Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: QUẢN LÝ BỘ NHỚ

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1863 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYỄN NGỌC VINH - KHOA CNTT I

CHƢƠNG 3: QUẢN LÝ BỘ NHỚ

NỘI DUNG
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Địa chỉ và các vấn đề liên quan
Một số cách tổ chức chƣơng trình
Các yêu cầu quản lý bộ nhớ
Phân chƣơng bộ nhớ
Phân trang bộ nhớ
Phân đoạn bộ nhớ
Bộ nhớ ảo

I. ĐỊA CHỈ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN


Vấn đề gán địa chỉ:






Khi viết chƣơng trình, sử dụng địa chỉ
dƣới dạng tên (biến, hàm)
Khi dịch, chƣơng trình dịch ánh xạ các
tên đó theo địa chỉ tƣơng đối tính từ
đầu file obj(biến, hàm)
Chƣơng trình liên kết ánh xạ tiếp địa
chỉ đó thành địa chỉ tƣơng đối tính từ
đầu chƣơng trình

HDH đọc chƣơng trình vào bộ nhớ
để thực hiện; vị trí trong bộ nhớ
không biết trƣớc
=> HDH cần có khả năng gán địa chỉ


Mã nguồn mô
đun khác
(printf.c)

Mã nguồn
(prog.c)

Chương trình
dịch

Chương trình
dịch

Mô đun object
(printf.o)

Mô đun object
(prog.o)

Thư viện hóa

Thư viện
(*.lib)

Chương trình
liên kết

Mô đun tải
được
(prog.exe)

Chương trình
tải (hệ điều
hành)
Tiến trình trong
bộ nhớ

I. ĐỊA CHỈ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN



Địa chỉ logic:






Gán cho các lệnh và dữ liệu không phụ thuộc vào vị trí
cụ thể tiến trình trong bộ nhớ
Chƣơng trình ứng dụng chỉ nhìn thấy và làm việc với
địa chỉ logic này
Là địa chỉ tƣơng đối tức là mỗi phần tử của chƣơng
trình đƣợc gán một địa chỉ tƣơng đối đối với một vị trí
nào đó

I. ĐỊA CHỈ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN



Địa chỉ vật lý:





Là địa chỉ chính xác trong bộ nhớ máy tính
Các mạch nhớ sử dụng để truy nhập tới chƣơng trình và
dữ liệu

Địa chỉ logic đƣợc chuyển thành địa chỉ vật lý nhờ
khối ánh xạ địa chỉ.

II. MỘT SỐ CÁCH TỔ CHỨC CHƢƠNG TRÌNH
1. TẢI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN




Hàm chƣa bị gọi thì chƣa tải vào bộ nhớ
Chƣơng trình chính đƣợc load vào bộ nhớ và chạy
Khi có lời gọi hàm:





Chƣơng trình sẽ kiểm tra hàm đó đƣợc tải vào chƣa.
Nếu chƣa, chƣơng trình sẽ tiến hành tải sau đó ánh xạ địa chỉ
hàm vào không gian chung của chƣơng trình và thay đổi bảng
địa chỉ để ghi lại các ánh xạ đó

Lập trình viên đảm nhiệm, HDH cung cấp các hàm thƣ
viện cho tải động

II. MỘT SỐ CÁCH TỔ CHỨC CHƢƠNG TRÌNH
2. LIÊN KẾT ĐỘNG VÀ THƢ VIỆN DÙNG CHUNG






Liên kết tĩnh: các hàm và thƣ viện
đƣợc liên kết luôn vào chƣơng
trình
Lãng phí không gian cả trên đĩa
và MEM trong
Trong giai đoạn liên kết, không
kết nối các hàm thƣ viện vào
chƣơng trình mà chỉ chèn các
thông tin về hàm thƣ viện đó
(stub)

Mô đun khác
(printf.c)

Mã nguồn
(prog.c)

Chương trình
dịch

Chương trình
dịch

Mô đun object
(printf.o)

Mô đun object
(prog.o)

Thư viện hóa
...
NGUYỄN NGỌC VINH - KHOA CNTT I
CHƢƠNG 3: QUẢN LÝ BỘ NHỚ
Chương 3: QUẢN LÝ BỘ NHỚ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: QUẢN LÝ BỘ NHỚ - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Chương 3: QUẢN LÝ BỘ NHỚ 9 10 288