Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2. Biểu thức

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Smith Nguyen Studio.
Chương 2. Biểu thức

Chương này giới thiệu các toán tử xây dựng sẵn cho việc soạn thảo các biểu
thức. Một biểu thức là bất kỳ sự tính toán nào mà cho ra một giá trị.
Khi thảo luận về các biểu thức, chúng ta thường sử dụng thuật ngữ ước
lượng. Ví dụ, chúng ta nói rằng một biểu thức ước lượng một giá trị nào đó.
Thường thì giá trị sau cùng chỉ là lý do cho việc ước lượng biểu thức. Tuy
nhiên, trong một vài trường hợp, biểu thức cũng có thể cho các kết quả phụ.
Các kết quả này là sự thay đổi lâu dài trong trạng thái của chương trình.
Trong trường hợp này, các biểu thức C++ thì khác với các biểu thức toán học.
C++ cung cấp các toán tử cho việc soạn thảo các biểu thức toán học,
quan hệ, luận lý, trên bit, và điều kiện. Nó cũng cung cấp các toán tử cho ra
các kết quả phụ hữu dụng như là gán, tăng, và giảm. Chúng ta sẽ xem xét lần
lượt từng loại toán tử. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về các luật ưu tiên mà ảnh
hưởng đến thứ tự ước lượng của các toán tử trong một biểu thức có nhiều
toán tử.

2.1. Toán tử toán học
C++ cung cấp 5 toán tử toán học cơ bản. Chúng được tổng kết trong Bảng
2.1.
Bảng 2.1

Các toán tử toán học.
Toán tử

+
*
/
%

Tên
Cộng
Trừ
Nhân
Chia
Lấy phần dư

Ví dụ

12 + 4.9
3.98 - 4
2 * 3.4
9 / 2.0
13 % 3

// cho 16.9
// cho -0.02
// cho 6.8
// cho 4.5
// cho 1

Ngoại trừ toán tử lấy phần dư (%) thì tất cả các toán tử toán học có thể
chấp nhận pha trộn các toán hạng số nguyên và toán hạng số thực. Thông
thường, nếu cả hai toán hạng là số nguyên sau đó kết quả sẽ là một số
Chương 2: Biểu thức

17

Smith Nguyen Studio.
nguyên. Tuy nhiên, một hoặc cả hai toán hạng là số thực thì sau đó kết quả sẽ
là một số thực (real hay double).
Khi cả hai toán hạng của toán tử chia là số nguyên thì sau đó phép chia
được thực hiện như là một phép chia số nguyên và không phải là phép chia
thông thường mà chúng ta sử dụng. Phép chia số nguyên luôn cho kết quả
nguyên (có nghĩa là luôn được làm tròn). Ví dụ:
9/2
-9 / 2

// được 4, không phải là 4.5!
// được -5, không phải là -4!

Các phép chia số nguyên không xác định thường là các lỗi lập trình
chung. Để thu được một phép chia số thực khi cả hai toán hạng là số nguyên,
bạn cần ép một trong hai số nguyên về số thực:
int
int
double

cost = 100;
volume = 80;
unitPrice = cost / (double) volume;

// được 1.25

Toán tử lấy phần dư (%) yêu cầu cả hai toán hạng là số nguyên. Nó trả về
phần dư còn lại của phép chia. Ví dụ 13%3 được tính toán bằng cách chia số
nguyên 13 đi 3 để được 4 và phần dư là 1; vì thế kết ...
Chương 2. Biu thc
Chương này gii thiu các toán t xây dng sn cho vic son tho các biu
thc. Mt biu thc là bt k s tính toán nào mà cho ra mt giá tr.
Khi tho lun v các biu thc, chúng ta thường s dng thut ng ước
lượng. Ví d, chúng ta nói rng mt biu thc ước lượng mt giá tr nào đó.
Thường thì giá tr sau cùng ch là lý do cho vic ước lượng bi
u thc. Tuy
nhiên, trong mt vài trường hp, biu thc cũng có th cho các kết qu ph.
Các kết qu này là s thay đổi lâu dài trong trng thái ca chương trình.
Trong trường hp này, các biu thc C++ thì khác vi các biu thc toán hc.
C++ cung cp các toán t cho vic son tho các biu thc toán hc,
quan h, lun lý, trên bit, và điu kin. Nó cũng cung cp các toán t cho ra
các kết qu ph hu dng nh
ư là gán, tăng, và gim. Chúng ta s xem xét ln
lượt tng loi toán t. Chúng ta cũng s tho lun v các lut ưu tiên mà nh
hưởng đến th t ước lượng ca các toán t trong mt biu thc có nhiu
toán t.
2.1. Toán t toán hc
C++ cung cp 5 toán t toán hc cơ bn. Chúng được tng kết trong Bng
2.1.
Bng 2.1 Các toán t toán hc.
Toán t Tên d
+
Cng
12 + 4.9 // cho 16.9
-
Tr
3.98 - 4 // cho -0.02
*
Nhân
2 * 3.4 // cho 6.8
/
Chia
9 / 2.0 // cho 4.5
%
Ly phn dư
13 % 3 // cho 1
Ngoi tr toán t ly phn dư (
%) thì tt c các toán t toán hc có th
chp nhn pha trn các toán hng s nguyên và toán hng s thc. Thông
thường, nếu c hai toán hng là s nguyên sau đó kết qu s là mt s
Chương 2: Biu thc
17
Smith Nguyen Studio.
Chương 2. Biểu thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2. Biểu thức - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chương 2. Biểu thức 9 10 639