Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 2: BIỂU THỨC

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2: BIỂU THỨC

Giảng Viên: Nguyễn Văn Thắng

BIỂU THỨC
Biểu thức là một sự kết hợp giữa các toán
tử (operator) và các toán hạng (operand)
theo đúng một trật tự nhất định.
 Mỗi toán hạng có thể là một hằng, một
biến hoặc một biểu thức khác.
 Trong trường hợp, biểu thức có nhiều toán
tử, ta dùng cặp dấu ngoặc đơn () để chỉ
định toán tử nào được thực hiện trước.


Giảng Viên: Nguyễn
Văn Thắng

CÁC TOÁN TỬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Toán tử gán
Toán tử số học
Các toán tử gán phức hợp
Toán tử tăng giảm
Tóan tử quan hệ
Toán tử logic
Toán tử điều kiện
Toán tử lấy kích thước
Chuyển đổiGikiảể
dữ liNguy
ệu ễn
nguViên:
Văn Thắng

TOÁN TỬ GÁN(=)
Toán tử gán dùng để gán một giá trị nào đó
cho một biến
• Ví dụ:
a=5// gán giá trị nguyên 5 cho biến a
 Vế trái của phép gán bắt buộc phải là một
biến, vế phải có thể là hằng, biến hay kết
quả của một biểu thức.


Giảng Viên: Nguyễn
Văn Thắng

TOÁN TỬ GÁN(=)


Toán tử gán luôn được thực hiện từ trái sang
phải
Ví dụ: a = b;

//gán giá trị của biến a bằng giá trị

đang chứa trong biến b
 Cho phép vế phải có thể chứa các phép gán
tương đương
khác.
với
Ví dụ: a = 2 + (b = 5);

b = 5;
Giảng Viên: Nguyễan = 2 + b;
Văn Thắng

Cấu trúc điều kiện: if và else
•
•

•

Nếu điều kiện thỏa thì thục hiện lệnh 1
Nếu điều kiện không thỏa thì thực hiện lệnh
2
Ví dụ:

Giảng Viên: Nguyễn
Văn Thắng

Cấu trúc điều kiện: if và else
if (balance > 0) {
interest = balance * creditRate;
balance += interest;
}
else {
interest = balance * debitRate;
balance += interest;
Giảng Viên: Nguyễn
}
Văn Thắng

...
Gi ng Vn: Nguy n Văn Th ng
CH NG 2ƯƠ : BI U TH C
CHƯƠNG 2: BIỂU THỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 2: BIỂU THỨC - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG 2: BIỂU THỨC 9 10 292