
tượng.
chọn menu Project.Add File rồi khai báo đường dẫn của file *.bas chứa 1 class
module của 1 ng dụng sẵn để copy class module này vào Project ứng dụng hiện
tại (đây là 1 phương pháp để thừa kế thành quả).
sử dụng các điều khiển sẵn có của VB để xây dựng form giao diện.
'add' module *.ocx chứa 1 hay nhiều ActiveX Control đang được Windows quản lý
vào Project ứng dụng hiện tại để dùng chúng y như các điều khiển sẵn có của VB.
12.2 Cách tạo và dùng linh kiện phần mềm
VB cho phép tạo linh kiện phần mm ActiveX Control nh1 trong 3 loại Project ActiveX
EXE, ActiveX DLL và ActiveX Control. Tuy nhiên qui trình chi tiết để tạo ActiveX
Control vượt quá khuôn khổ nội dung của môn học này.
Việc dùng ActiveX Control cũng giống như dùng control định sẵn của VB, ta đặt chúng 1
cách trực quan vào các form giao diện vi ch thước vị trí phợp với nhu cầu. Khi
viết code, ta thtruy xuất các thuộc tính dữ liệu và các method của ActiveX Control y
như truy xuất các thành phần trong control định sẵn.
12.3 Qui trình dùng linh kiện phần mềm ActiveX Control.
Qui trình 'add' 1 ActiveX Control vào Project
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Chương 12: Linh kiện phần mềm, truy xuất Database và kiểm thử phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 12: Linh kiện phần mềm, truy xuất Database và kiểm thử phần mềm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 12: Linh kiện phần mềm, truy xuất Database và kiểm thử phần mềm 9 10 957