Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai
thác Cơ sở dữ liệu

Phạm Nguyên Thảo
pnthao@fit.hcmuns.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn Hệ thống Thông tin

Nội dung
• Khái niệm Database
• Tạo và quản lý Database
• Các kiểu dữ liệu
• Tạo và quản lý bảng
• Ràng buộc toàn vẹn đơn giản
• Các thao tác trên dữ liệu

2

CSDL - Logic
• Một database là một tập hợp chứa:
– Các bảng (tables) chứa dữ liệu có cấu trúc và các ràng
buộc(constraint) định nghĩa trên các bảng
– Các khung nhìn (view)

– Các thủ tục/ hàm
– Các vai trò (role) và người dùng (user)
–…

• Trên một server có thể có tối đa 32.767 CSDL

3

CSDL – lưu trữ vật lý
• Một database của SQL Server được lưu trữ bởi 3 loại
tập tin:
– Tập tin dữ liệu (data file)
 1 tập tin dữ liệu chính (primary data file), thường có đuôi “mdf”
– Chứa các dữ liệu khởi đầu của database
 0-n tập tin dữ liệu thứ cấp (secondary data file), thường có đuôi “ndf”
– Chứa các dữ liệu không lưu trữ hết trong tập tin dữ liệu chính.

4

CSDL – lưu trữ vật lý
– Tập tin nhật ký giao tác (transaction log file)
 1-n tập tin nhật ký, thường có đuôi “ldf”
– Chứa các thông tin về nhật ký giao tác, dùng để phục hồi
database sau khi xảy ra sự cố.

5

Các dạng lệnh insert
• Thêm từng dòng dữ liệu vào bảng
Insert [into] Table_name[ (column_name[,…n] )]

values ( value [,…n] )
[, values (value [,…n] ), [,…n] ]

• Thêm các dòng dữ liệu từ bảng khác
Insert [into] Table_name
Select_statement

• Lưu ý: trong câu select, ta có thể đọc dữ liệu từ các
bảng trong database khác. Khi đó, tên bảng được viết
đầy đủ như sau:
Database_name.Owner.Table_name

– Ví dụ:
select * from QLSinhVien.dbo.SinhVien

38

Truy vấn

39

...
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn Hệ thống Thông tin
Chương 2: Xây dựng, quản và khai
thác Cơ sở dữ liệu
Phạm Nguyên Thảo
pnthao@fit.hcmuns.edu.vn
Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu 9 10 468