Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 3 : HTLM

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3

HTML

NỘI DUNG
•
•
•
•
•
•

Giới thiệu về HTML
Cấu trúc tổng quát trang HTML
Các thẻ HTML cơ bản
Thiết kế bảng (Table)
Tạo Form
Chia khung (Frame)

GIỚI THIỆU VỀ HTML
• HTML (Hyper Text Markup Language) - Ngôn ngữ đánh
dấu siêu văn bản
• Là một ngôn ngữ dùng để xây dựng một trang Web.
• Chứa các thành phần định dạng để báo cho trình duyệt
Web biết cách để hiển thị một trang Web.
• Một trang web thông thường gồm có 2 thành phần chính:
– Dữ liệu của trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh...)
– Các thẻ (tag) HTML dùng để định dạng mô tả cách thức các
dữ liệu trên hiển thị trên trình duyệt.

Giới thiệu về HTML
Trình duyệt web (Browser) - Trình soạn thảo (Editor)

GIỚI THIỆU VỀ HTML
Cú pháp:
<tagName ListProperties> Object </tagName>

TagName: tên tag HTML, liền với dấu “< “,
không có khoảng trắng
– Object: đối tượng hiển thị trên trang Web
– ListPropeties: danh sách thuộc tính của Tag

CÁC TAG HTML CƠ BẢN
Thẻ marquee (chữ chạy)
<marquee

bgcolor ="#00999"
Width ="750"
loop = "-1"
scrollamount ="15"
scrolldelay "100"
behavior = scroll
direction = left >

<strong>Chào mừng các bạn Lớp Tin học Ứng dụng </strong>

</marquee>

CÁC TAG HTML CƠ BẢN
Tự động refresh/redirect trang web

• Tự động chuyển hướng trang web sang trang
web khác (URL) sau một khoảng thời gian t (s)
Cú pháp
<head>
<META HTTP-EQUIV =“refresh”
CONTENT = “t” ; URL = “URL””>
</head>

...
CHƯƠNG
CHƯƠNG
3
3
HTML
HTML
CHƯƠNG 3 : HTLM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 3 : HTLM - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG 3 : HTLM 9 10 43